Chuyên mục phòng chống dịch Covid-19

THÔNG BÁO Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

THÔNG BÁO

Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến quy mô cấp xã như sau:

STT

Địa phương

Phân loại cấp độ

1

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc

Cấp 2

2

Quy mô cấp huyện, thành phố

 

 

03 đơn vị

Cấp 1

06 đơn vị

Cấp 2

3

Quy mô cấp xã, phường, thị trấn

 

 

38 xã, phường, thị trấn

Cấp 1

98 xã, phường, thị trấn

Cấp 2

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Phụ lục: PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19

 

 

TỈNH VĨNH PHÚC

 

 

Tính đến 15h00 ngày 19 tháng 10 năm 2021

 

 
                 

 

 

STT

Địa giới hành chính

Số ca mắc mới tại cộng đồng trong 02 tuần qua

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Mức độ nguy cơ

 

 
   
   

I

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc 

Cấp 2

   

II

Quy mô cấp huyện, thành phố

Cấp 1:03/09 đơn vị
Cấp 2:06/09 đơn vị

   
   

1

Vĩnh Yên

 0

Đạt 

Cấp 2

   

2

Phúc Yên

 0

0

Đạt 

Cấp 1 

   

3

Bình Xuyên

 0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

4

Lập Thạch

 0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

5

Sông Lô

 0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

6

Tam Đảo

 0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

7

Tam Dương

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

8

Vĩnh Tường

 0

 0

Chưa đạt

 Cấp 2

   

9

Yên Lạc

0

0

Chưa đạt

 Cấp 2

   

III

Quy mô cấp xã, phường, thị trấn

Cấp 1: 38/136 đơn vị
Cấp 2: 98/136 đơn vị

   
   

1

Vĩnh Yên 

 

   

1.1

Định Trung

0

0

 Đạt

Cấp 2

   

1.2

Đống Đa

 0

 0

 Đạt

Cấp 2

   

1.3

Đồng Tâm

 0

 0

 Đạt

Cấp 2

   

1.4

Hội Hợp

 0

 0

 Đạt

Cấp 2

   

1.5

Khai Quang

 0

 0

 Đạt

Cấp 2

   

1.6

Liên Bảo

 0

 0

 Đạt

Cấp 2

   

1.7

Ngô Quyền

 0

 0

 Đạt

Cấp 2

   

1.8

Thanh Trù

 0

 0

 Đạt

Cấp 2

   

1.9

Tích Sơn

 0

 0

 Đạt

Cấp 2

   

2

Phúc Yên 

 

   

2.1

Cao Minh 

0

0

Đạt 

Cấp 1

   

2.2

Đồng Xuân

 0

0

Đạt 

Cấp 2 

   

2.3

Hùng Vương 

 0

0

Đạt 

 Cấp 2

   

2.4

Nam Viêm 

 0

0

Đạt 

Cấp 1 

   

2.5

Ngọc Thanh

 0

0

Đạt 

Cấp 1

   

2.6

Phúc Thắng 

 0

0

Đạt 

Cấp 1

   

2.7

Tiền Châu 

 0

0

Đạt 

 Cấp 1

   

2.8

Trưng Nhị 

 0

0

Đạt 

 Cấp 1

   

2.9

Trưng Trắc 

 0

0

Đạt 

Cấp 2 

   

2.10

Xuân Hòa 

0

0

Đạt 

Cấp 2 

   

3

Bình Xuyên 

 

   

3.1

Bá Hiến

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

3.2

Đạo Đức

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

3.3

Gia Khánh 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

3.4

Hương Canh

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

3.5

Hương Sơn 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

3.6

Phú Xuân

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

3.7

Quất Lưu 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

3.8

Sơn Lôi 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

3.9

Tam Hợp 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

3.10

Tân Phong 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

3.11

Thanh Lãng 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

3.12

Thiện Kế 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

3.13

Trung Mỹ

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

4

Lập Thạch 

 

   

4.1

Thị trấn Lập Thạch

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.2

Xã Quang Sơn

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.3

Xã Ngọc Mỹ

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.4

Xã Hợp Lý

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.5

Xã Bắc Bình

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.6

Xã Thái Hòa

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.7

Thị trấn Hoa Sơn

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.8

Xã Liễn Sơn

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.9

Xã Xuân Hòa

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.10

Xã Vân Trục

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.11

Xã Liên Hòa

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.12

Xã Tử Du

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.13

Xã Bàn Giản

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.14

Xã Xuân Lôi

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.15

Xã Đồng Ích

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.16

Xã Tiên Lữ

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.17

Xã Văn Quán

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.18

Xã Đình Chu

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.19

Xã Triệu Đề

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

4.20

Xã Sơn Đông

0

0

Chưa đạt

Cấp 1 

   

5

Sông Lô

 

   

5.1

Bạch Lưu

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

5.2

Cao Phong

0

0

Chưa đạt

Cấp 1

   

5.3

Đôn Nhân

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

5.4

Đồng Quế

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

5.5

Đồng Thịnh

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

5.6

Đức Bác

0

0

Chưa đạt

Cấp 1

   

5.7

Hải Lựu

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

5.8

Lãng Công

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

5.9

Nhân Đạo

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

5.10

Nhạo Sơn

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

5.11

Như Thụy

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

5.12

Phương Khoan

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

5.13

Quang Yên

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

5.14

Tam Sơn

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

5.15

Tân Lập

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

5.16

Tứ Yên

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

5.17

Yên Thạch

0

0

Chưa đạt

Cấp 1

   

6

Tam Đảo

 

   

6.1

TT Tam Đảo

0

0

Chưa đạt

 Cấp 1

   

6.2

TT Hợp Châu

0

0

Chưa đạt

 Cấp 1

   

6.3

TT Đại Đình

0

0

Chưa đạt

 Cấp 1

   

6.4

Xã Đạo Trù

0

0

Chưa đạt

 Cấp 1

   

6.5

Xã Yên Dương

0

0

Chưa đạt

 Cấp 1

   

6.6

Xã Bồ Lý

0

0

Chưa đạt

 Cấp 1

   

6.7

Xã Tam Quan

0

0

Chưa đạt

 Cấp 1

   

6.8

Xã Minh Quang

0

0

Chưa đạt

 Cấp 1

   

6.9

Xã Hồ Sơn

0

0

Chưa đạt

 Cấp 1

   

7

Tam Dương

 

   

7.1

An Hòa

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

7.2

Duy Phiên

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

7.3

Đạo Tú

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

7.4

Đồng Tĩnh

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

7.5

Hoàng Đan

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

7.6

Hoàng Hoa

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

7.7

Hoàng Lâu

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

7.8

Hợp Thịnh

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

7.9

Hướng Đạo

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

7.10

Kim Long

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

7.11

Thanh Vân

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

7.12

Vân Hội

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

7.13

Hợp Hòa

0

0

Chưa đạt

Cấp 2

   

8

Vĩnh Tường 

 

   

8.1

An Tường 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.2

Bình Dương 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.3

Bồ Sao 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.4

Cao Đại 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.5

Chấn Hưng 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.6

Đại Đồng 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.7

Kim Xá 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.8

Lũng Hòa 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.9

Lý Nhân 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.10

Nghĩa Hưng 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.11

Ngũ Kiên 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.12

Phú Đa 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.13

Tam Phúc

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.14

Tân Phú 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.15

Tân Tiến 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.16

Thổ Tang 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.17

Thượng Trưng 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2 

   

8.18

Tứ Trưng 

0

0

Chưa đạt

Cấp 2