Trao đổi - Nghiên cứu

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND xã, thị trấn

Trong những năm qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) các xã, thị trấn trong huyện đã có nhiều chuyển biến trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, phát huy được vai trò, trách nhiệm trước cử tri ở địa phương; ban hành được nhiều nghị quyết và đề ra các giải pháp quan trọng để phát triển Kinh tế -Xã hội, củng cố An ninh – Quốc phòng, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là trong việc hoàn thành các tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện hiện nay.

         Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp với Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, các tổ đại biểu HĐND tạo điều kiện cho các đại biểu HĐND hoạt động ở các nội dung như: Nghiên cứu tài liệu, tiếp xúc cử tri, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, v.v… Bên cạnh đó, Thường trực HĐND một số xã, thị trấn đã chủ động gợi ý các nội dung trọng tâm để đại biểu thảo luận, tham gia xây dựng nghị quyết của kỳ họp, nhất là các kỳ họp bàn và quyết định những nội dung liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế và xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

      Trong các kỳ họp, những vấn đề đưa ra đều được các đại biểu thảo luận dân chủ, thẳng thắn; nhiều ý kiến phát biểu có chiều sâu, rõ ràng, có ví dụ cụ thể trên cơ sở giám sát thực tế và thu thập những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm. Không ít ý kiến của đại biểu và kiến nghị của cử tri mang tính xây dựng, xuất phát từ lợi ích chung được Uỷ ban nhân dân và cán bộ chuyên môn trả lời nghiêm túc ngay tại kỳ họp hoặc bằng văn bản đối với các vấn đề cần có thời gian xem xét. Đây cũng là nội dung thiết thực góp phần nâng cao chất lượng mỗi kỳ họp, được nhân dân quan tâm, đồng tình, đánh giá cao.

       Tuy nhiên, vẫn còn có đại biểu HĐND ít tham gia phát biểu, nếu có thì chủ yếu là kiến nghị những vấn đề liên quan đến quyền lợi của một số ít công dân, chưa đề xuất được các giải pháp cho việc thực hiện nghị quyết; chưa quan tâm tới việc đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri, v.v…

      Với nhận thức chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND là nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Từ thực tế hoạt động của các đại biểu HĐND các xã, thị trấn trong thời gian qua, để hoạt động này ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng được lòng tin yêu của cử tri, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

       Thứ nhất: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND ngay từ khi chuẩn bị nhân sự để bầu đại biểu HĐND; đại biểu HĐND được lựa chọn phải đảm bảo yêu cầu về phẩm chất chính trị, có uy tín, có trình độ năng lực công tác để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Các cấp, các ngành cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, chức năng của HĐND và đại biểu HĐND trong hoạt động quản lý Nhà nước, trong việc cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng, phát huy quyền dân chủ của nhân dân, trong việc xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Các cấp uỷ đảng cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo đảng viên là đại biểu HĐND gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

         Thứ hai: Đại biểu HĐND phải được trang bị những kiến thức và hiểu biết về nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; có kiến thức cần thiết về pháp luật, về tình hình thực tế ở địa phương. Chất lượng đại biểu HĐND trước khi được bầu là rất quan trọng nhưng phải thường xuyên được bổ sung bằng những kiến thức từ thực tế, từ đó mới nâng cao được hiệu quả hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND.

         Thứ ba: Phải gắn hoạt động của đại biểu với các hoạt động của chính quyền, các tổ chức đoàn thể nơi cư trú để vừa nâng cao trách nhiệm của đại biểu vừa tạo điều kiện để đại biểu gần dân, tiếp nhận kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đây là vấn đề có ý nghĩa sâu sắc, giúp cho cử tri và đại biểu hiểu biết về nhau nhiều hơn, do đó đại biểu có điều kiện để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và tiếp thu đầy đủ, kịp thời những ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Thực tế cho thấy những đại biểu HĐND nào làm tốt việc này thì tín nhiệm của nhân dân đối với đại biểu được nâng lên.

          Thứ tư: Nâng cao hiệu quả của việc tiếp xúc cử tri, đa dạng các hình thức tiếp xúc như trực tiếp gặp gỡ, mở rộng thành phần tiếp xúc, địa điểm tiếp xúc, v.v.… Báo cáo kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước để tạo niềm tin của cử tri vào đại biểu.

           Thứ năm: Nâng cao trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân và cán bộ chuyên môn trong giải quyết kiến nghị của đại biểu HĐND và các cử tri. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao uy tín và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND. Một trong những nguyên nhân hạn chế hiệu quả hoạt động của đại biểu là nhiều ý kiến của đại biểu và cử tri chuyển đến cơ quan chức năng nhưng chưa được xem xét giải quyết kip thời; do vậy, thường trực HĐND xã, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân cùng cấp quy định rõ trách nhiệm của các ngành, cán bộ chuyên môn trong việc tham mưu và giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời đại biểu để thông báo tới cử tri, không để tồn đọng kéo dài.

           Thứ sáu: Kịp thời khen thưởng đối với những đại biểu HĐND có nhiều thành tích trong hoạt động, qua đó động viên, khích lệ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

           

           

                                                                                                    Bùi Quang Đạo

                                                                                        HUV, Trưởng phòng Nội vụ

 

 

Ngày đăng: 05/06/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*