Thời sự tổng hợp

Một số giải pháp đưa nghị quyết của hội đồng nhân dân xã, thị trấn vào cuộc sống

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, hoạt động của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn trong huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực; thời gian tổ chức các kỳ họp được đảm bảo, nội dung, các văn bản phục vụ kỳ họp được Thường trực HĐND xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ theo quy định.

           Trong đó, ban hành nghị quyết là một chức năng quan trọng tại mỗi kỳ họp HĐND, vì nó mang tính quyết định tới hiệu quả xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương; đồng thời, qua đây cũng cho thấy năng lực của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong việc cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng, thực hiện các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân. Nhận thức rõ điều đó nên trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình mỗi kỳ họp, việc bàn bạc, thảo luận và thông qua các nghị quyết là vấn đề luôn được Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong huyện quan tâm. Tại các kỳ họp, HĐND các xã, thị trấn không chỉ xem xét, thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trong năm mà còn dành nhiều thời gian thảo luận, quyết định các nghị quyết chuyên đề để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng ở địa phương. Đồng thời, những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết được UBND xã, thị trấn trao đổi và thống nhất với Thường trực HĐND để có biện pháp chỉ đạo. Vì vậy nhiều nghị quyết đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đem lại hiệu quả cao như: Nghị quyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nghị quyết về phát triển giao thông nông thôn, về thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, v.v.…

           Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn một số nghị quyết của HĐND xã, thị trấn chưa được chuẩn bị kỹ, quy trình chưa đảm bảo, các giải pháp thực hiện còn thiếu tính khả thi. Mặt khác, hoạt động giám sát của các tổ và đại biểu HĐND xã, thị trấn còn chưa tích cực, thậm chí còn coi việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết là công việc của Thường trực HĐND. Những vấn đề trên làm hạn chế phần nào đến hiệu quả của các nghị quyết do HĐND ban hành.

            Để nghị quyết của HĐND thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện đạt hiệu quả cao, thực tế cho thấy cần làm tốt một số vấn đề sau:

            Thứ nhất, các cấp uỷ đảng lãnh đạo việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của HĐND đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm rõ vai trò của HĐND trong bộ máy chính quyền địa phương, nghị quyết của HĐND là văn bản quản lý Nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, HĐND là mối liên hệ giữa sự lãnh đạo của Đảng với nhân dân, v.v.… Từ đó, nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND được nâng lên; ý thức chấp hành của các cơ quan nhà nước, đoàn thể đối với các nghị quyết của HĐND được đề cao.

            Thứ hai, việc ra nghị quyết phải bám sát vào chủ trương của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với UBND và bộ phận chuyên môn ngay từ khi chuẩn bị. Trước khi xây dựng dự thảo nghị quyết, cần nghiên cứu kỹ thực tế ở địa phương, vấn đề nào cấp bách, thiết thực thì làm trước; trong nghị quyết cần có những giải pháp thực hiện cụ thể, có tính khả thi. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND xã, thị trấn phối hợp với Uỷ ban MTTQ tổ chức cho đại biểu đi tiếp xúc cử tri, các đại biểu phải dành thời gian hợp lý để nghiên cứu tài liệu, truyền đạt kỹ những nội dung cơ bản của nghị quyết, nhất là những nghị quyết có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Tổ chức họp tổ đại biểu thảo luận trước để có ý kiến thảo luận chất lượng tại kỳ họp. Làm tốt các việc trên chính là để nghị quyết có căn cứ khoa học, cơ sở thực tiễn và tính khả thi cao. Các để án, dự thảo nghị quyết phải được gửi trước để đại biểu HĐND nghiên cứu trước khi đi tiếp xúc cử tri, thảo luận ở tổ và tại kỳ họp. Khi nghị quyết chính thức ban hành phải đảm bảo đúng thể thức văn bản, đúng pháp luật, phù hợp với nguyện vọng của cử tri và điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương.

            Thứ ba, khi nghị quyết đã ban hành cần phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể để tuyên truyền và vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện nghị quyết, tiếp thu ý kiến phản ảnh của cử tri, đặc biệt là những nghị quyết liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ đóng góp của nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết tránh tình trạng ra nghị quyết rồi là xong, việc thực hiện là do cơ quan chuyên môn triển khai. Thường xuyên có sự trao đổi, làm việc giữa Thường trực HĐND với UBND để giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, không nên chờ đến khi tiến hành sơ, tổng kết mới có ý kiến. Đối với những nghị quyết có thời gian thực hiện dài từ 3 đến 5 năm, qua thời gian thực hiện sẽ nảy sinh những vấn đề vướng mắc, phát sinh vì vậy cần thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm. Khi cần thiết sẽ trình HĐND xã, thị trấn điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Để nghị quyết của HĐND phát huy tối đa vai trò, hiệu quả và đi vào cuộc sống, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên với sự đồng thuận, hưởng ứng của các ngành và toàn thể nhân dân./.

                                                                                               

 Bùi Quang Đạo        

HUV – Trưởng phòng Nội vụ

 

 

 

Ngày đăng: 17/03/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục