Thông tin cần biết

Thông báo việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2022-2025 và đăng ký hỗ trợ chuyển đổi năm 2022

UBND huyện sao gửi Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và các văn bản kèm theo

 

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp&PTNT;

- Trung tâm Văn hóa-TT-TT;

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

 

Căn cứ Văn bản số 2184/SNN&PTNT-TT&BVTV ngày 27/9/2021 của Sở Nông nghiệp&PTNT Vĩnh Phúc về việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2022-2025 và đăng ký hỗ trợ chuyển đổi năm 2022;

Căn cứ vào kết quả rà soát và đề xuất của các xã, thị trấn về diện tích đất chuyên trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt đến năm 2030 để đảm bảo ANLT theo Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ;

Để triển khai Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2022-2025 đạt yêu cầu, đúng quy định; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. UBND các xã, thị trấn: Triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện tốt việc tuyên truyền, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh, bao gồm (Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh; Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh; Quyết định số 85/QĐ-SNN&PTNT ngày 23/4/2021 của Sở Nông nghiệp&PTNT về việc Ban hành Danh mục các giống cây trồng được hỗ trợ để thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất rau quả hàng hóa an toàn theo VietGAP chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và cây hàng năm thành vùng tập trung, quy mô lớn).

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cơ câu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2022-2025 (theo biểu mẫu số 01 gửi kèm văn bản này).

- Đăng ký diện tích hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022, đảm bảo nguyên tắc chuyển đổi theo vùng để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (theo biểu mẫu số 02 gửi kèm văn bản này).

- Biểu tổng hợp kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2022-2025 và đăng ký diện tích hỗ trợ chuyển đổi năm 2022 gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp&PTNT) trước ngày 10/10/2021 để tổng hợp.

2. Trung tâm Văn hóa -TT-TT

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện phổ biến sâu rộng nội dung các văn bản về cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh để các tổ chức, cá nhân và hộ nông dân biết, tham gia. Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở chủ động tuyên truyền và tăng cường thời lượng tiếp âm Đài Truyền thanh huyện.

3. Phòng Nông nghiệp&PTNT

Đôn đốc, tổng hợp đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2022-2025 và đăng ký diện tích hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022; tham mưu UBND huyện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2022-2025 gửi Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh theo quy định.

 (UBND huyện sao gửi Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và các văn bản kèm theo).

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

signed-signed-vv xay dung kh chuyen doi ccct gd 2022-2025 va dang ky dt ho tro chuyen doi nam 2022.pdf

qd so 85 ve ban hanh danh muc giong cay trong ho tro thuc hien nq 20.pdf

kh so 32 trien khai cac noi dung ho tro theo nq20.pdf

kh so 90 cua ubnd tinh ve trien khai cac noi dung tai co cau nn gd 2021-2025.pdf

qd so 07 ban hanh chinh ho tro tai co cau nn giai doan 2021-2025.pdf 

 

Ngày đăng: 05/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục