Xây dựng Đảng

Vĩnh Tường tổ chức 30 điểm cầu kết nối trực tuyến với tỉnh triển khai học tập, quán triệt một số quy định, hướng dẫn, kết luận, chỉ thị của Đảng

Sáng 11/11, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định số 22, 24, 37, 41; các kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

  

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu hội trường Huyện ủy huyện Vĩnh Tường có các đồng chí: Nguyễn Xuân Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đàm Hữu Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành thuộc HĐND, UBND huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch MTTQ và các đoàn thể huyện;các báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công an, Quân sự huyện.

 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Huyện ủy huyện Vĩnh Tường.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều quy định, kết luận, hướng dẫn quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để triển khai thực hiện trong suốt nhiệm kỳ. Đối với Đảng bộ tỉnh, từ sau Đại hội khóa XVII đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành một số nghị quyết, chỉ thị quan trọng về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Để hội nghị đạt được kết quả cao, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị báo cáo viên tập trung trình bày những nội dung cơ bản, cốt lõi, những vấn đề mới, điểm mới được nêu trong các văn bản của Đảng. Đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ nội dung được quán triệt, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

 

Toàn cảnh hội nghị.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt nội dung Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 41 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉ đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy truyền đạt nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 21/10/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bộ tỉnh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các quy định, hướng dẫn, kết luận của Trung ương và Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh yêu cầu ngay sau hội nghị này, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các tổ chức đảng chưa tổ chức học tập trực tuyến hôm nay sớm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn, kết luận của Trung ương và Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, báo cáo kết quả học tập với BTV Tỉnh ủy. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, sớm đưa các quy định, kết luận, hướng dẫn, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tham mưu BTV Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, nhân dân về nội dung cốt lõi của các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy. Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trước mắt của cấp ủy, tổ chức đảng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nhằm thống nhất nhận thức, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành các văn bản về triển khai thực hiện Quy định số 24 của BCH Trung ương; Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành các văn bản triển khai thực hiện Quy định số 22 của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định số 37 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025. BTV các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và định hướng, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh cụ thể hóa và triển khai thực hiện. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động rà soát, xây dựng các quy chế, quy định, hướng dẫn và chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phù hợp với những điểm mới sửa đổi, bổ sung tại các quy định. Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung mới được bổ sung tại Quy định số 22 và phải thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục và quy trình kiểm tra, giám sát theo quy định. 

 

Các đại biểu tham gia Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thị trấn Thổ Tang.

 

Ngoài điểm cầu tại Hội trường Huyện ủy, huyện Vĩnh Tường còn triển khai học tập quán triệt tại 29 điểm cầu các xã, thị trấn và Trung tâm Y tế huyện với thành phần gồm Thường trực Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ; cán bộ, công chức xã; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Riêng điểm cầu 10 đơn vị: Xã Tam Phúc, Ngũ Kiên, Thượng Trưng, Bồ Sao, Tân Tiến, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, Thị trấn Thổ Tang, Vũ Di, Yên Bình và Trung tâm Y tế huyện, đã thực hiện tổ chức học tập, quán triệt trực tuyến tới 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ.

  

Tin, ảnh: Trung Thành

Ngày đăng: 11/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục