Xây dựng Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2019

Sáng ngày 25/9/2019, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2019. Dự hội nghị về phía tỉnh có lãnh đạo một số phòng trực thuộc các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

   Tại phiên họp, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng Qúy III; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Qúy IV năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Qúy III; phương hướng, nhiệm vụ Qúy IV; Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2019; Báo cáo công tác dồn thửa, đổi ruộng đến tháng 9/2019; Báo cáo kết quả triển khai nhân rộng xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải khu dân cư, khắc phục ô nhiễm môi trường; Báo cáo tiến độ thực hiện sáp nhập xã, thôn, TDP trên địa bàn huyện; Báo cáo kết quả thực hiện các Kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018 – 2019 (từ 01/7/2018-30/6/2019); Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường; Một số nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện; Báo cáo kết quả giám sát Đảng ủy và các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vĩnh Tường; Chương trình hành động thực hiện Thông tri số 21-TT/TU, ngày 27/8/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động thực hiện Thông tri số 22-TT/TU, ngày 27/8/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chương trình hành động thực hiện Thông tri số 23-TT/TU, ngày 27/8/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; và một số nội dung quan trọng khác về công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Qúy III năm 2019, dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện; sự chủ động, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 132,8 tỷ đồng, lũy kế thu NSNN 9 tháng đầu năm: 479 tỷ đồng (đạt 101,6% so với kế hoạch). Tuy nhiên, thu thuế ngoài quốc doanh hiện đạt tỷ lệ thấp (đạt 52,5 tỷ đồng, đạt 43,4% kế hoạch). Huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực để triển khai dự án Cụm Công nghiệp Đồng Sóc, Khu Công nghiệp Chấn Hưng, Chợ đầu mối,… Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm; tình hình ANTT được tăng cường, an toàn xã hội được đảm bảo. Song song với phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, đã chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tiếp tục quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, kết nạp đảng viên mới; chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát theo kế hoạch,…

   Trong công tác DTĐR, đến nay, về cơ bản 04 xã Lý Nhân, Phú Đa, Phú Thịnh, Tuân Chính đã giao ruộng cho nhân dân với diện tích đất nông nghiệp là 591,53 ha. Riêng xã Vĩnh Ninh diện tích tham gia DTĐR dự kiến 95 ha đang thực hiện các bước theo kế hoạch.

Thực hiện xây dựng NTM, trong quý III có thêm 03 xã Kim Xá, Tân Tiến, Chấn Hưng được công nhận xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã của huyện được công nhận đạt chuẩn NTM là 24/26 xã. Còn 02 xã Yên Lập và Nghĩa Hưng đang chờ UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Sau 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, tổng kinh phí phục vụ xây dựng NTM trên địa bàn huyện Vĩnh Tường là 6.561.818 triệu đồng, trong đó cộng đồng dân cư đóng góp 4.759.858 triệu đồng bao gồm tiền mặt, công lao động, đất, vật tư ... Đến tháng 9/2019, trên địa bàn huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Về tiến độ triển khai xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải trong khu dân cư, đến nay, nhân dân 8 xã (Tam Phúc, Nghĩa Hưng, Kim Xá, Lũng Hòa, Đại Đồng, Bình Dương, Ngũ Kiên, Tuân Chính) đã tổ chức thi công xây dựng, cải tạo rãnh với tổng diều dài 5,895 km. Trong đó, xã Tam Phúc, Nghĩa Hưng đã hoàn thành với tổng chiều dài 1,032 km. Các xã, thị trấn tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động và lấy ý kiến của nhân dân về tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải trong khu dân cư, khắc phục ô nhiễm môi trường.

Về giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2019, đến nay giải ngân đạt 36,55%, tỷ lệ giải ngân thấp, nhất là tại các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh giao.

Về thực hiện sáp nhập xã, UBND huyện đã cơ bản thực hiện xong các bước, quy trình sáp nhập 02 xã Phú Thịnh và Tân Cương thành một đơn vị hành chính mới. Theo kế hoạch huyện Vĩnh Tường sáp nhập 21 thôn, tổ dân phố để thành lập 10 thôn, tổ dân phố mới thuộc các xã Bồ Sao, Yên Lập, Vân Xuân, Vĩnh Thịnh, Ngũ Kiên và Thị trấn Vĩnh Tường. Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố cũng được tiến hành các bước theo đúng quy định.

   Thực hiện các Kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018 – 2019 (từ 01/7/2018-30/6/2019), đến nay cơ bản các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được Huyện ủy, UBND thực hiện theo quy định. Công tác thanh tra được xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo đúng định hướng của Thanh tra tỉnh và chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, UBND huyện. Các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất đến nay đã hoàn thành 100%; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung; qua thanh tra phát hiện, xử lý kịp thời tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, kịp thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót; tỷ lệ thu hồi vật chất sau thanh tra đạt 100%.

   Tham gia vào các Dự thảo, về cơ bản các đại biểu nhất trí với nội dung được thông qua, một số đại biểu đề nghị cần xem xét lại một vài số liệu, chỉnh sửa đánh giá nhận định một số lĩnh vực; bổ sung thêm kết quả thực hiện công tác chỉ đạo điều hành trong xây dựng NTM, kết quả thực hiện một số lĩnh vực,… Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp để hoàn thành thu thuế ngoài quốc doanh, hoàn thành giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2019, tháo gỡ một số khó khăn sau khi hoàn thành DTĐR tại các xã (như thanh toán một số hạng mục phát sinh, thủ tục thanh toán còn gặp khó khăn vướng mắc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm,…); nguyên nhân năng suất lúa vụ mùa giảm so với cùng kỳ, phương hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất, thu nhập trên 1 đơn vị diện tích, nhất là tại các xã đã hoàn thành DTĐR,…

Cũng tại hội nghị, BTV Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào nội dung công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng.

   Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu; đối với báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng Qúy III; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Qúy IV năm 2019, đồng chí yêu cầu UBND huyện và các cơ quan chuyện môn tập trung rà soát lại số liệu, chỉnh sửa cách đánh giá, nhận định một số lĩnh vực phù hợp. Đối với Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cần làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hệ thống các văn bản phát triển văn hóa, giáo dục, môi trường,… để góp phần hoàn thành xây dựng NTM; nêu bật kết quả đã đạt được trong thời gian qua về xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu. Đối với việc thực hiện sáp nhập xã, thôn, giao UBND huyện cần chỉ đạo, phân công cơ quan chuyên môn theo dõi sát các bước tiến hành, thực hiện nghiêm dự toán ngân sách xã, không để phát sinh các khoản chi ngoài dự toán; có hướng dẫn sử dụng các thiết chế văn hóa tại thôn để phát huy công năng sử dụng; đồng thời tích cực tuyên truyền đến nhân dân, cán bộ, đảng viên ổn định tư tưởng, nắm rõ và thực hiện các quy định của pháp luật, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp. Đối với vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Lê Minh Thịnh giao UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chú ý kiểm tra, rà soát dự toán các công trình; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn đảm bảo kế hoạch; chú trọng đẩy nhanh tiến độ khu đất đấu giá hạ tầng tại xã Vũ Di và Thị trấn Tứ Trưng. Bên cạnh đó, UBND chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành thu thuế ngoài quốc doanh; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán các công trình trong DTĐR (trong tháng 10 báo cáo kết quả thực hiện với Huyện ủy). Về vấn đề tổ chức cán bộ, các đồng chí Ủy viên BTV rà soát lại quy hoạch cán bộ theo cụm, xã được phân công phụ trách, v.v…

 

Kiều Trang – Thanh Huyền

Ngày đăng: 25/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục