Hệ thống chính trị

 
Ủy ban MTTQ Huyện

ỦY BAN MTTQ HUYỆN VĨNH TƯỜNG

   1

                  1. Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện: Văn Đăng Hà

                 Số điện thoại: 

                 Địa chỉ Email:

        Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi mặt hoạt động công tác Mặt trận của huyện trước Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện, Ủy ban MTTQ tỉnh. Chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ huyện, cơ quan Ủy ban MTTQ huyện.

Phụ trách chương trình mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế; tăng cường tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

Làm chủ tài khoản cơ quan MTTQ huyện và chủ tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” ; Quỹ "Cứu trợ"huyện.

Phụ trách Cụm 3: gồm 10 xã, thị trấn: Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân, Vũ Dy, thị trấn Vĩnh Tường, Tam Phúc, TT Tứ Trưng, Ngũ Kiên, Phú Đa, Vĩnh Ninh

2. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện: Văn Tiến Vững

-                    Số điện thoại: 0974.837.236

-                    Địa chỉ Email: vantienvung@gmail.com

          Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm, giải quyết công việc hàng ngày về công tác Mặt trận. Làm báo cáo sơ kết, tổng kết công tác Mặt trận, 6 tháng, 1 năm, báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách gửi các cơ quan theo quy định. Dự thảo các văn bản Kế hoạch, hướng dẫn hàng năm của công tác Mặt trận.

Phụ trách chương trình về Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động và động viên nhân dân, tăng cường tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết và phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phụ trách công tác hoạt động quỹ "Ngày vì người nghèo" và chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Làm thủ quỹ cơ quan, thủ quỹ Quỹ “Vì người nghèo”.

Phụ trách về chương trình động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, công tác tôn giáo.Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước 

             3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị

             Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

           Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

 

          4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

          Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thời gian tới;

            Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu huyện theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trực tiếp;

          Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước;

         Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện;

 

  

 

 

                                                               

 

Ngày đăng: 22/09/2021