Quy hoạch đô thị

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá QSD đất tại Khu Mả Hóc thôn Phủ Yên 1 xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá QSD đất tại Khu Mả Hóc thôn Phủ Yên 1 xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH TƯỜNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền  địa phương số: 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng  số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/05/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của  Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù; Thông 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của  Bộ Xây dựng về hướng dẫn xây dựng quy hoạch nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/1/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quản lý quy hoạch và kiến trúc công trình trên điạ bàn tỉnh;

Căn cứ Văn bản số: 8957/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về địa điểm Khu đất đấu giá QSD đất tại khu Mả Hóc thôn Phủ Yên 1 xã Yên Lập huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số  01/TĐ-KTHT ngày 14/01/2020 của phòng Kinh tế và Hạ tầng về kết quả thẩm định Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500: Khu đất đấu giá QSD đất tại Khu Mả Hóc thôn Phủ Yên 1 xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1: Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá QSD đất tại Khu Mả Hóc thôn Phủ Yên 1 xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường với nội dung chủ yếu sau:

            I. Thông tin khu đất

            1. Chủ đầu tư: UBND xã Yên Lập.

            2. Tên khu đất: Khu đất đấu giá QSD đất tại Khu Mả Hóc thôn Phủ Yên 1 xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường.

            3. Đơn vị lập quy hoạch: Viện Quy hoạch Xây dựng Vĩnh Phúc

II. Nội dung quy hoạch:

1. Phạm vi danh giới quy mô lập quy hoạch

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: 674,4m2

- Vị trí, phạm vi danh giới: tại khu Mả Hóc thôn Phủ Yên 1 xã Yên Lập, có các cạnh tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp đất ao

+ Phía Tây Bắc giáp đất ao

+ Phía Tây Nam giáp đường bê tông

+ Phía Đông Nam giáp khu dân cư hiện hữu

- Quy mô dân số khoảng: 12 người

2. Thành phần hồ sơ:

- Bản đồ quy hoạch địa điểm, tổng mặt bằng sử dụng đất, TL 1/500 đã được Sở Xây dựng, UBND huyện, UBND xã Yên Lập xác nhận.

3. Mục tiêu và tính chất:

3.1 Mục tiêu:  Quy hoạch Khu đất đấu giá QSD đất tại Khu Mả Hóc thôn Phủ Yên 1 xã Yên Lập để tạo cơ sở pháp lý, lập kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý tạo ra không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp với sự phát triển của khu vực, xác lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 làm cơ sở cho việc quản lý quy hoạch xây dựng tại khu vực.

3.2 Tính chất khu đất

Là khu đất ở thấp tầng, phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Mả Hóc thôn Phủ Yên 1, xã Yên Lập,

4. Quy hoạch sử dụng đất:

Tổng hợp dưới bảng sau:

STT

Chức năng sử dụng

Diện tích

(m2)

Tỷ lệ

(%)

Tầng cao

( Tầng)

1        

Đất ở

403,1

59,77

4

2        

Đất giao thông

271,3

40,23

 

3        

Tổng cộng

674,4

100

 

4.1 Chỉ tiêu sử dụng đất:

- Đất nhà ở có ký hiệu là DG-A được chia thành 3 ô đất ở có diện tích từ 125,3m2 đến 140,5m2; Mật độ xây dựng: Các ô nhà ở có mật độ xây dựng tối đa theo Quy định tại QCXDVN 01:2008/BXD ngày 3/4/2008 của Bộ Xây dựng

- Đất giao thông: 271,3m2

-          Hệ số sử dụng đất cho lô đất ở là: 3,2

4.2 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

-          Chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ

- Chiều cao công trình: Tầng cao trung bình 4 tầng.

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phê duyệt đồ án, UBND xã Yên Lập có trách nhiệm công khai quy hoạch theo quy định và  thực hiện đầu tư xây dựng, tổ chức đấu giá đất, giao đất theo đúng quy hoạch được UBND huyện phê duyệt.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trư­ởng các cơ quan Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên & Môi trường, Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Tường, Chủ tịch UBND xã Yên Lập, Trung tâm Văn hóa- Thông tin- Thể thao huyện và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

 - Như­ điều 3;                                                                                                                                                                                   

 - L­ưu: VT, KT&HT.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đặng Quang Thủy

 

Ngày đăng: 11/02/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục