Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu Kho bạc nhà nước huyện

 

 

1. Tên cơ quan: KBNN Vĩnh Tường

 - Số điện thoại cố định: 02113.839.040

 - Địa chỉ mail công vụ:….............

- Chức năng, nhiệm vụ: ………………

2. Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng : Trần Thị Hiền

- Số điện thoại : 0917.671.974

- Địa chỉ mail công vụ : hientt06@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách : Giám đốc

3. Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó : Chu Thị Lý

- Số điện thoại : 0915.416.757

- Địa chỉ mail công vụ : lyct@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách : Phó Giám Đốc

4. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên :

1- Nguyễn Trần Quân 

- Số điện thoại : 0971.898.878

- Địa chỉ mail công vụ : quannt01@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách : Kế toán trưởng

2- Phí Thị Quỳnh Liên

- Số điện thoại : 0914.786.646

- Địa chỉ mail công vụ : lienptq@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách : Giao dịch viên

3- Nguyễn Thế Vượng

- Số điện thoại : 0388668333

- Địa chỉ mail công vụ : vuongnt01@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách : Giao dịch viên

4- Lê Thị Duyên

- Số điện thoại : 0977647189

- Địa chỉ mail công vụ : duyenlt05@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách : Giao dịch viên

5- Phạm Thị Thu Trang

- Số điện thoại : 0985.323.368

- Địa chỉ mail công vụ : trangptt02@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách : Giao dịch viên

6- Nguyễn Thị Hồ

- Số điện thoại : 0986602457

- Địa chỉ mail công vụ : hont01@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách : Giao dịch viên

7- Trần Thị Thanh Nga

- Số điện thoại : 0918235584

- Địa chỉ mail công vụ : ngatt14@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách : Giao dịch viên

8- Trương Huy Thành

- Số điện thoại : 0977308037

- Địa chỉ mail công vụ : thanhth@vst.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách : Giao dịch viên

9- Nguyễn Ngọc Khánh

- Số điện thoại : 0912.476.502

- Địa chỉ mail công vụ :

- Lĩnh vực phụ trách : Bảo vệ

10- Nguyễn Văn Bình

- Số điện thoại : 0986590175

- Địa chỉ mail công vụ :

- Lĩnh vực phụ trách : Bảo vệ

 

             Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị

 Vị trí và chức năng

Kho bạc Nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh) có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước cấp huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại trên địa bàn đe thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

1.     Tổ chức thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp huyện sau khi được cơ quan có thấm quyền phê duyệt.

2.     Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quy định của pháp luật:

a)     Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định;

b)      Thực hiện kiếm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c)      Quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

3.       Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt và các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

4.      Thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước:

a)     Hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định của pháp luật;

b)      Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.

5.       Thực hiện công tác điện báo, thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

6.       Quản lý ngân quỹ nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo chế độ quy định:

a)       Mở tài khoản, kiếm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyến khoản đối với các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện;

b)      Mở tài khoản, kiếm soát tài khoản của Kho bạc Nhà nước cấp huyện tại ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn đế thực hiện các nghiệp vụ thu, chi, thanh toán của Kho bạc Nhà nước theo chế độ quy định;

c)      Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc theo quy định.

7.       Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy

định.

8.     Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

9.      Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước cấp

huyện.

10.     Quản lý đội ngũ công chức, lao động hợp đồng; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

11.  Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin đe tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.

12.    Quản lý các điểm giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

13.     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giao.

 Quyền hạn

Kho bạc Nhà nước cấp huyện có quyền:

1.     Trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân đe nộp ngân sách nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác đe thu cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

2.     Được từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

 

 

 

 

Ngày đăng: 10/02/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục