Thời sự tổng hợp

Từ những kết quả đạt được trong tổ chức Đại hội MTTQ cơ sở, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc hàng ngàn năm qua. Kế thừa truyền thống quý báu đó, trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc thì phải có lực lượng và có thành phần làm nòng cốt. Người chỉ rõ “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết”. Đó cũng là cơ sở để Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta thành lập và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ngay từ khi có Đảng đến nay.

 

Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, diễn ra trong lúc toàn Đảng toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và nghị quyết đại Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 càng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong thời gian qua, từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 20/5/2013 về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014-2019; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Thông tri số 24/TT-MTTW-BTT, ngày 30/5/2013 về hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh; các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để MTTQ các cấp trong huyện triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đại hội MTTQ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2013-2018, tiến tới Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014-2019 đảm bảo hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu, nội dung của Đại hội.

Xác định Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới, tham gia góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo của Đại hội mình và cấp trên trực tiếp, dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bổ sung, sửa đổi, hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận và cơ quan lãnh đạo của MTTQ cấp mình, cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ cấp trên trực tiếp.

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền Đại hội được đẩy mạnh, MTTQ huyện thường xuyên phối hợp với Đài Truyền thanh huyện, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc và các cơ quan tuyên truyền để tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Mặt trận Tổ quốc huyện làm 04 Panô ở trục đường chính của huyện để tuyên truyền trực quan đến nhân dân, các xã, thị trấn treo trên 150 băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, vận động nhân dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, các hộ dân đó cheo cờ Tổ quốc trước, trong và sau ngày diễn ra Đại hội MTTQ cơ sở.

 Đại hội MTTQ Việt Nam xã Tân Cương, đơn vị điểm đầu tiên của tỉnh và của huyện vào chiều ngày 11 và sáng ngày 12/9/2013, đảm bảo thời gian, tiến độ, nội dung Đại hội. Đến ngày 20/12/2013 huyện Vĩnh Tường đã hoàn thành xong Đại hội MTTQ 29/29 xã, thị trấn. Đại hội MTTQ các xã, thị trấn kỳ này được sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên, từ công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là bản Dự thảo Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội, đến công tác nhân sự Ủy ban MTTQ, Ban Thường trực, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ xã, thị trấn nhiệm kỳ mới, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội...  Chuẩn bị cho Đại hội MTTQ các xã, thị trấn, các Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013-2018 cũng được thành lập mới theo đúng quy định. Do vậy Đại hội MTTQ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2013-2018 đảm bảo nội dung, thời gian, thực sự là ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở.

Đại hội MTTQ các xã, thị trấn đã đánh giá đúng tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, kiểm điểm đúng việc thực hiện 5 nội dung của chương trình hành động nhiệm kỳ 2008-2013, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2013-2018 với các mục tiêu, giải pháp nhằm góp phần tích cực thực hiện thắng lơi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh, Nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ sở và chương trình hành động của MTTQ cấp trên.  Đại hội đã hiệp thương cử được 968 vị vào Ủy ban MTTQ của 29 xã, thị trấn nhiệm kỳ 2013-2018 với cơ cấu thành phần đảm bảo, trong đó người ngoài Đảng  275 vị, chiếm 28,4%;  Hội nghị Ủy ban MTTQ xã, thị trấn phiên thứ nhất đã cử 111 vị vào Ban Thường trực, gồm 29 Chủ tịch, 58 Phó Chủ tịch, 24 Ủy viên Thường trực. Trong số 29 Chủ tịch UB MTTQ xã, thị trấn có 11 vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở, gồm: Tân Cương, Thổ Tang, Bình Dương, Cao Đại, Chấn Hưng, Việt Xuân, Lũng Hòa, Yên Lập, Ngũ kiên, Kim Xá, Nghĩa Hưng; có 13 vị là Đảng ủy viên, gồm: thị trấn Vĩnh Tường, Tân Tiến, Phú Thịnh, Thượng Trưng, Tuân Chính, Vũ Di, Vĩnh Ninh, Lý Nhân, Đại Đồng; Tứ Trưng, Vĩnh Thịnh, Yên Bình, Vĩnh Sơn; 5 vị chưa là cấp ủy gồm: An Tường, Phú Đa, Vân Xuân, Bồ Sao, Tam Phúc.

Năm 2014, MTTQ các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục phát huy những điểm mạnh, quyết tâm khắc phục những hạn chế yếu kém trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ MTTQ các xã, thị trấn, nhất là đội ngũ Chủ tịch MTTQ cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm để tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt, cụ thể hóa chương trình hành động của MTTQ nhiệm kỳ mới thành chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2014 để tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt cần triển khai, thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực tốt nhiệm vụ MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động có hiệu quả. Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ cấp huyện vào tháng 4 năm 2014, cấp tỉnh trước tháng 7 năm 2014, Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam vào tháng 9 năm 2014.

Với sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, sự tạo điều kiện của UBND huyện, sự phối hợp của các tổ chức thành viên, và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong huyện với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường sẽ đảm bảo hoàn thành tốt về nội dung, thời gian. Đại hội và sẽ xây dựng được nhân sự Uỷ ban, Ban Thường trực, các chức danh lãnh đạo MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014-2019 đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ MTTQ trong giai đoạn mới./.

 

Trần Thị Xuân

UV BTVHU- Chủ tịch UB MTTQ huyện

Ngày đăng: 22/01/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục