Thông tin cần biết

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ và chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

 

Số:           /2018/NQ-HĐND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Vĩnh Phúc, ngày         tháng        năm 2018

  

NGHỊ QUYẾT

Về cơ chế hỗ trợ và chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng chợ

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;      

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng  ngày 18 tháng 6  năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và Quản lý Chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và Quản lý Chợ;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Xét Tờ trình số     /TTr - UBND ngày    /   /2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh  tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nghị quyết này quy định cơ chế hỗ trợ và chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a)  Phạm vi điều chỉnh

Quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các chợ đầu mối nông sản, thực phẩm và chợ hạng II, hạng III trên địa bàn nông thôn chính sách khuyến khích đầu tư (Theo hình thức xã hội hoá) xây dựng  chợ đầu mối nông sản, thực phẩm và chợ hạng I, hạng II, hạng III trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.                   

b) Đối tượng áp dụng

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn (Gọi tắt là Chủ đầu tư).

- Các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật (Gọi tắt là Nhà đầu tư).

2. Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ

a) Nguyên tắc hỗ trợ:

- Mỗi dự án đầu tư xây dựng chợ chỉ được hưởng cơ chế hỗ trợ theo quy định này 01 lần.

- Ưu tiên hỗ trợ theo thứ tự:

+ Chợ đang hoạt động, nằm trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng là chợ tạm hoặc chợ có cơ sở vật chất – kỹ thuật xuống cấp nghiêm trọng;

+ Chợ xây mới nằm trong quy hoạch tại những xã chưa có chợ, những nơi có nhu cầu về chợ để phục vụ sản xuất, xuất khẩu và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

b) Điều kiện hỗ trợ: Các chợ đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo để đạt tiêu chuẩn thiết kế theo quy định phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Chợ có trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Có dự án hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng chợ thuộc đối tượng được ngân sách tỉnh hỗ trợ phải thực hiện lập dự án đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Cơ chế hỗ trợ và chính sách khuyến khích đầu tư

a) Cơ chế hỗ trợ

Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các chủ đầu tư hoặc các nhà đầu tư có đủ điều kiện khi đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo chợ để đạt tiêu chuẩn theo quy định được hưởng hỗ trợ như sau:

- Chợ đầu mối nông sản, thực phẩm được hỗ trợ 10% trên tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 10 tỷ đồng;

- Chợ hạng II được hỗ trợ 30% trên tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 5 tỷ đồng;

- Chợ hạng III được hỗ trợ 50% trên tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 3 tỷ đồng.

Hạng mục hỗ trợ gồm có: San nền; đường nội bộ chợ; hệ thống cấp, thoát nước trong chợ; khu vệ sinh công cộng; khu thu gom rác thải; khu để xe; khu bảo quản cất giữ hàng hoá; hệ thống điện cao áp chiếu sáng trong chợ; phòng cháy chữa cháy và hạng mục nhà chợ chính đối với nâng cấp, cải tạo.

b) Chính sách khuyến khích

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản, thực phẩm và chợ hạng 1, hạng 2, hạng 3 và được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ; Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ và Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ.

- Khuyến khích nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Nhà đầu tư được đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (Kể cả nhà ở thương mại cao tầng hoặc thấp tầng) bằng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, với diện tích tối đa không quá 30% tổng diện tích quy hoạch đầu tư xây dựng chợ, nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá thuê gian hàng, kiốt chợ để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh vào chợ.

Nhà nước thu hồi đất và giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường - GPMB theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được khấu trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định.

4. Kinh phí và thời gian thực hiện Nghị quyết

a) Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Nghị quyết bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Nghị quyết được thực hiện kể từ ngày    /    /2018  đến hết ngày 31/12/2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, kỳ họp thứ  9 thông qua ngày     /12/2018 và có hiệu lực từ ngày     /12/2018.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương;

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;

- TTTU, TT HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh;

- UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu QH tỉnh;  Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- TTHU, TT HĐND, UBND, MTTQ các huyện, thành phố;

- Báo VP, Đài PTTH, Công báo tỉnh; Cổng TTGTĐT tỉnh;

- CPVP, CV, VPHĐND tỉnh;

- Lưu: VT, CT (PH.......b).

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Văn Vinh

 

Tải về tại đây: Dự thảo Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ và chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2021

 

 

Ngày đăng: 22/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục