Thông tin cần biết

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện và Lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện năm 2021

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện và Lịch tiếp

công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện năm 2021

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2016 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND huyện;

Căn cứ ý kiến thống nhất giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực UBND huyện,

UBND huyện Vĩnh Tường thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện và lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện năm 2021 như sau:

Ngày tiếp

Người tiếp

Ghi chú

(Lịch tiếp bù)

10/01/2021

Chủ tịch HĐND huyện

11/01/2021

Chủ tịch UBND huyện

20/01/2021

Chủ tịch UBND huyện

 

 

Thường trực HĐND huyện

10/02/2021

Chủ tịch UBND huyện

17/02/2021

Thường trực HĐND huyện

20/02/2021

Chủ tịch UBND huyện

22/02/2021

Thường trực HĐND huyện

10/3/2021

Chủ tịch UBND huyện

 

Thường trực HĐND huyện

20/3/2021

Chủ tịch UBND huyện

22/3/2021

Thường trực HĐND huyện

10/4/2021

Chủ tịch HĐND huyện

12/4/2021

Chủ tịch UBND huyện

20/4/2021

Chủ tịch UBND huyện

 

Thường trực HĐND huyện

10/5/2021

Chủ tịch UBND huyện

 

Thường trực HĐND huyện

20/5/2021

Chủ tịch UBND huyện

 

Thường trực HĐND huyện

10/6/2021

Chủ tịch UBND huyện

 

 Thường trực HĐND huyện

20/6/2021

Chủ tịch UBND huyện

21/6/2021

Thường trực HĐND huyện

10/7/2021

Chủ tịch HĐND huyện

12/7/2021

Chủ tịch UBND huyện

20/7/2021

Chủ tịch UBND huyện

 

Thường trực HĐND huyện

10/8/2021

Chủ tịch UBND huyện

 

Thường trực HĐND huyện

20/8/2021

Chủ tịch UBND huyện

 

Thường trực HĐND huyện

10/9/2021

Chủ tịch UBND huyện

 

Thường trực HĐND huyện

20/9/2021

Chủ tịch UBND huyện

 

Thường trực HĐND huyện

10/10/2021

Chủ tịch HĐND huyện

11/10/2021

Chủ tịch UBND huyện

20/10/2021

Chủ tịch UBND huyện

 

Thường trực HĐND huyện

10/11/2021

Chủ tịch UBND huyện

 

 

Thường trực HĐND huyện

20/11/2021

Chủ tịch UBND huyện

22/11/2021

Thường trực HĐND huyện

10/12/2021

Chủ tịch UBND huyện

 

Thường trực HĐND huyện

20/12/2021

Chủ tịch UBND huyện

 

Thường trực HĐND huyện

 

           

Nếu ngày tiếp công dân mùng 10, 20 hằng tháng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp (tại cột ghi chú).

 

            UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các thành phần có liên quan được biết./.

Ngày đăng: 04/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục