Thời sự tổng hợp

MTTQ huyện Vĩnh Tường - Đại đoàn kết, tiến bước cùng thời đại (*)

(Trích bài phát biếu của đồng chí Lê Chí Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tại Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2014 - 2019)

 

          Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXIV, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã tập trung đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn và đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

5 năm qua, kinh tế - xã hội của huyện phát triển khá nhanh và toàn diện. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trung bình hàng năm đạt trên 15%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng phi nông nghiệp; tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 36% (năm 2009) xuống còn 22% (năm 2013), tỷ trọng công nghiệp tăng từ 32% (năm 2009) lên 48% năm 2013; thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm và đạt mức 22,3 triệu đồng/người năm 2013.

            Có được những thành tựu trên do cấp ủy, chính quyền trong huyện đã tập trung đúng hướng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế. Về nông nghiệp, huyện đã hình thành những vùng sản xuất trồng trọt, chăn nuôi hàng hóa cho hiệu quả cao. Đặc biệt, đưa năng suất vụ chiêm xuân năm 2013 đạt trên 68 tạ/ha, trở thành vụ có năng suất cao nhất từ trước tới nay (đạt cao nhất tỉnh). Các ngành nghề chăn nuôi truyền thống được giữ vững, riêng chăn nuôi bò sữa – một ngành sản xuất hàng hóa mới đã phát triển liên tục với tốc độ 25%/năm. Song song với phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, Vĩnh Tường ưu tiên nhiều ngành nghề mới phát triển, nhất là công nghiệp địa phương, nhiều nhà máy có dây truyền công nghệ hiện đại vào bậc nhất hiện nay được đầu tư, giải quyết nhiều việc làm tại chỗ cho nhân dân, đóng góp tỷ trọng ngày càng cao trong nền kinh tế. Dịch vụ thương mại tiếp tục giữ vững và phát huy thế mạnh số một trong tỉnh với tốc độ tăng trưởng khoảng 10%/năm.

            Liên tục nhiều năm, Vĩnh Tường đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu thuế, thu ngân sách. Các công trình điện, đường, trường, trạm, trụ sở, trung tâm văn hóa, công trình văn hóa tâm linh, v.v… được đầu tư, phục vụ đắc lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Chương trình giao thông nông thôn đã về đích trước 2 năm so với mục tiêu của đề án giai đoạn 2010 – 2015.

            Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, với những thành tựu về giáo dục đào tạo nhiều năm trở lại đây, Vĩnh Tường vẫn khẳng định vị thế tốp dẫn đầu của tỉnh; các hoạt động y tế, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn minh, làng xã gia đình văn hóa thu được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, nhiệm vụ quốc phòng được thực hiện tốt, an ninh nông thôn ổn định, hệ thống chính trị được củng cố, đoàn kết và hoạt động hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới đang được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

            Những thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các mặt đã làm thay đổi từng ngày đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, những thành tựu ấy có sự đóng góp quan trọng của tổ chức MTTQ trong huyện.

5 năm qua, MTTQ các cấp đã thực hiện khá tốt phương hướng, chương trình hành động được đề ra tại Đại hội MTTQ huyện Vĩnh Tường lần thứ XIX. Cụ thể, hoạt động của Uỷ ban MTTQ và từng tổ chức thành viên có nhiều đổi mới theo hướng sát thực hơn, phối hợp tốt hơn và hiệu quả hơn, nhờ đó đã thu hút, tập hợp và mở rộng thêm hàng chục nghìn hội viên tham gia vào các tổ chức thành viên. Trên cơ sở đó, đã thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đời sống mới ở cơ sở, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, đồng tâm hiệp lực, khắc phục khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển kinh tế - xã hội, để giữ vững quốc phòng an ninh.

Có thể thấy, rất nhiều phong trào thi đua do MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả. Tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động họ giáo bình yên văn hóa, xây dựng xóm ngõ tự quản. Bên cạnh đó là các cuộc vận động xây dựng làng xã, gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, kỷ niệm ngày truyền thống. Và trong 2 năm gần đây là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.

Trong các cuộc vận động trên, MTTQ là nơi khởi xướng, nơi tập hợp các tổ chức, cá nhân, tạo ra sức mạnh đoàn kết; dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự điều hành của chính quyền để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Đặc biệt, MTTQ các cấp đã thực hiện rất tốt chức năng của mình là thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền như lấy ý kiến tham gia của nhân dân vào các dự thảo luật, hiến pháp, nghị quyết Đại hội; phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND năm 2011, các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định, v.v…

MTTQ và các thành viên của MTTQ cũng đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình trong việc xử lý tình hình ở các điểm phức tạp, giữ gìn ổn định ANNT.

Có được kết quả trên do Ủy ban MTTQ các cấp thường xuyên được củng cố về tổ chức, các thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, chế độ sinh hoạt được duy trì nề nếp, các chương trình của Ủy ban MTTQ bám sát các chương trình kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền. Hơn nữa, do có sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, và giữa nhân dân với hệ thống chính trị.

Có thể nói, MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ qua đã phát huy tốt truyền thống của mình, thể hiện đúng vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn nhất, đóng góp to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Tường.

Tuy nhiên, trong hoạt động của mình MTTQ các cấp còn một số hạn chế như việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, việc giữ gìn trật tự ATXH, việc chủ động phối hợp để xử lý tình hình phức tạp ở một số cơ sở còn chưa đạt yêu cầu. Ở một số nơi, sự chú ý lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền cho MTTQ, cho các tổ chức thành viên của MTTQ, sự phối hợp còn chưa tốt.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Tường cần tập trung là:

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất hàng hóa trong cả công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Giải quyết nhiều việc làm tại chỗ, đồng thời thúc đẩy, hỗ trợ tìm việc làm bên ngoài, tăng cường công tác xuất khẩu lao động, để nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Tiếp tục xây dựng hoàn thiện từng bước cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó đặc biệt là các thiết chế văn hóa ở các thôn làng. Giữ và phát huy các thế mạnh truyền thống của huyện trên các lĩnh vực văn hóa xã hội. Chỉ đạo để mỗi một ngành, mỗi lĩnh vực đều phải vừa phát triển theo chiều rộng, vừa đi vào chiều sâu. Trong đó, cần coi trọng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sức mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng , đảm bảo an ninh nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Để thực hiện những nhiệm vụ lớn lao đó, MTTQ - một tổ chức chính trị xã hội rộng lớn nhất sẽ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của mình ở trong đó.

Song song với 8 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, 5 giải pháp trong chương trình hành động tại Đại hội MTTQ huyện lần thứ XX, cần triểu khai đồng thời với một số vấn đề sau:

Một là, phải coi nhiệm vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, để từ đó MTTQ các cấp có chương trình hoạt động phù hợp với trong từng thời gian, ở từng cơ sở địa phương .. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tuyên truyền vận động nhân dân phát triển sản xuất hàng hóa, phát triển dịch vụ, coi đó là điều kiện hàng đầu để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, để nhân dân biết và thực hiện đúng hiến pháp mới, các bộ luật, các nghị quyết và chương trình hành động của cấp ủy chính quyền.

Ba là, MTTQ các cấp cần chủ động trong việc phối hợp giữa các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền để phòng ngừa , giảm bớt, tiến tới loại từ các tai tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định an ninh nông thôn .

Bốn là, MTTQ, từng tổ chức thành viên của MTTQ cần chủ động hơn nữa, cần có chương trình hành động cụ thể rõ ràng để tham gia một cách hiệu quả vào việc xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã trong huyện, làm sao để đến cuối nhiệm kỳ này, 100% các xã của Vĩnh Tường được công nhận xã nông thôn mới.

Với sự đoàn kết, nhất trí cao trong triển khai thực hiện, nhất định MTTQ huyện Vĩnh Tường sẽ thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ tới, góp phần to lớn làm cho Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp văn minh.

 

                   Lê Chí Quang

                                           Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường

 

                (*) – Tiêu đề bài viết do Ban Biên tập Cổng Thông tin  – GTĐT huyện đặt.

 

 

Ngày đăng: 04/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục