Thời sự trong nước - quốc tế

Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021

Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp. Ngày Pháp luật Việt Nam là một trong những hình thức triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.

 

  * Sự hình thành Ngày Pháp luật Việt Nam: Ngày 20/6/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật PBGDPL. Xuất phát từ vai trò của pháp luật, ý nghĩa của Hiến pháp năm 1946 - Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với những giá trị về tư tưởng pháp quyền, quyền lực thuộc về Nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và thực tiễn triển khai mô hình "Ngày Pháp luật", kết hợp với tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, Luật PBGDPL đã quy định ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 8) - Ngày Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thông qua Hiến pháp năm 1946.

 Cụ thể hóa nội dung này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL, trong đó quy định cụ thể nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.

 * Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam:

 - Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật: Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đồng thời mọi tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.

 - Xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, PBGDPL và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân: Qua việc tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ cương, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, xây dựng nếp sống văn hoá. Đây chính là yếu tố tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước. Bên cạnh đó, Nhà nước pháp quyền đòi hỏi một hệ thống pháp luật hoàn thiện. Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam là một trong những điều kiện quan trọng thúc đẩy tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Pháp luật chỉ có thể điều chỉnh tốt nhất hành vi khi được chấp hành một cách tự nguyện, thực sự trở thành nhu cầu tự thân, có ý thức của mỗi ngư¬ời. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ pháp luật; động viên toàn xã hội thi hành pháp luật nghiêm minh.

 - Hướng tới xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội: Văn hóa pháp lý được thể hiện hàng ngày ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước, cá nhân và xã hội. Để hình thành văn hóa pháp lý cần phải xây dựng lối sống theo pháp luật. Ngày Pháp luật Việt Nam góp phần xây dựng lối sống theo pháp luật, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người. Năm 2021 là năm thứ 8 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay được tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong xã hội; góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống; gắn liền với việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 80-KL/TW. Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, làm cơ sở để triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đóng góp thiết thực vào thành quả chung của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 * Đối với huyện Vĩnh Tường, theo Kế hoạch, UBND huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thị căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, bám sát các sự kiện lớn của đất nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện xác định nội dung, hình thức để triển khai thực hiện hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực và an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới theo quy định.

 Việc ban hành Kế hoạch nhằm tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, trong đó tập trung: 

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2021; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vựcPhòng, chống dịch bệnh Covid-19, tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, an toàn thực phẩm, xử lý vi phạm hành chínhĐẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

 Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, khuyến khích tổ chức bằng hình thức trực tuyến, truyền thông, cổ động trực quan,... theo quy định phòng, chống dịch bệnh, trong đó tập trung vào các hình thức như: Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (Cổng Thông tin – GTĐT huyện và hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn); truyền thông qua mạng mạng xã hội, qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. Thông qua tổ chức đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp; hoạt động mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật; thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hoạt động chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế (tùy vào tình hình dịch bệnh để triển khai, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định).

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tập trung tổ chức bắt đầu từ ngày 27/10 đến ngày 15/11/2021 (cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2021).

  Ban Biên tập

 

Ngày đăng: 08/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*