Thời sự trong nước - quốc tế

Bài tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPH Việt Nam (10/10/1930 – 20/10/2020), Hội LHPN huyện phối hợp Ban Biên tập Cổng Thông tin – GTĐT huyện Vĩnh Tường giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, phát triển của Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN huyện Vĩnh Tường trong suốt chiều dài 90 năm qua. Trân trọng giới thiệu:

  

PHẦN 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA HỘI LHPN VIỆT NAM

Hội LHPN Việt Nam ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm, Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị-xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hòa chung vào dòng chảy lịch sử dân tộc, Hội LHPN huyện Vĩnh Tường đã trưởng thành và phát triển với nhiều đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và sự nghiệp giải phóng phụ nữ, sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong hàng ngàn năm lịch sử ấy, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu, hiển nhiên trong lịch sử trường tồn của dân tộc ta. Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nên luôn có nhu cầu được giải phóng và đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu tham gia chống Pháp, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du,... Nhiều phụ nữ tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng như: Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Nguyễn Thị Minh Khai,... Giai đoạn 1927 -1930 cả nước có 5 nhóm phụ nữ yêu nước được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ghi “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ lực lượng phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (Công hội) Nông hội và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy, ngày 20/10/1930 Hội phụ nữ được thành lập. Sự kiện lịch sử này nói lên quan điểm của Đảng ta đối với vai trò của phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

Qua các thời kỳ cách mạng, tổ chức phụ nữ có tên như: Hội phụ nữ giải phóng (1930-1931), Hội phụ nữ dân chủ (1936 – 1939), Hội phụ nữ phản đế (1939-1941), Đoàn phụ nữ Cứu quốc (16/6/1941), Hội LHPN Việt Nam ( từ tháng 6/1976- khi nước nhà thống nhất đến nay). Dù tên gọi có nhiều thay đổi cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử nhưng trước sau Hội vẫn là tổ chức trung kiên của phụ nữ Việt Nam.

 

PHẦN 2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA HỘI LHPN HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Lịch sử hình thành và phát triển tổ chức Hội phụ nữ huyện Vĩnh Tường luôn gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của Hội LHPN Việt Nam nói chung và Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, đặc biệt là gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường. Các thế hệ phụ nữ huyện Vĩnh Tường vinh dự, tự bào vì đã có những đóng góp không nhỏ vào những chiến thắng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong suốt 90 năm đấu tranh giành, giữ, bảo vệ và dựng xây Tổ quốc. Tô thắm thêm truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.

Ngày 29/8/1938, chi bộ Đảng Vĩnh Tường được thành lập đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng huyện nhà. Phong trào yêu nước của nhân dân huyện Vĩnh Tường có sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức Đảng ngày càng lớn mạnh. Lực lượng phụ nữ tham gia đông đảo, tích cực trong suốt quá trình vận động cách mạng đến tổng khởi nghĩa giành chính quyền, là một lực lượng và bộ phận quan trọng của cách mạng huyện Vĩnh Tường.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vĩnh Tường cùng với tỉnh Vĩnh Phúc và cả nước hăng hái bước vào thời kỳ mới, củng cố thành quả cách mạng mới giành được, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Phụ nữ Vĩnh Tường tích cực tham gia chiến đấu, công tác địch, ngụy vận, chống bắt lính và hậu phương quân đội với nhiều cá nhân tiêu biểu xuất sắc.Tiêu biểu trong công tác nuôi quân là cụ Minh ở thôn Thượng Trưng, xã Minh Đức nay là xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường nhận đỡ đầu cả một trung đội của huyện. Trong công tác địch ngụy vận, riêng tháng 4 năm 1954  phụ nữ Vĩnh Tường đã viết 13.741 tờ truyền đơn tung vào các đồn bốt địch để khuyên nhủ, thuyết phục binh sĩ ngụy bỏ hàng ngũ giặc trở về với gia đình. Kết quả không có ngày nào không có giặc ra hàng. Trong chiến đấu, phụ nữ phối hợp với cácđoàn thể động viên nam nữ thanh niên và các giới tham gia lực lượng dân quân du kích. Chỉ trong một đêm (đầu tháng 3/1954), gần 200 chị em phụ nữ Vĩnh Tường đã phá được 2 chiếc cầu, đắp 2 ụ trên đê ngăn xe địch. Trong tháng 4, phụ nữ Vĩnh Tường đào được 8.917 m hào giao thông trong các “Thôn trang chiến”. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 1954, huyện Vĩnh Tường đã huy động được 1.300 chị em tham gia công tác tiêu thổ kháng chiến, trong đó có 37 chị được bình bầu gương mẫu.. Có những tấm gương chiến đấu rất dũng cảm như chị em du kích xã Tứ Trưng, Ngũ Kiên,.... Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng ngàn thanh niên Vĩnh Tường tòng quân tham gia bộ đội chiến đấu trên các mặt trận; tại quê nhà, hàng chục ngàn người tham gia du kích đánh giặc, cả phụ lão, phụ nữ và thiếu niên, người trước hy sinh người sau tiếp bước. Toàn huyện đã huy động được hàng chục ngàn dân công phục vụ các chiến dịch, phục vụ chiến đấu, đóng góp hàng chục ngàn tấn thóc thuế nông nghiệp cùng nhiều hàng hóa vật dụng khác.Trong những năm ấy, Hội phụ nữ huyện ngày càng lớn mạnh và trưởng thành cả về tổ chức hội và phong trào, góp phần vào chiến thắng chung của huyện, của tỉnh và của cả dân tộc.

Thời kỳ 1954-1975 là thời kỳ lịch sử đặc biệt của huyện và của cả nước. Khói lửa chiến tranh đã thử thách các tầng lớp nhân dân trong huyện (công nhân, nông dân, thanh niên, trí thức, phụ nữ). Riêng đối với phụ nữ là thử thách gian khổ nhất. Song cũng chính từ trong cuộc chiến tranh thần kỳ của dân tộc, các tầng lớp phụ nữ Vĩnh Tường đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách vươn lên lập nhiều thành tích trong sản xuất và chiến đấu, viết tiếp những trang sử vẻ vang của phụ nữ Hai Bà Trưng. Trong công cuộc xây dựng CNXH, các phong trào thi đua sản xuất đã liên tục phát động như“Phong trào thi đua 5 tốt”; “Phong trào Ba đảm đang”,...Chị em phụ nữ đã vươn lên trong mọi hoat động và giành thành tích rất đáng khâm phục. Điển hình HTX thôn Thượng – Tuân Chính do nữ đ/c Lật làm chủ nhiệm HTX trở thành HTX điển hình đạt năng suất cao của tỉnh và miền Bắc được Bác Hồ gửi thư khen. Phong trào chăn nuôi giỏi có phụ nữ Hòa Loan (Lũng Hòa), phong trào làm phân xanh có HTX Phù Lập (Tam Phúc). Trong chiến đấu, với tinh thần “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, chị em có mặt hầu hết trong các binh chủng từ bộ binh đến công binh, pháo binh,...Những bàn tay mảnh mai quen cấy lúa, trồng khoai, làm những công việc nhẹ nhàng nay đã thao tác thành thạo các động tác bắn súng trường, súng máy, phá bom nổ chậm,... Nhiều tập thể, cá nhân chị em anh dũng trong chiến đấu đã ra đời trong hoàn cảnh ấy như đơn vị nữ du kích xã Bồ Sao; chị Cao Thị Vân, Dương Thị Nhân- nữ chỉ huy dũng cảm, có năng lựcxã Ngũ Kiên. Trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của tỉnh ủy, huyện ủy, các tầng lớp phụ nữ trong huyện ngày càng trưởng thành, vươn lên đáp ứng nhiệm vụ đất nước trong công cuộc xây dựng CNXH và đấu tranh thống nhất đất nước. Góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, Hội phụ nữ Vĩnh Tường cùng MTTQ, Hội Nông dân, các đoàn thể nhân dân đã vận động, tiễn đưa 29.260 lượt con em ra tiền tuyến đánh giặc, hàng nghìn người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh, sản xuất cung cấphàng chục nghìn tấn lương thực thực phẩm cho tiền tuyến và đã đóng góp hết sức mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống cách mạng trong chiến đấu và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phụ nữ Vĩnh Tường đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc CNH – HĐH đất nước. Đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh, quán triệt Nghị quyết số 11/NQ-BCT của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước”. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, phụ nữ Vĩnh Tường đã phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết sáng tạo đã làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Hội LHPN huyện đã tham gia tích cực vào các lĩnh vực phát triển KT- XH, ANQP của địa phương gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hanh phúc”, với các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Các cấp Hội chú trọng tuyên truyền cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực rèn luyện phẩm chất phụ nữ “Tự tin - tự trọng -  trung hậu - đảm đang”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cuộc vận động xây dựng nhà mái ấm tình thương, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch,...Từ năm 2008 đến nay phụ nữ toàn huyện đã ủng hộ được 1.533 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 34 ngôi nhà và hỗ trợ sửa 4 ngôi nhà mái ấm tình thương,...

Hàng năm, các cấp Hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT cho hơn 20.000 hội viên phụ nữ. Hội duy trì các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tăng cường khai thác các nguồn vốn vay của ngân hàng CSXH, tổ chức tài chính khác. Hiện nay Hội đang tín chấp quản lý trên 160,5 tỷ cho 5.200 hộ vay.

Trong lĩnh vực phát triển văn hóa xã hội, Hội chú trọng xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật nhằmđáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Hoạt động chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em được các cấp Hội chú trọng thực hiện. Tuyên truyền vận động hội viên thực hiện KHHGĐ, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; vận động các bà mẹ nuôi con theo khoa học, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em. Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, các cấp Hội chú trọng tuyên truyền vận động thanh niên lên đường nhập ngũ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu giao quân hàng năm. Hội đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội thông qua nhiều mô hình, CLB thiết thực như: CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, CLB phòng chống bạo lực gia đình,...

Hội LHPN huyện đẩy mạng công tác bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, tăng cường chỉ đạo các xã thị trấn đổi mới nội dung hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội đã ngày càng đáp ứng được nguyện vọng của phu nữ nên tỷ lệ phụ nữ tham gia tổ chức Hội ngày càng tăng.Đến nay số hội viên của toàn huyện lên đến 40.213 hội viên sinh hoạt ở 178 chi hội. Đội ngũ cán bộ đảm bảo về số lượng và chất lượng, trình độ cán bộ nữ, cán bộ Hội được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ huyện hiện nay là 7/42, đạt 16,6%; BCH Đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 89 chị/388 ủy viên BCH, đạt 22,9 %.

90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ Vĩnh Tường đã anh dũng trong đấu tranh cách mạng, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, cùng với nhân dân trong huyện và cả nước lập nên những chiến công vĩ đại của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX. Những thành tựu, kết quả đã đạt được là sự tiếp nối, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết sáng tạo của Hội LHPN Việt Nam, quê hương Vĩnh Tường anh hùng. Hội LHPN huyện đã luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Với những đóng góp ấy, Hội LHPN huyện đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác cho phụ nữ và các cấp Hội trong toàn huyện.

Để tiếp nối truyền thống 90 năm vẻ vang của Hội, các cấp Hội phụ nữ trong huyện hãy phát huy truyền thống yêu nước, cần cù sáng tạo, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu xây dựng người  phụ nữ phát triển toàn diện. Luôn chú trọng xây dựng gia đình theo tiêu chuẩn “no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc”, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.Tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tốt chức năng đại diện quyền lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái. Mỗi chị em cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện hãy nêu cao truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam,đoàn kết sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của huyện đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

HỘI PHỤ NỮ HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Ngày đăng: 19/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục