Xây dựng Đảng

Ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện uỷ tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới (tháng 7/2019)

Sáng ngày 03/7/2019, Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện uỷ Vĩnh Tường tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 100 đồng chí đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện. Dự và khai mạc lớp bồi dưỡng có lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện uỷ.

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

 

Tại lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới sẽ được học tập, quán triệt những nội dung chủ yếu của các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CHXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng;  phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng về đạo đức; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng bộ ở cơ sở; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam và được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm qua, phương hướng nhiệm vụ trong những năm tới.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nắm và hiểu rõ những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó để mỗi đảng viên mới có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, tích cực tham gia các phong trào ở mỗi đơn vị, địa phương, gắn học tập lý luận vào hoạt động thực tiễn tại đơn vị và phấn đấu xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

                                                Tin: Trung Hiếu. Ảnh: Vũ Soi

 

Ngày đăng: 03/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục