BAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ

Trung tâm Chính trị huyện

 

 

Thực hiện Công văn số 1985/UBND-TTVHTTTT ngày 20/7/2021 của UBND huyện về việc bổ sung, cập nhật, cung cấp thông tin dữ liệu nền Cổng Thông tin - GTĐT huyện đợt 1 năm 2021, Trung tâm Chính trị huyện cung cấp thông tin như sau:

1. Tên cơ quan: Trung tâm Chính trị huyện  Vĩnh Tường

Số điện thoại: 

Địa chỉ mail: trungtamchinhtrihuyenvinhtuong@gmail.com

2. Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn

Trưởng Ban Tuyên giáo-Dân vận Huyện ủy

Số điện thoại: 0988.882.958

Địa chỉ email: tuannqvtvp@gmail.com

3. Phó Giám đốc: Đồng chí Lê Thanh Thức

- Điện thoại: 0984.604.633

- Địa chỉ email: thanhthuc.pp@gmail.com

4. Cán bộ: Đồng chí Hoàng Văn Hải

Số điện thoại: 0988.753.829

Địa chỉ email: hoangthienson214@gmail.com

5. Chức năng, nhiệm vụ

5.1. Chức năng:

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiêp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lịch sử Đảng và lịch sử đảngbộ địa phương.

- Tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo yêu cầu của cấp ủy.

2. Nhiệm vụ:

- Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp ủy viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

- Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở.

- Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương.

- Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách… cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền

- Tham gia phối hợp trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của cấp ủy và phục vụ giảng dạy, học tập.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy./.

 

Ngày đăng: 26/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục