Xây dựng Đảng

Một số kinh nghiệm trong công tác phát triển Đảng viên và tổ chức đảng ở Đảng bộ huyện Vĩnh Tường

Đảng bộ huyện Vĩnh Tường có 68 chi, đảng bộ cơ sở (28 Đảng bộ xã, thị trấn, 03 Đảng bộ cơ quan, 37 Chi bộ cơ sở) với hơn 9.500 đảng viên.

Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên và tổ chức đảng là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hoá đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm.

Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục về công tác kết nạp đảng viên.

Để đảm bảo nguồn phát triển đảng viên mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt chỉ tiêu phát triển đảng viên. Ngay từ đầu năm, cùng với việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng cho các đảng bộ cơ sở; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức ký cam kết với các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn; yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng và đưa chỉ tiêu kết nạp đảng viên là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể; đồng thời, làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tiến độ, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong quá trình thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên[1].

Với những giải pháp cụ thể, sát thực, công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã có những chuyển biến tích cực. Nhờ vậy, hằng năm số lượng đảng viên mới được kết nạp đều tăng, vượt mục tiêu đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra hằng năm.

Năm 2021, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức 04 lớp bồi dưỡng đối tượng đảng cho hơn 500 quần chúng ưu tú; Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét, kết nạp 256 đảng viên mới (tăng 38 % so với năm 2020 và đạt 102,4% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao). Một số Đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên như: xã Vân Xuân, xã Lũng Hòa, xã Bình Dương, xã Phú Đa, Thị trấn Tứ Trưng, Công an huyện…

Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở luôn thể hiện quyết tâm và trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ, không để các khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến công tác phát triển đảng viên. Đây chính là kết quả của quá trình nỗ lực, cố gắng phấn đấu qua thực tiễn để tìm ra cách làm vừa bảo đảm quy trình, đẩy nhanh được tiến độ thực hiện, vừa bảo đảm chất lượng đảng viên mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với việc phát triển đảng viên mới, công tác phát triển tổ chức đảng cũng luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo. Năm 2021, Huyện ủy đã thành lập 04 tổ chức đảng thuộc khối doanh nghiệp, kinh tế (Trong đó có 02 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, 02 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã), vượt 200% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Chỉ đạo Đảng ủy xã, thị trấn thành lập 28 chi bộ Công an xã…

Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác phát triển đảng viên mới của huyện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như:

 Đoàn viên thanh niên trong độ tuổi đi làm ăn xa, đi làm ở các doamh nghiệp nên không có điều kiện, thời gian tham gia các hoạt động ở thôn, khu dân cư nên chưa được đảng viên, chi bộ ghi nhận.

Tư tưởng của một bộ phận thanh niên hiện nay không muốn phấn đấu để được kết nạp vào đảng, đặc biệt là thanh niên có trình độ học vấn cao khi ra trường đi làm ở các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài (các doanh nghiệp này hầu hết không có tổ chức Đảng).

Một số đảng viên mới kết nạp nhưng do bận công việc không đảm bảo thời gian dự các buổi sinh hoạt chi bộ (Có nơi họp chi bộ vào buổi trưa, buổi tối). Thậm chí có những đảng viên trẻ được kết nạp trong quân đội nhưng khi xuất ngũ do bận đi làm ăn, nên không tham gia sinh hoạt chi bộ .

Một số cấp ủy chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định, có biểu hiện làm chưa đúng trong khi tiến hành các thủ tục phát triển đảng.Vẫn còn hiện tượng chủ quan, duy ý chí trong đánh giá nguồn phát triển đảng theo kiểu “ưa nên tốt, ghét nên xấu” mà không căn cứ vào trình độ giác ngộ chính trị, động cơ phấn đấu vào Đảng của quần chúng ưu tú, vào chất lượng, hiệu quả, kết quả công việc, có khi xem xét một cách phiến diện, lúc nhấn mạnh mặt này, lúc nhấn mạnh mặt khác.

Việc bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên ở một số đảng bộ có tư tưởng chủ yếu tập trung vào tổ chức Đoàn thanh niên, chưa mở rộng ra nhiều tổ chức đoàn thể khác như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân…trong khi các tổ chức đoàn thể này có đội ngũ hội viên đông đảo, nhiều người rất tích cực tham gia vào các hoạt động ở cơ sở…

Việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân còn gặp khó khăn như: Quy mô các doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu là công ty gia đình, người lao động đa số làm việc theo mùa vụ, không ổn định…Số lượng tổ chức đảng được thành lập còn ít so với tổng số doanh nghiệp tư nhân hiện có.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất: Các cấp ủy cần thống nhất nhận thức về vai trò và sự cần thiết đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; tránh trường hợp ở một số Đảng bộ xã, thị trấn chỉ tập trung kết nạp ở một số chi bộ (đặc biệt là chi bộ trường học), các chi bộ khác lấy lý do không có nguồn nên không kết nạp được. Vì vậy, Đảng ủy các xã, thị trấn cần giao chỉ tiêu kết nạp đảng cho tất cả các chi bộ để cùng tập trung thực hiện (Nghị quyết đại hội các chi bộ đều có mục tiêu kết nạp đảng viên). Lấy đó là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại chi bộ cuối năm. Gắn trách nhiệm của Bí thư chi bộ, chi ủy trong công tác kết nạp đảng viên mới.

Thứ hai: Hằng năm, Đảng ủy xã, thị trấn chỉ đạo các chi bộ rà soát nguồn, đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên; đồng thời Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với các chi bộ để rà soát nguồn quần chúng ưu tú; làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho từng chi bộ đảm bảo về số lượng và chất lượng. Đảng ủy cần ra nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng (không để chi bộ nhiều năm không kết nạp đảng viên mới); các chi bộ phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức phát hiện, giúp đỡ quần chúng, tạo nguồn để phát triển đảng viên mới; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân…tích cực tham gia phát triển đảng viên.

Thứ ba: Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia phát triển đảng viên bằng cách tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp. Nội dung hoạt động phải vừa mang tính chất chính trị, vừa phải thiết thực, phong phú, tạo điều kiện để các đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động xã hội như vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… để gắn kết đoàn viên, hội viên với tổ chức khi tham gia sinh hoạt. Đây chính là các tổ chức mà trước khi vào Đảng, quần chúng đã trực tiếp tham gia hoạt động. Một trong những vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội là rèn luyện, bồi dưỡng thành viên của mình và giới thiệu với cấp ủy, tổ chức đảng. Với vai trò lãnh đạo của mình, Đảng ủy các xã, thị trấn cần thường xuyên chỉ đạo, định hướng các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới.

Thứ tư: Các chi, đảng bộ cơ sở cần phối hợp tốt với các Ban Xây dựng  Đảng của Huyện ủy  trong công tác phát triển đảng viên như Ban Tổ chức, Ban TG-DV, Trung tâm Chính trị trong việc đăng ký, cử học viên tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, bồi dưỡng đảng viên mới.

Chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện nghiên cứu, bố trí thời gian tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, bồi dưỡng Đảng viên mới vào các ngày nghỉ, giao đề bài về nghiên cứu và viết bài kiểm tra… để tạo điều kiện về thời gian cho các học viên đang công tác tại cơ quan, doanh nghiệp.

Thứ năm: Ban Thường vụ Huyện ủy giao nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách cụm, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách Đảng bộ xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Đảng ủy cơ sở xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch kết nạp đảng viên; gắn kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên của chi, đảng bộ với kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm;

Thứ sáu: Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên mới với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi cán bộ đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, các Bí thư chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên với hình thức phù hợp (có thể đưa vào nghị quyết hàng tháng, các dịp sơ kết 6 tháng để biểu dương hoặc khen thưởng vào tổng kết cuối năm….).  

Thứ bảy: Về phát triển tổ chức đảng, đặc biệt là tổ chức đảng khối kinh tế, doanh nghiệp tư nhân: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các chủ doanh nghiệp, người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng, ý nghĩa và lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên và tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền để các doanh nghiệp hiểu rõ về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh, của huyện đối với các doanh nghiệp tư nhân. Thường xuyên khảo sát, trao đổi, đánh giá đúng tình hình của doanh nghiệp để từng bước phát triển các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện.

  Phát huy thành tích đã đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ huyện Vĩnh Tường tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới và tổ chức đảng góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.  


Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh ủy viên,   

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

Ngày đăng: 13/01/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục