Thời sự tổng hợp

Vĩnh Tường tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 3591/QĐ-CT ngày 24/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2013; UBND huyện Vĩnh Tường đã tổ chức chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực.

              Trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng đã được nâng lên. Tinh thần, thái độ, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức đã có sự chuyển biến rõ rệt. Việc phân cấp quản lý nhà nước giúp cho chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, chính quyền địa phương có sự chuyển biến tích cực; giảm bớt sự chồng chéo về quyền hạn, trách nhiệm được giao góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước từ huyện đến cơ sở.

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo, yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, trên Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử của huyện, niêm yết đường dây nóng để nhân dân, tổ chức phản ánh, kiến nghị khi có nhu cầu; thường xuyên kiện toàn, phân công cán bộ phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính ở địa phương để phối hợp thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính từ tỉnh, huyện cho đến cơ sở. Các thủ tục được giải quyết đảm bảo dân chủ, đơn giản, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp có nhu cầu.

Đồng thời, UBND huyện và các phòng chuyên môn còn ban hành nhiều văn bản về cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận “một cửa”, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”, phát động phong trào “Ba hơn” (nhanh hơn, thân thiện hơn, hiệu quả hơn) trong cán bộ, công chức, viên chức…Tham gia cuộc vận động “3 hơn” trong công tác cải cách hành chính: Phòng Công thương đã rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 10 ngày xuống còn 5 ngày khi đủ hồ sơ, Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện tiếp nhận đăng ký kinh doanh Karaoke qua địa chỉ email của phòng, tại một số cơ quan và UBND các xã, thị trấn tùy theo nội dung công việc đã giải quyết ngay tại chỗ cho công dân, không phải viết giấy hẹn và tránh việc đi lại nhiều cho công dân như xã Cao Đại, Tân Cương, Ngũ Kiên, Bình Dương…Các hoạt động khác về cải cách thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được triển khai nghiêm túc và có hiệu quả.

Công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng đã được các cơ quan, các xã, thị trấn trong huyện thực hiện đạt kết quả tích cực. Thủ tục hành chính được thống kê đầy đủ, rà soát cụ thể, rõ ràng; công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức và công dân đều thực hiện theo đúng quy định; quy trình thực hiện từ khâu tiếp nhận (có ra phiếu hẹn) đến xử lý hồ sơ, giao trả kết quả đều có sổ theo dõi giao nhận cụ thể. Thủ tục, hồ sơ và biểu mẫu được thực hiện thống nhất theo quy định của trung ương, của tỉnh, huyện không tự đặt ra các thủ tục, quy định khác. Thông qua đó, đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của nền hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và thay đổi theo hướng gần dân, có trách nhiệm với nhân dân.

Để đạt được những kết quả quan trọng nêu trên, UBND huyện Vĩnh Tường luôn xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những khâu đột phá trong cải cách nền hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính là điều kiện cần thiết để tăng cường mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân; tăng cường sự tham gia quản lý nhà nước của nhân dân nhằm góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Do vậy, các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự tham gia toàn diện của cả hệ thống chính trị đối với công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính để ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước ở địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, thời gian tới các cấp uỷ, chính quyền huyện Vĩnh Tường đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, kiến nghị loại bỏ những văn bản không còn phù hợp, kéo dài thời gian đối với tổ chức và công dân. Duy trì hoạt động của bộ phận “một cửa” và phát triển mô hình “một cửa hiện đại” gắn với công nghệ thông tin và tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO để giải quyết công việc ở tất cả các cơ quan hành chính của huyện. Chỉ đạo thực hiện bộ phận “một cửa” ở các xã, thị trấn theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông ở cấp xã với cấp huyện góp phần giảm phiền hà và thời gian đi lại của nhân dân; xây dựng niềm tin của nhân dân vào các cơ quan công quyền nhà nước, đảm bảo thực sự hiệu quả, dân chủ và chuyên nghiệp./.

 

Bùi Quang Đạo,

HUV, Trưởng Phòng Nội vụ 

 

Ngày đăng: 07/03/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục