Tin An ninh Quốc phòng

Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Vĩnh Tường

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện Vĩnh Tường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), coi đây là một bộ phận hết sức quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  

Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Đất đai cho cán bộ, nhân dân xã Vân Xuân năm 2019

 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật trên địa bàn huyện; đồng thời thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác PBGDPL trong cán bộ và nhân dân; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các Đề án của Trung ương về PBGDPL.

Để công tác PBGDPL trên địa bàn huyện được triển khai thống nhất và có hiệu quả, Hội đồng phối hợp PBGDPL của huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đơn vị thực hiện nhiệm vụ PBGDPL cho cán bộ, nhân dân. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ PBGDPL không ngừng được nâng cao và đáp ứng ngày càng hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể đã có những hình thức tuyên truyền PBGDPL phong phú, đa dạng như: Tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền miệng; sinh hoạt CLB pháp luật; khai thác tủ sách, ngăn sách pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền lưu động, xây dựng pa nô, áp phích; biên soạn tờ rơi, tờ gấp, đĩa CD cấp phát đến các xã, thị trấn; thông qua công tác xét xử lưu động, hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, giáo dục pháp luật; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ; phối hợp, lồng ghép công tác PBGDPL với việc thực hiện các dự án, đề án, chương trình hoạt động của các ngành, các lĩnh vực.

 

 

Đ/c Lê Văn Minh – HUV, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL huyện trực tiếp truyền đạt nội dung PBGDPL tại cơ sở

 

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Qua các cuộc thi, các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể các cấp nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ; người dân cũng nắm, thực hiện tốt hơn chính sách, pháp luật, từ đó có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, phát huy quyền dân chủ của mình, tạo sức lan tỏa sâu rộng, hình thành văn hóa pháp lý trong nhân dân. Chỉ tính riêng trong năm 2020, các cơ quan, ban, ngành của huyện Vĩnh Tường đã tổ chức khoảng 450 hội nghị, cuộc họp lồng ghép tuyên truyền PBGDPL; phối hợp với Sở Tư pháp mở các lớp tập huấn pháp luật theo chuyên đề cho 28/28 xã thị trấn với hơn 5000 lượt người tham gia.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định mới của pháp luật, chủ yếu đề cập đến các lĩnh vực quan trọng như: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Xử lý vi phạm hành chính, các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, pháp luật về phòng, chống ma túy; các văn bản pháp luật, chính sách của Nhà nước và địa phương về xây dựng nông thôn mới, và những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện... Bên cạnh đó, huyện thường xuyên đăng tải các văn bản pháp luật mới, các tài liệu tuyên truyền pháp luật trên Cổng Thông tin – GTĐT huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân. Đồng thời, Đài truyền thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền pháp luật có liên quan đến công tác phòng chống Covid -19; tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền lưu động về phòng chống Covid 19; đặc biệt tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Công ty TNHH may mặc Việt Thiên được tổ chức thường xuyên hàng năm

 

Các ngành, đoàn thể như Huyện đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự; duy trì tốt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Tuyên truyền PBGDPL thông qua tập huấn chuyên đề, qua các buổi hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh;  Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức các hội nghị tuyên tuyền lồng ghép công tác hội và các chính sách pháp luật của Nhà nước; Hội Nông dân huyện phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội thi Sân khấu “Nông dân với pháp luật đất đai” lựa chọn đội thi tham gia vòng tỉnh, v.v….

Ngoài ra, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã thực hiện những nội dung phổ biến giáo dục pháp luật của ngành, lĩnh vực theo chương trình của Hội đồng đề ra. 

 

 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy tệ nạn xã hội và an toàn giao thông trong thanh thiếu niên năm 2018

 

Mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật” (9/11) trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành triển khai thực hiện có chất lượng đã đem lại hiệu quả cao. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện và UBND các xã, thị trấn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) hng năm như: Thông qua các buổi họp giao ban, các buổi sinh hoạt định kỳ, thông qua sinh hoạt Chi bộ,  nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật thông qua phương tiện truyền thông, treo pa-nô, băng rôn...

Hoạt động PBGDPL thông qua xét xử lưu động được tăng cường. Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an huyện và các ban, ngành đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các phiên toà xét xử lưu động, các buổi tiếp công dân...

Công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù cũng được huyện hết sức quan tâm. Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng là người khuyết tật, người lao động trong các doanh nghiệp, …Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của từng đối tượng.

Có thể khẳng định rằng, công tác PBGDPL trên địa bàn huyện không ngừng được đẩy mạnh, dần đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng cao. Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó chấp hành thực hiện tốt quy định của pháp luật góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội phục vụ tích cực cho nhiệm vụ chính trị của huyện.

Trong thời gian tới, huyện Vĩnh Tường tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là giữa cơ quan Phòng Tư pháp, các phòng, ban, đoàn thể với các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu nắm chắc đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, đối tượng cần được tuyên truyền pháp luật để có nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp. Đồng thời tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm (9-11) ở tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải ở cơ sở vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

Cao Thu Minh       

Phó Phòng Tư pháp huyện

Ngày đăng: 02/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục