Thời sự tổng hợp

Tiếp tục tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp, văn minh

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta hàng ngàn năm qua. Kế thừa truyền thống quý báu đó, trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc thì phải có lực lượng và có thành phần làm nòng cốt. Người chỉ rõ "Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết". Đó cũng là cơ sở  để  Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta thành lập và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ngay từ khi có Đảng đến nay.

Kế tục và phát huy vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam các thời kỳ, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Vĩnh Tường từng bước khẳng định là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các tôn giáo; là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đồng thời động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXIV, MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thống nhất ý trí và hành động, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Kinh tế của huyện đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, thủy sản. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2013 là 22,2 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực nông nghiệp, năng suất, sản lượng, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích tăng khá; cơ sở hạ tầng nông thôn được xây dựng nhanh; văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị xã hội cơ bản ổn định, khối đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường, tạo tiền đề cho huyện tiếp tục phát triển.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường, Ủy ban MTTQ các cấp đã không ngừng nâng cao vai trò chủ trì trong phối hợp và thống nhất hành động; các tổ chức thành viên tiếp tục quan tâm chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần của các đoàn viên, hội viên, vì vậy đã thu hút được sự tham gia của các giới, các giai tầng trong xã hội vào hoạt động của tổ chức. Đến nay, tỷ lệ tập hợp vào tổ chức Hội Cựu chiến binh đạt 98%, cựu quân nhân đạt 67%; Hội Nông dân đạt 81,7%; Hội LHPN đạt 71,2 %; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên đạt 67%; đội ngũ trí thức trong huyện có trình độ đại học và trên đại học hàng năm tăng; đồng bào các tôn giáo phấn khởi với đường hướng "tốt đời, đẹp đạo" gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; người Việt Nam định cư ở nước ngoài ngày càng hướng về Tổ quốc, đóng góp nhiều nguồn lực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước...

MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động“Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 5 năm qua, toàn huyện đã xây dựng mới được 713 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng trị giá trên 70 tỷ đồng. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” cũng được duy trì và phát triển sâu rộng với các hoạt động xây và tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều xã trong huyện xây dựng được các mô hình tiên tiến, tạo phong trào sâu rộng trong nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, nhất là phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, tiêu biểu như nhân dân các xã: Thượng Trưng hiến 13.090 m2; Tân Cương hiến 6329 m2; Nghĩa Hưng hiến 2360 m2 đất,…; nhiều mô hình khẳng định hiệu quả và được nhân rộng như mô hình “Họ giáo bình yên, văn hóa”, “Ngõ tự quản”, “Khu phố tự quản”, “Tổ liên gia tự quản”; “ Khu dân cư không có tệ nạn xã hội”,

Việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đổi mới, có nhiều sáng tạo về phương thức, cách thức triển khai, đi vào chiều sâu với chất lượng cao hơn. MTTQ đã xây dựng, thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND và UB MTTQ huyện; giữa HĐND, UBND với Ủy ban MTTQ ở cơ sở. Phối hợp với UBND huyện tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh. Phối hợp tổ chức giám sát trên 500 công trình lớn nhỏ trong huyện. Mặt trận các cấp từng bước nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thanh tra nhân dân, lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chủ chốt của chính quyền cấp xã, cũng như việc phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng và Nhà nước; đặc biệt đã phát huy vai trò của Mặt trận trong các cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp làm tốt công tác tôn giáo trên địa bàn trong huyện, tạo sự đồng thuận giữa đồng bào theo đạo và đồng bào không theo đạo trong cộng đồng dân cư.

MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức hữu quan và nâng cao nhận thức chính trị cho các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về vai trò và vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; hoạt động của Mặt trận ngày càng tăng tính hành động, bám sát dân, bám sát địa bàn cơ sở.

Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, hàng trăm lượt tập thể và cá nhân đã được Chính phủ, MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh, UBND tỉnh tặng Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết”; hàng chục lượt tổ chức thành viên trong huyện được tặng thưởng huân chương Lao động và các danh hiệu cao quý khác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận còn có những hạn chế cần được khắc phục, đó là: công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở một số cơ sở còn hạn chế. Tỷ lệ tập hợp hội viên của một số hội còn thấp. Việc hướng dẫn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số cơ sở có lúc còn hình thức. Vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên trong các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa rõ nét. Một số ít cán bộ Mặt trận còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ, chưa sát dân để nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tập trung thực hiện tốt hơn một số công tác sau đây:

Một là, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hai là, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Ba là, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đồng bộ; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, hướng hoạt động về cơ sở đến địa bàn dân cư, hộ gia đình. Thường xuyên củng cố, mở rộng tổ chức và hoạt động của Uỷ ban MTTQ các cấp, đảm bảo tính đại diện, thiết thực và hiệu quả.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp thống nhất hành động với chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp trong huyện Vĩnh Tường đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo được niềm tin sâu sắc đối với nhân dân trong huyện. Với truyền thống đoàn kết chung sức, chung lòng cùng với việc thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng…” chúng ta quyết tâm thi đua, phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng quê hương Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

                                                                                      Lê Chí Quang

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường

 

 

 

Ngày đăng: 31/03/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục