Xây dựng Đảng

Một số giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên ở huyện Vĩnh Tường

Huyện ủy Vĩnh Tường hiện nay có 68 chi, đảng bộ cơ sở (31 đảng bộ cơ sở và 37 chi bộ cơ sở). Số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 331 chi bộ (314 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn; 17 chi bộ trực thuộc đảng ủy Quân sự, Công an, Trung tâm y tế huyện); tổng số đảng viên trong huyện là 9.469 đồng chí.

  

Nhận thức rõ tổ chức cơ sở đảng có vị trí, vai trò tiên quyết trong việc đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường luôn chú trọng, quan tâm thường xuyên, chỉ đạo đồng bộ công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; căn cứ tình hình thực tế đặt ra để có giải pháp phù hợp về đội ngũ cán bộ, về phương pháp công tác, về chấp hành kỷ luật, kỷ cương của tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, quản lý; quan tâm đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu với sự ổn định, phát triển của cơ sở. Qua đó, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; đội ngũ cấp ủy cơ sở từng bước được kiện toàn, có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; số lượng cán bộ, đảng viên ở cơ sở đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Các chi, đảng bộ cơ sở và các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Trung ương và của tỉnh đối với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.Việc xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành chi, đảng bộ cơ sở và các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở cơ bản kịp thời, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; các quy định trong quy chế bảo đảm tính khoa học, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình; đồng thời quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cấp uỷ và của từng đồng chí ủy viên phù hợp với quy định thi hành Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện; đa số cấp ủy viên đã nêu cao ý thức trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm các quy định của quy chế làm việc.

Việc xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, Bí thư cấp ủy được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo. Trình độ, năng lực của cấp ủy viên, Bí thư cấp ủy cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 497 cấp ủy viên cơ sở (Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 52 đồng chí; Đại hoc, cao đẳng: 357 đồng chí; Trung cấp:65 đồng. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 66 đồng chí; Trung cấp: 381 đồng chí).

Huyện đã thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, công chức 28/28 xã, thị trấn, vượt chi tiêu đề ra (chỉ tiêu đến năm 2018 có 30%, năm 2021 có 50% xã, thị trấn có cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển). Hiện có 16 đồng chí cán bộ chủ chốt xã, thị trấn không phải là người địa phương (đạt 57,14%) hoàn thành vượt chỉ tiêu (chỉ tiêu đến năm 2021 có tối thiểu 50% số cán bộ không là người địa phương được điều động, luân chuyển làm cán bộ chủ chốt xã, thị trấn).

Xác định việc xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh có vai trò quan trọng đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cơ sở trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sinh hoạt đảng và sinh hoạt cấp ủy theo quy định; Huyện ủy đã thành lập 28 Tổ công tác do đồng chí Huyện ủy viên phụ trách đảng bộ cơ sở làm Tổ trưởng đi dự sinh hoạt chi bộ hàng quý. Qua thực tế đi dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở cho thấy các chi bộ đã bám sát Hướng dẫn số 13 -HD/TU ngày 16/11/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc “Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”, nên chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có nhiều đổi mới và được nâng lên so với trước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vẫn còn một số hạn chế như: Chất lượng sinh hoạt chi bộ nhìn chung chưa cao, chưa chú trọng nhiều đến việc phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, chưa tập trung bàn và đề ra những giải pháp để khắc phục, triển khai thực hiện; chủ yếu vẫn là các ý kiến, kiến nghị lên cấp trên. Một số đảng bộ chưa chú trọng, tập trung chỉ đạo tới công tác phát triển đảng viên mới. Chưa quan tâm tới công tác kiểm tra, giám sát của đảng. Vai trò nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên chưa trở thành hành động tự giác, thường xuyên. Một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng ủy chưa coi trọng việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, còn để xảy ra tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên ở đơn vị mình sa sút phẩm chất đạo đức, vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng...

Để thực hiện hiệu quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; rất cần thiết phải lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn, trong đó cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất: Thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi ủy, đảng ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở; chất lượng cấp ủy viên, chất lượng đội ngũ đảng viên là yếu tố quyết định đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Thứ hai: Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chấp hành các nguyên tắc, quy định sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng. Tự phê bình và phê bình cần đi đôi với nhau và phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, bám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, một mặt phải là người nêu gương trong tự phê bình và phê bình, mạnh dạn thừa nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục; mặt khác biết gợi mở các vấn đề để cán bộ, đảng viên mạnh dạn hơn trong tự phê bình và phê bình.

Thứ ba: Chú trọng kiện toàn chi bộ về mặt tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quản lý chặt chẽ chất lượng đảng viên, coi trọng quản lý tư tưởng, động cơ, thái độ trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò, gắn trách nhiệm các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tạo nguồn kết nạp Đảng; phân công cấp ủy viên phụ trách từng mặt công tác, phân công đảng viên thực hiện nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và khả năng. Hàng tháng, thực hiện việc đánh giá chất lượng sinh hoạch chi bộ bảo đảm nghiêm túc, thực chất.

Thứ tư: Các cấp ủy đảng phải luôn coi trọng việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị  có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; tác phong làm việc khoa học, dân chủ, trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết, năng động, sáng tạo. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chi bộ; kiểm tra, giám sát đảng viên, gắn trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát.

Thứ năm: Chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc xây dựng các bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu, tự rèn luyện hằng năm, thường xuyên soi chiếu các biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với quá trình công tác, sinh hoạt của bản thân để tự sửa chữa, khắc phục với phương châm “Trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Thứ sáu: Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, cán bộ, đảng viên với nhân dân; thực hiện tốt quy định về tiếp công dân, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đảng viên, nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, bám sát những nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên sẽ có bước phát triển mới, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho việc xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

 

                                                                         Bùi Quang Đạo                 

                                                           UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Ngày đăng: 01/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục