Thời sự tổng hợp

Đảng bộ xã Tân Cương tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Ngày 21/3/2014, Đảng bộ xã Tân Cương tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

              

 

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Chí Thái – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt nội dung cơ bản cần nghiên cứu, học tập bao gồm: tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đúng đắn về vị trí trách nhiệm của mình trong mọi cương vị, vị trí công tác; về chính sách và thực hiện đường lối quần chúng; chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi, nói đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, thông qua các tác phẩm, câu chuyện, hành động, việc làm cụ thể của Bác trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo.

         Hội nghị cũng chỉ ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng cách tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới mỗi tổ chức đảng và đảng viên, công chức, viên chức,  đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cần tự giác học tập và tu dưỡng, sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội; cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư, trách nhiệm với công việc; trung thực tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn; đoàn kết, nhân ái; suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập; thực hiện các chuẩn mực nghề nghiệp.

         Sau hội nghị, các chi, đảng bộ trực thuộc sẽ lên kế hoạch tổ chức học tập tại cơ quan, đơn vị gắn với việc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

T/h: Kiều Trang - Quốc Chính

 

Ngày đăng: 24/03/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục