Thời sự tổng hợp

Vĩnh Tường quyết tâm đột phá trong nhiệm kỳ mới

Mỗi nhiệm kỳ Đại hội đánh một mốc son cho sự phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Tường. Việc đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đã giúp huyện Vĩnh Tường tạo ra điểm nhấn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền huyện nhà tự tin bước vào nhiệm kỳ mới với dự báo nhiều thành công mới.

Nhờ xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, 5 năm qua, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, Nghị quyết đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, các ngành, lĩnh vực phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực gắn với thực hiện khâu đột phá về phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 11,32%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng năm 2015 lên 54,5 triệu đồng vào năm 2020. Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đạt cao so với kế hoạch, đặc biệt có ba năm 2018, 2019 và 2020 tổng thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng…

Với những kết quả đã đạt được, cùng khí thế quyết tâm trong nhiệm kỳ mới (2020 - 2025), huyện Vĩnh Tường đề ra nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội theo hướng cụ thể hóa các chương trình, đề án, dự án nhằm đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế; quy hoạch đô thị trung tâm theo từng vùng, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển đô thị và phát triển nông thôn hướng tới hoàn thiện cơ sở hạ tầng khung đô thị huyện, đáp ứng các điều kiện trở thành đô thị loại IV theo Chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc vào năm 2025. Chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo; tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, làm nền tảng xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, nâng cao thu nhập và phúc lợi người dân.

Để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đề ra, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò, vị thế của huyện Vĩnh Tường, trong thời gian tới, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

 

Lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra tiến độ thi công, xây dựng hạ tầng Cụm CN Đồng Sóc

  

Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách TTHC phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp: Rà soát nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC phấn đấu 100% CB, CC, VC cấp huyện, cấp xã đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với thực tế của huyện. 

Hai là, quan tâm công tác lập và quản lý quy hoạch, phấn đấu đưa huyện Vĩnh Tường trở thành đô thị loại IV vào những năm đầu thập niên 20: Giai đoạn 2020 - 2025, huyện Vĩnh Tường không chỉ đề ra mục tiêu phấn đấu trở thành đô thị loại IV mà còn “nâng chất” đô thị thành đô thị loại IV kiểu mẫu, đô thị Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đáng sống, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sớm trở thành thị xã vệ tinh của đô thị Vĩnh Phúc. Để đạt được mục tiêu trên, các nhiệm vụ sẽ được UBND huyện tập trung chỉ đạo là: Đổi mới công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành của tỉnh lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Vĩnh Tường đảm bảo đồ án có chất lượng, tầm nhìn; xây dựng và triển khai thực hiện đầy đủ các quy chế, quy định về quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc, quản lý xây dựng và bổ sung Quy chế quản lý đô thị... Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong việc thực hiện quy hoạch,…

Cùng với đó, trong khi chờ UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung đô thị Vĩnh Tường, UBND huyện sẽ chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị để phân kỳ đầu tư; khuyến khích, huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế và nội lực trong nhân dân đầu tư xây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng đô thị huyện đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV…

Ba là, Tập trung làm tốt công tác GPMB, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ: Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ BT-GPMB, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm như: Khu CN Chấn Hưng; Chợ đầu mối nông sản, Cụm CN Đồng Sóc (Giai đoạn 2), Khu du lịch sinh thái Đầm Rưng, các cụm công nghiệp làng nghề truyền thống, Khu dịch vụ du lịch sinh thái, thể thao tổng hợp và nhà ở thương mại Vĩnh Thịnh, Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc (phần địa phận Vĩnh Tường), đường QL2A đi chợ Vàng, đường vành đai 3, Tỉnh lộ 304 đi đê TW..., với diện tích khoảng 350 ha. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn BT-GPMB phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội… Tổ chức khai thác có hiệu quả các cụm công nghiệp, thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào đầu tư nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đưa các hộ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh ra ngoài khu dân cư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng vào Cụm CN Việt Xuân, Cụm CN Đại Đồng, Cụm CN Vân Giang - Vân Hà; Cụm CN An Tường; phát triển quy mô Cụm CN Đồng Sóc thành Khu CN Đồng Sóc; triển khai thực hiện dự án KCN Chấn Hưng…

            Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ; tăng cường công tác xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, thu hút đầu tư. Hoàn chỉnh quy hoạch và đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch. Phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch mang nét đặc thù riêng của huyện. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, gắn hoạt động du lịch của huyện với các hoạt động du lịch của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng và khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ mới theo hướng xã hội hóa.

Bốn là, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, gắn với thị trường và xây dựng nông thôn Vĩnh Tường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đáng sống:  Vĩnh Tường là huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế về sản xuất nông nghiệp. Để phát triển sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt tốc độ bình quân 1-2%/năm, huyện sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo dồn thửa đổi ruộng tại các xã có đủ điều kiện; quyết liệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn huyện sẽ thực hiện chuyển đổi khoảng 2.500 ha đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm khác, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản); thành lập mới các hợp tác xã chuyên ngành trong các lĩnh vực thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác liên doanh, liên kết tạo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Ưu tiên đưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư và tập trung ứng dụng công nghệ, xử lý chất thải trong chăn nuôi; tăng cường chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Tập trung phát triển và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất trên cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả việc liên kết (4 nhà nhà nông - nhà nước - nhà khoa học và nhà doanh nghiệp) với mục tiêu gắn kết chặt chẽ sản xuất với thị trường...

Năm là, tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường: Tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định. Tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai theo Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 05/7/2007 của Huyện ủy; giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật Đất đai, nhất là các trường hợp vi phạm từ sau ngày 1/7/2014; kiềm chế phát sinh các trường hợp vi phạm Luật Đất đai mới.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2023; duy trì các hoạt động VSMT ngày mùng 10 hằng tháng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về BVMT; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT,... Đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng huyện Vĩnh Tường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Đáng sống”; Tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm việc quy tập, xây cất mồ mả không đúng quy định trên địa bàn.

Sáu là, quan tâm, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn- giữ vững vị thế tốp đầu của tỉnh. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở các cấp học và phong trào học tiếng Anh trong huyện. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo. Thực hiện phân luồng đào tạo sau trung học cơ sở; định hướng đào tạo nghề gắn với thị trường lao động, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao. Chú trọng xây dựng mối quan hệ giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội, giáo dục lý tưởng, truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, kỹ năng sống, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh.

Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa. Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, dân tộc. Siết chặt quản lý nhà nước trong tu bổ, tôn tạo di tích; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, thể dục, thể thao và các hoạt động thông tin, cổ động. Đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng hệ thống truyền thanh; phát triển các loại hình tuyên truyền, thông tin trên Internet, đi đôi với đảm bảo an ninh, an toàn không gian mạng.

Không ngừng nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; năng lực phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và hành nghề y dược tư nhân. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện. Thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi đối với người có công, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chương trình giảm nghèo; hỗ trợ xây tặng nhà cho 100% hộ nghèo khó khăn về nhà ở bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Bảy là, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo: Chủ động nắm bắt, xử lý, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp về ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trên địa bàn huyện, tỉnh. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, TNXH. Chủ động phát hiện các yếu tố mất ATGT, TTCC để có kiến nghị, giải pháp xử lý kịp thời, tiếp tục kiềm chế TNGT. Phát huy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Chăm lo xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chính trị, chính sách hậu phương quân đội, hậu cần kỹ thuật…

Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài không để xảy ra bức xúc cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Nhìn lại nhiệm kỳ đã qua, chính sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền, truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất của nhân dân toàn huyện là yếu tố cơ bản làm nên những thành tựu đáng khích lệ. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương anh hùng, với tinh thần đổi mới, sáng tạo tin tưởng rằng cấp ủy chính, quyền từ huyện đến cơ sở sẽ khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra: “Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 10 - 11%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng Công nghiệp - Xây dựng, Dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng/người/năm; giữ mức sinh ổn định để đạt tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hàng năm từ 1,1% - 1,12%; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều từ 0,2 - 0,5%/năm; mỗi năm giải quyết từ 3.000 - 3.500 lao động có việc làm mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; duy trì 100% số trường MN, TH, THCS, THPT đạt chuẩn QG MĐ 1; trong đó có 60% trường MN, 60% trường TH đạt chuẩn QG mức độ 2; 80% số thôn, làng, tổ dân phố; 85% số gia đình, 90% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; 70% người dân qua đời được người thân sử dụng hình thức hỏa táng; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% lượng rác thải sinh hoạt ở đô thị và trên 90% lượng rác thải sinh hoạt ở nông thôn được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 02 xã Tân Tiến, Thượng Trưng trở thành thị trấn; 04 xã Đại Đồng, Bình Dương, Vĩnh Sơn, Vũ Di trở thành đô thị loại V; phấn đấu 06 xã Kim Xá, Vĩnh Thịnh, Tuân Chính, Chấn Hưng, Vân Xuân, Ngũ Kiên cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại V; Phấn đấu có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 55 thôn trong toàn huyện được công nhận thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”./.

Lê Nguyễn Thành Trung          

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

Ngày đăng: 08/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục