Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

UBND huyện Vĩnh Tường

              

Trụ sở HĐND - UBND huyện Vĩnh Tường

 

Huyện Vĩnh Tường có 28 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 3 thị trấn: Thị trấn Vĩnh Tường, Thị trấn Thổ Tang, Thị trấn Tứ Trưng và 25 xã: Vĩnh Ninh, Phú Đa, Lũng Hoà, Tân Phú, Đại Đồng, Cao Đại, Tuân Chính, Bồ Sao,Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân, Tam Phúc, Lý Nhân, An Tường, Vĩnh Thịnh, Yên Bình, Tân Tiến, Vũ Di, Thượng Trưng, Chấn Hưng, Ngũ Kiên, Kim Xá, Yên Lập, Việt Xuân, Nghĩa Hưng. Trước đây Vĩnh Tường thuộc huyện Vĩnh Lạc; năm 1996, tách ra thành Vĩnh Tường và Yên Lạc.

Địa giới huyện Vĩnh Tường: Phía Đông giáp huyện Yên Lạc; phía Tây giáp thành phố Việt Trì và Thành phố Hà Nội (huyện Ba Vì); phía Nam giáp Thành phố Hà Nội (huyện Ba Vì, Phúc Thọ và thành phố Sơn Tây); phía Bắc giáp Thành phố Vĩnh Yên và huyện Lập Thạch. 

 

Đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện:
Điện thoại: 0211.3.839.078
Địa chỉ Email: trunglnt@vinhphuc.gov.vn

 

1. Đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện:

a. Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện theo quy định tại Điều 24, Điều 28 Luật tổ chức chính quyền địa phương; Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện theo quy định tại Điều 29 Luật tổ chức chính quyền địa phương.

b. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành:

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; Quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch ngân sách; nông nghiệp & PTNT, xây dựng Nông thôn mới; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác thuỷ lợi, đê điều.

- Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; quản lý địa giới hành chính; những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực.

- Công tác an ninh, quốc phòng; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

-  Thống nhất, cho ý kiến về các dự án, đề án, đồ án, nội dung công việc trình Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện.

c. Theo dõi chỉ đạo: BCH Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính – kế hoạch huyện, Ban Quản lý Dự án ĐTXD công trình huyện, Phòng Nông nghiệp &PTNT, Trạm khuyến nông huyện. Giữ mối quan hệ thường xuyên với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện.

 

d. Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; Trưởng Ban an toàn giao thông huyện; Chủ tịch Hội đồng và Trưởng một số Ban Chỉ đạo khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

 

Đồng chí Hoàng Tuấn Tam

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Điện thoại:  
Địa chỉ Email: hoangtam333@gmail.com

2. Đồng chí Hoàng Tuấn Tam - UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện:

a. Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

b. Phụ trách công tác nội vụ của UBND huyện, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của UBND huyện; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các nội dung báo cáo với Huyện ủy theo quy chế làm việc, báo cáo HĐND huyện theo Luật và quy chế phối hợp hoạt động; trực tiếp ký các văn bản có liên quan.

c. Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, xử lý các nội dung công việc thường xuyên thuộc các lĩnh vực: Tài chính- Kế hoạch, Giao thông, Công nghiệp, Xây dựng, Thương mại, Khoa học và Công nghệ, Quản lý Điện, Kho bạc, Thuế, Doanh nghiệp, Thống kê, Tư pháp; Thi hành án dân sự, Ngân hàng, các Quỹ tín dụng nhân dân; công tác đấu giá Quyền sử dụng đất trên địa bàn; công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; phát triển cụm công nghiệp; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; hoạt động của các hội nghề nghiệp thuộc khối.

d. Chỉ đạo toàn diện, trực tiếp ký và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện về việc ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực tổng hợp, các văn bản trình UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh; Huyện ủy, HĐND huyện liên quan đến tất cả các khâu trong quá trình triển khai các lĩnh vực được phân công phụ trách. Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực được ủy quyền.

đ. Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi và chỉ đạo: Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng TN&MT, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp, Hội Doanh nghiệp huyện. Trong phạm vi thẩm quyền của UBND huyện theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan đóng trên địa bàn: Chi cục Thống kê, Chi cục thuế khu vực, Kho Bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Đội Quản lý thị trường số 2, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

e. Chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

f. Chỉ đạo triển khai các dự án được phân công phụ trách; Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc Chủ tịch UBND huyện phân công.

g. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện. 

Đồng chí Lê Chí Thái – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện:

Điện thoại:  
Địa chỉ Email: thailc@vinhphuc.gov.vn

 


3. Đồng chí Lê Chí Thái – HUV, PCT UBND huyện:

a. Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Nội vụ, Lao động, dạy nghề và giải quyết việc làm; các chế độ, chính sách đối với người có công; giảm nghèo và các chính sách xã hội, nhân đạo, từ thiện; công tác đối ngoại nhân dân, văn hoá, thông tin, thể thao, giáo dục & đào tạo, y tế, dân số, gia đình, trẻ em, công tác tôn giáo, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo hiểm.

b. Chỉ đạo toàn diện, trực tiếp ký và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện về việc ban hành các văn bản liên quan đến tất cả các khâu trong quá trình triển khai đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách. Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực được ủy quyền.

c. Chỉ đạo triển khai các dự án được phân công phụ trách; Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc Chủ tịch UBND huyện phân công.

d. Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi và chỉ đạo: Phòng Nội vụ, Phòng Lao động –TB&XH, Phòng Văn hóa – thông tin, Phòng giáo dục & đào tạo, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, Trung tâm Văn hóa – thông tin – thể thao, Hội Chữ thập đỏ, Hội khuyến học, Hội người mù, Hội Bảo trợ NTT&TEMC, Hội nạn nhân chất độc da cam và dioxin, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện.

 

đ. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện.

 

 
 
DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 - 2026
  
STT
Họ tên
Chức vụ
Lĩnh vực phụ trách
1
Nguyễn Đức Lục Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Lĩnh vực quân sự
2
Nguyễn Đặng Toàn Trưởng Công an huyện Lĩnh vực an ninh
3
Lê Hồng Hải Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Văn phòng HĐND & UBND
4
Vũ Thị Trang Trưởng phòng Nội vụ huyện Lĩnh vực nội vụ
5 Phan Văn Sinh Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Lĩnh vực tài chính ngân sách
6 Nguyễn Minh Tuyến Trưởng phòng LĐ - TB&XH Lĩnh vực LĐ - TB&XH
7 Lê Văn Minh Trưởng phòng Tư pháp Lĩnh vực tư pháp
8 Nguyễn Văn Tân Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng Lĩnh vực công thương
9 Phan Quốc Hào Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
10 Khổng Đình Trưởng
Chánh Thanh tra huyện Lĩnh vực thanh tra
11 Nguyễn Như Thảo Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Lĩnh vực TN&MT
12 Phí Văn Liệu Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin Lĩnh vực văn hóa
       
       
 
 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

(Xem thêm tại Trang chủ mục các Phòng chuyên môn trực thuộc huyện).

 

 

Ngày đăng: 24/08/2021