Xây dựng Đảng

BCH Đảng bộ huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều ngày 23/7/2019, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị BCH Đảng bộ huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện.

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện bàn và quyết định: Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 148-KH/TU, ngày 03/7/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 148-KH/TU, ngày 03/7/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện 04 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Các bước tiến hành gồm: Tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai; Thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc chuẩn bị Đại hội; Chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận Văn kiện Đại hội; Chuẩn bị nhân sự cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy; Kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp; Số lượng đại biểu dự Đại hội; Tổ chức Đại hội điểm; Thời gian Đại hội Đảng bộ các cấp; Kinh phí tổ chức Đại hội.

Tờ trình dự kiến nhân sự các tiểu ban Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến: Tiểu ban nhân sự gồm 06 đồng chí; Tiểu ban văn kiện có 24 đồng chí; Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức và phục vụ gồm 10 đồng chí.

Thảo luận tại hội nghị, về cơ bản các đại biểu nhất trí với các nội dung được thông qua. Một số đại biểu đề nghị bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan đến: từ ngữ, diễn đạt một số đề mục, nội dung; số lượng đại biểu một số ngành, lĩnh vực quan trọng; thời gian tổ chức Đại hội cấp huyện; rút kinh nghiệm Đại hội đơn vị điểm; tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở, chi bộ khối cơ quan,…

 

 

Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt tại hội nghị

 

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh yêu cầu cơ quan soạn thảo Kế hoạch, Tờ trình nghiên cứu tiếp thu những ý kiến tham gia của Đại biểu về câu từ, nội dung; chỉnh sửa, hoàn thiện Tờ trình, Kế hoạch phù hợp. Vấn đề tổ chức Đại hội điểm, thống nhất tổ chức Đại hội điểm ở 01 xã, nếu tỉnh chọn 01 xã tổ chức Đại hội điểm cho tỉnh thì Đại hội xã đó làm điểm luôn của huyện. Các khâu, các bước tiếp theo để tổ chức Đại hội cấp huyện và cơ sở sẽ tiếp tục được cơ quan tham mưu nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó, UBND huyện tập trung đôn đốc tiến độ xây dựng Trung tâm hội nghị huyện để hoàn thiện kịp thời gian tổ chức Đại hội; giao UBND huyện chỉ đạo cơ quan thống kế, tài chính thống nhất cách tính các chỉ tiêu kinh tế - xã hội như thu nhập bình quân đầu người, tốc độ phát triển kinh tế,…

 

Kiều Trang – Trung Hiếu

 

 

Ngày đăng: 23/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục