Quy hoạch đô thị

QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ tại xứ đồng Ngõ Dầu, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường.

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ tại xứ đồng Ngõ Dầu, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH TƯỜNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 18 tháng 6  năm2014;Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 11/03/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số1654/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc phê duyệt đồ án  QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ tại xứ đồng Ngõ Dầu, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 19/05/2021 của UBND xã Cao Đại về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ xứ đồng Ngõ Dầu, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường( Kèm theo tập hồ sơ lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, các cơ quan của xã);

Xét đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 25/TTr-KT&HT ngày 20/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ tại xứ đồng Ngõ Dầu, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tườngvới nội dung sau:

               1. Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ1/500 Khu đất dịch vụ tại xứ đồng Ngõ Dầu, thôn Cao Xá, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường.

               2. Chủ đầu tư: UBND xã Cao Đại.

               3. Đơn vị lập quy hoạch: Công ty TNHH Đo Đạc và Xây dựng Yên Lạc

4. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất để đảm bảo phạm vi  bảo vệ công trình thủy lợi kênh 6B theo Luật thủy lợi năm 2017

- Điều chỉnh lại quy hoạch rãnh thoát nước mưa để bố trí hạ tầng theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

5. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lô đất DO-B và lô đất cây xanh để đảm phạm vi  bảo vệ công trình thủy lợi kênh 6B theo Luật Thủy lợi năm 2017

- Điều chỉnh rãnh thoát nước mưa B500 hai bên vỉa hè thành cống D600 bố trí rãnh giữa đường.

Bảng cân bằng sử dụng đất sau khi điều chỉnh:

Stt

Loại đất

Quy hoạch phê duyệt

Quy hoạch điều chỉnh

Chênh lệch diện tích (m2)

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở

5.363

60,72

5.329,7

60,34

-33,3

2

Đất giao thông

3.070,61

34,76

3.061,88

34,66

-8,73

3

Rãnh thoát nước

189,38

2,14

173,5

1,96

-15,88

4

Đất cây xanh

210,01

2,38

218,3

2,47

8,29

5

Hành lang kênh

0

0

49,62

0,56

49,62

 

Tổng

8.833

100

8.833

100

0

( Chi tiết theo Bản đồ điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (QH-03), bản đồ điều chỉnh quy hoạch thoát nước (QH-05) do Công ty TNHH Đo đạc và Xây dựng Yên Lạc lập, đã được UBND xã Cao Đại, phòng Kinh tế & Hạ tầng xác nhận và được UBND huyện phê duyệt kèm theo Quyết định này).

- c nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của UBND huyện Vĩnh Tường.

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

- UBND xã Cao Đại có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý trật tự, cấp giấy phép xây dựng theo quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt.

- Giao các cơ quan: Kinh tế & Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ hướng dẫn UBND xã Cao Đại tổ chức thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên & Môi trường,Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Tường, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; Chủ tịch UBND xã Cao Đại và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Ngày đăng: 26/05/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục