Xây dựng Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2019

Sáng ngày 21/5/2019, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 5. Dự hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Thành Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo một số phòng trực thuộc các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

 

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào: dự thảo báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; dự thảo Thông báo Kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/6/2013 của BCH Đảng bộ Tỉnh về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2013 - 2020” đối với Đảng ủy thị trấn Tứ Trưng và Đảng ủy xã Tam Phúc; báo cáo tiến độ thực hiện công tác xây dựng NTM, DTĐR trên địa bàn huyện; chương trình kỳ họp HĐND huyện kỳ giữa năm 2019, đồng thời triển khai một số nội dung quan trọng khác.

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Sau 05 năm, nhận thức về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, về xây dựng con người được nâng lên rõ rệt. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được tăng cường, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa từng bước bước trưởng thành. Ngân sách đầu tư cho lĩnh vực văn hóa không ngừng được nâng lên, các thiết chế văn hóa từng bước được hoàn thiện, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT được đầu tư và phát triển; các nét đẹp văn hóa truyền thống được quan tâm giữ gìn, các hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ, lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh ngày càng được nhân rộng (đặc biệt trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ có những chuyển biến tích cực). Phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triền kinh tế - xã hội, đời sống vật chất của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tham gia dự thảo báo cáo, các đại biểu cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả 05 năm qua đạt được. Một số đại biểu góp ý: bổ sung kết quả công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn, thống nhất số liệu bảng biểu tổng hợp, chỉnh sửa một số số liệu, từ ngữ phù hợp; phát huy giá trị di tích lịch sử, tôn giáo tại các xã, thị trấn; đề xuất, kiến nghị cấp trên cần cụ thể hơn,…

Đối với dự thảo Thông báo Kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/6/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2013 - 2020” đối với Đảng ủy thị trấn Tứ Trưng và Đảng ủy xã Tam Phúc, các đại biểu nhất trí các Đảng ủy đã tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU nghiêm túc, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, một số đại biểu tham gia góp ý: cần chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, xếp loại đảng viên, phát huy vai trò hạt nhân của chi bộ, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế,…

Thực hiện công tác xây dựng NTM, tổng số xã xây dựng NTM trên địa bàn huyện là 26 xã, hiện còn 05 xã gồm: Tân Tiến, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Yên Lập, Kim Xá phấn đấu được công nhận năm 2019. UBND huyện sẽ tổ chức thẩm tra xét 04 xã (Kim Xá, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Tân Tiến) xong trước ngày 30/5/2019, hoàn thiện hồ sơ của 04 xã gửi đoàn thẩm định của tỉnh trước ngày 10/6/2019. Riêng xã Yên Lập, UBND huyện tập trung chỉ đạo, phấn đấu đạt 19 tiêu chí trước 30/6/2019, phấn đấu được tỉnh công nhận trước 15/7/2019. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành các tiêu chí còn dở dang, giúp huyện phấn đấu hoàn thành NTM theo kế hoạch đề ra. Đối với công tác DTĐR, đến nay có 02 xã (Tuân Chính, Phú Thịnh) đã tổ chức giao đất tại thực địa cho nhân dân; 03 xã (Phú Đa, Lý Nhân, Vĩnh Ninh) đang tuyên truyền vận động và triển khai họp dân để tổ chức gắp thăm và giao ruộng cho nhân dân; tuy nhiên còn một số khó khăn như: nhân dân yêu cầu phải giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp từ trước; một số hộ dân xã Phú Đa đề nghị chia lại phần diện tích đất vượt 5% do UBND xã quản lý,… Các đại biểu tập trung đề xuất các giải pháp để giao ruộng cho nhân dân sản xuất; đặc biệt, giải pháp tháo gỡ khó khăn DTĐR tại xã Phú Đa, là xã có diện tích DTĐR lớn nhất có một số đối tượng cố tình chống đối, gây rối, không đồng thuận với chủ trương, chính sách của Nhà nước, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu. Đối với dự thảo báo cáo kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và dự thảo Thông báo Kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/6/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2013 - 2020” đối với Đảng ủy thị trấn Tứ Trưng và Đảng ủy xã Tam Phúc, đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo; trong đó, tập trung làm rõ những kết quả, đặc trưng trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, loại bỏ một số vấn đề không phù hợp với thẩm quyền cấp huyện; thống nhất số liệu đánh giá; kiến nghị một số di tích, trường hợp cụ thể với cấp trên,… Đối với công tác xây dựng NTM, DTĐR, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách xã tiếp tục nắm bắt cơ sở, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, để các xã hoàn thành xây dựng NTM, DTĐR theo kế hoạch, (đặc biệt, cần tập trung vào cuộc, nắm bắt tình hình, giải quyết các kiến nghị, khúc mắc của nhân dân để hoàn thành công tác DTĐR xã Phú Đa, xã có diện tích DTDR lớn nhất năm 2018).

Cũng tại hội nghị, BTV Huyện ủy đã thông qua chương trình kỳ họp HĐND huyện kỳ giữa năm 2019; đồng thời, triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

 

Tin: Kiều Trang. Ảnh: Trung Thành

 

Ngày đăng: 21/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục