Thông tin cần biết

Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 24 thửa đất ở tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường

 

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

đối với 24 thửa đất ở tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 5/7/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành quy định đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao đất cho UBND xã Bình Dương để thực hiện dự án: Hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khu đồng Cây Quân, thôn Hà Trì, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ Quyết định số 3489/QĐ-CT ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ Quyết định số 3591/QĐĐC-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đính chính Quyết định số 3489/QĐ-CT ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ Thông báo số 04/TB-UBND ngày 06/01/2022 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 24 thửa đất ở tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường;

 Sau khi xem xét Báo cáo số 06/BC-TĐG ngày 19/01/2022 của Tổ đánh giá hồ sơ về việc báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị tham gia thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất đối với 24 thửa đất ở tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường.

UBND huyện Vĩnh Tường Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị có đủ các tiêu chí theo quy định và phù hợp với cuộc bán đấu giá QSD đất đối với 24 thửa đất ở tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường như sau:

- Tên tổ chức: Công ty Đấu giá Hợp danh Vĩnh Yên.

- Địa chỉ: số 24, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đại diện Công ty: ông Nguyễn Văn Dương - Giám đốc Công ty

UBND huyện Vĩnh Tường thông báo để các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân biết, thực hiện theo quy định./.

Ngày đăng: 21/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục