BAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ

Hội Nông dân

1.     Tên cơ quan: Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường

-      Số điện thoại: 0211.3839 559

-      Chức năng, nhiệm vụ:

+ Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; đại diện giai câp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

+ Tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật cua Nhà nước, Nghị quyết của Hội.

+ Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng Nông thôn mới.

2.      Họ tên và chức chức danh cấp trưởng:

-       Chủ tịch: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

-       Số điên thoai: 0982317088

-     Email: nguyenmyhanh_l 972@yahoo.com.vn

-     Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung; Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác tố chức cán bộ HND huyện và cơ sở. Công tác tài chính, công tác Văn phòng.

+ Điều hành công việc hàng ngày của cơ quan Thường trực; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu HND tỉnh giao hàng năm.

3.      Họ tên và nhiệm vụ cấp phó:

3.1.     Phó Chủ tịch: Tô Quang Hùng

-       Số điên thoai: 0915.697.358

-       Lĩnh vực phụ trách:

+ Phụ trách phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và chuyên đề tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT; Theo dõi lĩnh vực văn hóa-xã hội và chương trình xây dựng Nông thôn mới; Phụ trách chuyên đề công tác An ninh - Quốc phòng.

+ Phụ trách, chỉ đạo 14 xã, thị trấn gồm: TT Thổ Tang, Vĩnh Sơn, Bình Dương, Tân Cương, Cao Đại, Thượng Trưng, Phú Thịnh, An Tường, Lỷ Nhân, Kim Xá, Yên Bình, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Đại Đồng đạt loại xuất sắc.

3.2.     Phó Chủ tịch: Nguyễn Duy Thơ

-       Số điện thoại: 0975.655.972

-       Lĩnh vực phụ trách:

+ Phụ trách công tác tuyên truyền, Tổng hợp, thẩm định các báo cáo kết quả triến khai công tác hội và phong trào nông dân của huyện theo tháng, quý, năm; Theo dõi về công tác tổ chức cán hộ HND cơ sở; Phụ trách công tác thi đua khen thưởng của Hội;

+ Làm Trưởng ban kiểm tra của HND huyện; Phụ trách chuyên đề tín chấp các loại vốn vay NHCSXH, Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT.

+ Phụ trách, chỉ đạo 15 xã, thị trấn gồm: TT Vĩnh Tường, TT Tứ Trưng, Ngũ Kiên, Phủ Đa, Tuân Chính, Tam Phúc, Vân Xuân, Vũ Di, Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh, Tân Tiến, Yên Lập, Việt Xuân, Bồ Sao, Lũng Hòa.

4.     Họ tên, nhiệm vụ chuyên viên:

4.1. Họ và tên: Đỗ Thị Hường

-       Số điện thoại: 01689.441.278

-       Lĩnh vực phụ trách:

+ Làm kế toán của cơ quan; Phụ trách công tác văn phòng; Tham gia dự thảo, đánh máy một số văn bản khi có yêu cầu.

+ Phụ trách công tác dịch vụ phân bón; nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn huyện.

 

 

Ngày đăng: 01/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục