Xây dựng Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2018

Sáng ngày 29/11/2018, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 11. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Khánh Lân – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan: Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp&PTNT, Thanh tra huyện, Tài nguyên&Môi trường. Mời dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

 Tại phiên họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào một số dự thảo: Báo cáo kết quả công tác Xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2018, dự toán năm 2019; báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, kế hoạch đầu tư năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh năm 2018, kế hoạch giao chỉ tiêu pháp lệnh năm 2019; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; tình hình dự phòng ngân sách năm 2018; tiến độ xây dựng NTM, DTĐR; Dự thảo kế hoạch kiểm điểm tập thể, đảng viên năm 2018; rà soát bổ sung quy hoạch cấp xã nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch cán bộ quản lý các phòng, ban nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung công tác xây dựng Đảng.

Dự thảo báo cáo kết quả công tác Xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 do đồng chí Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông qua khẳng định: Năm 2018, cấp ủy huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; chỉ đạo thực hiện tốt Đề án số 01 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chỉ đạo thực hiện nghiêm Chương trình công tác kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là chủ trương GPMB các dự án trọng điểm, xây dựng NTM, thực hiện DTĐR; tổ chức thành công hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2018. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả, thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Vĩnh Tường (29/8/1938-29/8/2018). Lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tăng cường công tác quản lý đất đai, thực hiện chính sách đất dịch vụ, đất giãn dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội; tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội,v.v…

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND huyện, năm 2018, dưới sự lãnh đạo, giám sát chặt chẽ, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của UBND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện nên kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất (GSS năm 2010) ước đạt 12.517,4 tỷ đồng, đạt 100,45% kế hoạch, tăng 11,66% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng: Công nghiệp – Xây dựng đạt 51,53%; Dịch vụ 32,9%; Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản 15,57%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 39triệu đồng/người/năm (tăng 02 triệu đồng so với cùng kỳ). Thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện 578.351 triệu đồng (đạt 164,62% dự toán năm và bằng 81,97% so với cùng kỳ); Chi ngân sách ước thực hiện 1.174.554 triệu đồng (đạt 114,25% dự toán năm và bằng 117,8% so cùng kỳ). Trong năm, huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xử lý vi phạm Luật đất đai, giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân, tập trung đẩy mạnh công tác BT –GPMB thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; tích cực triển khai công tác DTĐR, xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý, cải tạo, chỉnh trang đô thị tiếp tục có bước chuyển biến rõ rệt. Trung tâm hành chính công huyện từng bước vận hành hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân thực hiện các thủ tục hành chính; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài được quan tâm thực hiện. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Trên cơ sở nội dung dự thảo báo cáo và ý kiến gợi ý thảo luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung được thông qua. Một số đại biểu có ý kiến đề xuất các giải pháp để xử lý đối tượng chống trốn thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân; xử lý vi phạm Luật đất đai; nguyên nhân khó khăn, giải pháp thực hiện công tác DTĐT, xây dựng nông thôn mới. Trong đó báo cáo cần so sánh, đánh giá rõ chỉ tiêu về thu nhập đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, chỉ tiêu kết nạp đảng viên, chỉ tiêu về văn hóa, tỷ lệ người dân có người thân qua đời sử dụng hình thức hỏa táng, đánh giá rõ số liệu 100% cơ quan, đơn vị đạt văn hóa; bổ sung đánh giá kết quả theo chủ đề năm 2018, nội dung công tác nội vụ, công tác thi đua khen thưởng,v.v…

Kết luận nội dung trên, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện các dự thảo báo cáo. Đồng chí cũng phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đồng thời đề nghị các đại biểu dự hội nghị tiếp tục nghiên cứu báo cáo, bổ sung ý kiến bằng văn bản gửi về các cơ quan chuyên môn để điều chỉnh cho phù hợp. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao: Tổ chức rà soát văn bản, tham mưu cho huyện làm tốt công tác xử lý nghiêm đối tượng chống, trốn thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, rà soát xã không hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân để có biện pháp đánh giá, xử lý; tăng cường công tác quản lý, xử lý đốt pháo; nghiên cứu xây dựng chuyên án để tăng cường quản lý, xử lý các hiệu cầm đồ, tín dụng đen, hỗ trợ tài chính trên địa bàn; tiếp tục nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết công việc; xem xét, đánh giá lại số liệu văn hóa, nghiên cứu mục tiêu Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm 2015-2020 để rà soát đánh giá đúng tiêu chí thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên, đảm bảo chất lượng; đẩy nhanh tiến độ BT-GPMB thực hiện các dự án thu hút đầu tư, thực hiện tốt hướng dẫn lập trang trại phục vụ công tác DTĐR; bổ sung thực hiện Đề án số 04 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về “Nâng cao chất lượng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2017 - 2020”, đồng thời nghiên cứu lựa chọn chủ đề công tác năm 2019 cho phù hợp thực tế.v.v…  

Tiếp đó, hội nghị cũng cho ý kiến vào Dự thảo kế hoạch kiểm điểm tập thể, đảng viên năm 2018; rà soát bổ sung quy hoạch cấp xã nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch cán bộ quản lý các phòng, ban nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung công tác xây dựng Đảng.

 

                                        Tin: Trung Hiếu. Ảnh: Quốc Chính

Ngày đăng: 29/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục