Thông tin cần biết

Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 44 ô đất ở tại khu Sau Chùa - Lò Vàng, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường

 

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

đối với 44 ô đất ở tại khu Sau Chùa - Lò Vàng,

thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường

 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 5/7/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá QSD đất tại 04 xã và thị trấn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Thông báo số 547/TB-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 44 ô đất ở tại khu Sau Chùa - Lò Vàng, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường;

Sau khi xem xét Báo cáo số     /BC-TĐG ngày 25/12/2019 của Tổ đánh giá hồ sơ về việc báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị tham gia thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất đối với 44 ô đất ở tại khu Sau Chùa - Lò Vàng, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường;

UBND huyện Vĩnh Tường thông báo kết quả lựa chọn đơn vị có đủ các tiêu chí theo quy định và phù hợp với cuộc bán đấu giá QSD đất đối với 44 ô đất ở tại khu Sau Chùa - Lò Vàng, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường như sau:

- Tên tổ chức: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

- Địa chỉ: số nhà 24, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đại diện Công ty: Ông Nguyễn Văn Dương - Giám đốc Công ty.

UBND huyện Vĩnh Tường thông báo để các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân biết, thực hiện theo quy định./.

Ngày đăng: 06/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*