Quy hoạch đô thị

QĐ Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá QSD đất, mở rộng Trường mầm non, Xây dựng nhà văn hóa và khuôn viên cây xanh tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá QSD đất, mở rộng Trường mầm non, Xây dựng nhà văn hóa và khuôn viên cây xanh tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường

 


UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH TƯỜNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền  địa phương ban hành năm 2015;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/05/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/ TT- BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/1/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quản lý quy hoạch và kiến trúc công trình trên điạ bàn tỉnh;

Căn cứ Văn bản số: 6413/UBND-CN1 ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận địa điểm: Khu đất đấu giá QSD đất, mở rộng Trường mầm non, Xây dựng nhà văn hóa và khuôn viên cây xanh tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND huyện Vĩnh Tường V/v phê duyệt nhiệm vụ, dự toán thiết kế QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá QSD đất, mở rộng Trường mầm non, Xây dựng nhà văn hóa và khuôn viên cây xanh tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện Vĩnh Tường V/v phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá QSD đất, mở rộng Trường mầm non, Xây dựng nhà văn hóa và khuôn viên cây xanh tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ kết quả thẩm định số: 16/TĐ-KT&HT ngày 25/12/2019 của phòng KT&HT về việc thẩm định điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT TL1/500 Khu đất đấu giá QSD đất, mở rộng Trường mầm non, Xây dựng nhà văn hóa và khuôn viên cây xanh tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá QSD đất, mở rộng Trường mầm non, Xây dựng nhà văn hóa và khuôn viên cây xanh tại xã Đại Đồng huyện Vĩnh Tường với nội dung như sau:

              1. Thông tin đồ án

              - Chủ đầu tư: UBND xã  Đại Đồng.

              - Đơn vị lập quy hoạch điều chỉnh cục bộ: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiến Trúc

              - Địa điểm lập quy hoạch: xã Đại Đồng

2. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

2.1    Lý do điều chỉnh

Điều chỉnh khẩu độ rãnh thoát nước mưa trục đường mặt cắt 2-2; mặt cắt 4-4 để đảm bảo thoát nước cho kho dân cư hiện hữu.

2.2   Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh khẩu độ thoát nước mưa rãnh B=500 thành B1000 trục đường mặt cắt 2-2; mặt cắt 4-4.

(Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện Vĩnh Tường)

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phê duyệt đồ án, UBND xã Đại Đồng có trách nhiệm công khai quy hoạch theo quy định và  thực hiện điều chỉnh dự án ,đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được phê duyệt và điều chỉnh tại Quyết định này.

 

Tải quyết định tại đây

 

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên & Môi trường, Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Tường, Trung tâm Văn hóa- Thông tin- Thể thao huyện, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, Chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Ngày đăng: 09/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục