Thông tin cần biết

Bài tuyên truyền về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2019 - 2021

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975 đến nay, đơn vị hành chính các cấp ở nước ta đã được điều chỉnh, sắp xếp lại phù hợp với từng giai đoạn lịch sử và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát huy nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH.

Thực hiện Nghị định số 63-CP ngày 07/10/1995 của Chính phủ, huyện Vĩnh Lạc (gồm 46 xã, thị trấn) được tách ra thành huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc. Khi mới chia tách, huyện Vĩnh Tường có 01 thị trấn và 28 xã. Đến nay toàn huyện có 03 thị trấn và 26 xã.

  

Bản đồ địa giới hành chính huyện Vĩnh Tường hiện nay

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình chia tách, thành lập mới đơn vị hành chính các cấp thời gian qua đã nảy sinh một số bất cập và hạn chế: Nhiều đơn vị hành chính cấp cấp xã quy mô quá nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô cũng như việc phân bổ nguồn lực, tiềm năng từ địa phương và trung ương cho phát triển kinh tế - xã hội bị phân tán, nhất là trong điều kiện trung ương đang đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương.

Vĩnh Tường là huyện có nhiều đơn vị hành chính cấp xã quy mô quá nhỏ, dẫn đến cản trở trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn, định hướng, tầm nhìn phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô; làm phân tán các nguồn lực, tiềm năng cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc chia tách các đơn vị hành chính cũng làm cho tổ chức bộ máy, biên chế trong các cơ quan nhà nước, nhất là ở cấp xã thêm cồng kềnh; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy ngày càng lớn; đại bộ phận các đơn vị cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối chi thường xuyên, chủ yếu cấp trên phải hỗ trợ, chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế - xã hội, gây gia tăng gánh nặng ngân sách nhà nước.

Từ những bất cập, hạn chế nêu trên, việc tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở huyện Vĩnh Tường là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển, đảm bảo hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tạo điều kiện tập trung cho các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian quy hoạch, tập trung mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Thực  hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 1211 ngày 25/5/2016 của Ủy ban TVQH về tiêu chuẩn  của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết 653 ngày 13/3/2019 của Ủy ban TVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 32 ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Thì Vĩnh Tường là đơn vị có một số đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn, phải sắp xếp, sáp nhập và phương án sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2019 – 2021 cụ thể như sau:

1. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã đạt cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số: Không có.

 Toàn huyện có 13/29 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn về dân số (từ 8.000 người trở lên)

2. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã đạt từ 50% trở lên tiêu chuẩn về dân số và chưa đạt 50%  trở lên tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên là: 27/29 xã, thị trấn, trong đó có 24 xã và 03 thị trấn.

3. Số đơn vị hành chính cấp xã có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số đều chưa đạt 50% theo quy định (số liệu năm 2018): Gồm 02 xã Phú Thịnh và Tân Cương.

4. Số lượng các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Vĩnh Tường thuộc diện bắt buộc sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 653 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là: 02/29 xã, thị trấn.

5. Số lượng các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Vĩnh Tường thuộc diện bắt buộc sắp xếp theo phương án sắp xếp giai đoạn 2019 – 2021 là: 02/29 xã, thị trấn.

6. Số lượng các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường sau sắp xếp: 28 xã, thị trấn (giảm 01 xã). Trong đó gồm có 25 xã và 03 thị trấn.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là vì mục đích phát triển chung của đất nước nói chung và huyện Vĩnh Tường chúng ta nói riêng nhằm để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và văn minh.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Nhân dân và cán bộ, đảng viên./.

 

BAN BIÊN TẬP

Ngày đăng: 09/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục