Thời sự tổng hợp

Chủ tịch UBND huyện Lê Nguyễn Thành Trung chỉ thị tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tổ cáo trên địa bàn huyện

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) được các cấp, các ngành của huyện đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đã đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

 

 

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Lê Nguyễn Thành Trung thực hiện tiếp công dân định kỳ tháng 10/2020

 

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo vẫn còn có những tồn tại, hạn chế: Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, chủ tịch xã, thị trấn chưa thực sự chú trọng việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC, vẫn còn vụ việc kéo dài chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm; việc phân loại, xử lý đơn, việc áp dụng pháp luật trong giải quyết KNTC chưa chính xác, chưa đúng trình tự, thủ tục; kết quả xử lý, giải quyết một số vụ việc còn hạn chế; thi hành các quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật còn chậm; công tác phối hợp giữa các cơ quan cấp huyện và UBND cấp xã trong việc giải quyết KNTC chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021- 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện có diễn biến phức tạp, liên quan chủ yếu đến các lĩnh vực như: quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác tố chức cán bộ...

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đồng thời phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH năm 2021, ngày 31/12/2020, Chủ tịch UBND huyện đã có Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung sau:

Về quan điểm chỉ đạo: Các cấp, các ngành phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật, dứt điểm từ cơ sở. Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân đột xuất và định kỳ theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người tại địa phương và khiếu kiện vượt cấp. Đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực cần kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện để xem xét, xử lý và chỉ đạo giài quyết theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với người đứng đầu, cán bộ, công chức có trách nhiệm của các cơ quan, xã, thị trấn, tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, vượt cấp, đông người; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý công khai, nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên từ huyện đến xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Người có thẩm quyền, trách nhiệm phải nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết kịp thời đúng pháp luật các vụ việc KNTC; xác định nguyên nhân phát sinh KNTC để có biện pháp chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý nhà nước, xử lý cán bộ có sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những bất cập của chính sách, pháp luật.

Để thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo trên, Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và các quy định pháp luật khác có liên quan; tiếp tục thực nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất gắn với việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ làm công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC; kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật những phản ánh, kiến nghị, KNTC của công dân.

Tập trung giải quyết dứt điểm từ cơ sở các vụ việc KNTC mới phát sinh nhất là các vụ KNTC liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng, ô nhiễm môi trường,.. Tổ chức thi hành nghiêm các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật.

Rà soát, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước, công khai, minh bạch quá trình thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận, tự giác chấp hành trong nhân dân.

Cũng theo Chỉ thị, Chủ tịch UBND huyện giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, phân loại các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện có tính chất phức tạp nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền đối với từng vụ việc, trên cơ sở đó tham mưu với Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng vụ việc ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện tổ chức đối thoại với người dân liên quan đến những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Phối hợp với Phòng Nội vụ tiến hành kiểm tra công vụ đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực thi công vụ, nhất là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có biện pháp xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh, trật tự không để bị động, bất ngờ; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu kích động khiếu kiện, tụ tập đông người, chống đối, gây rối an ninh, trật tự xã hội; lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để gây rối an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân.

Đồng thời, giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện tăng cường kiểm tra thực thi công vụ đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực thi công vụ, nhất là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, khi xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp ngăn chặn các trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp ngay tại cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với Công an, Ban Tiếp công dân huyện, các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý, ngăn chặn kịp thời các vụ việc đông người, vượt cấp, hạn chế tối đa việc công dân khiếu kiện đông người vượt cấp lên huyện, tỉnh và Trung ương (nhất là trong các dịp diễn ra các sự kiện trọng đại: bầu cử đâị biểu Quốc Hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Lễ, tết, kỷ niệm). Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp kích động, lôi kéo công dân tham gia khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện, để gây rối trật tự công công.

Khi công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người ở các cơ quan Trung ương, tỉnh, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có người khiếu nại, tố cáo phải phân công lãnh đạo UBND và cán bộ có thẩm quyền phối hợp với Thanh tra huyện, Công an huyện và các ngành chức năng của Trung ương, của tỉnh bàn biện pháp giải quyết, không để công dân tập trung gây mất an ninh, trật tự công cộng, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện.

- Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra, Phòng TN&MT, các phòng, ban liên quan của huyện rà soát, thống kê những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; có kế hoạch cụ thể tập trung giải quyết dứt điểm. Vận dụng đồng bộ, linh hoạt các giải pháp tuyên truyền, vận động, pháp luật, hành chính, kinh tế để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Phải công khai nội dung, quá trình và kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bằng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin – GTĐT huyện.

Để triển khai tốt các nội dung Chỉ thị trên, UBND huyện cũng đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò, tăng cường tham gia giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; tích cực phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện tốt quyền và lợi ích liên quan đến khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật./.

 

BAN BIÊN TẬP

Ngày đăng: 04/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục