Thông tin cần biết

Công văn về việc thực hiện chế độ chính sách 6 tháng cuối năm 2018

  UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG NỘI VỤ                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Số: 133/NV-TCCB                                           Vĩnh Tường ngày 20 tháng 9 năm 2018

V/v thực hiện chế độ chính sách

      6 tháng cuối năm 2018

 

 

Kính gửi:  Thủ trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện.

 

            Thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ “Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ công chức, viên chức”; và Công văn số 1359/SNV-CCVC ngày 18/9/2018 của Sở Nội vụ “V/v thực hiện chế độ chính sách 6 tháng cuối năm 2018”

            Để thực hiện chế độ chính sách đối với CB,CC,VC 6 tháng cuối năm 2018 được kịp thời, chính xác. Phòng Nội vụ đề nghị thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau :

            1. Rà soát, kiểm tra và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đến kỳ nâng lương thường xuyên và đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn.

Cán bộ, công chức, viên chức đề nghị nâng lương phải đủ các điều kiện:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng công việc được giao.

- Không vi phạm kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị .

            - Cán bộ, công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương phải được cơ quan xét duyệt công khai, dân chủ.

2. Việc nâng lương trước thời hạn đối với CB,CC,VC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được thực hiện theo quy chế nâng lương trước thời hạn ban hành theo Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 của UBND huyện.

- Các trường hợp đủ hoặc quá thời gian nâng bậc lương thường xuyên tính đến thời điểm xét duyệt thì không thực hiện xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn.

3. Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương gồm:

- Công văn đề nghị nâng bậc lương của cơ quan.

- Danh sách CB,CC,VC đề nghị nâng bậc lương của cơ quan.

- Biên bản hội nghị xét duyệt nâng bậc lương của cơ quan;

- Danh sách CB,CC,VC đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn (theo mẫu được đăng trên cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện Vĩnh Tường) và bản sao bằng khen, giấy khen;

- Quyết định nâng lương gần nhất (Bản sao có công chứng) để kiểm tra đối chiếu với Sở Nội vụ.

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện và gửi hồ sơ đề nghị nâng bậc lương và nâng bậc lương trước thời hạn về Phòng Nội vụ (Gặp đ/c Thắng) trước ngày 15/10/2018 để tổng hợp và báo cáo Hội đồng xét duyệt nâng lương của huyện. Quá thời gian trên, nếu cơ quan, đơn vị không gửi hồ sơ phòng Nội vụ không chịu trách nhiệm về các trường hợp không được nâng bậc lương và nâng bậc lương trước thời hạn./.

 

Nơi nhận :                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG

- Chủ tịch, PCTVX (B/c);

- Như trên;

- Lưu : NV.                                                              

                                                                                                   (Đã ký)

 

                                                                                    Nguyễn Thanh Bằng

 


Xem công văn chi tiết tại đây: Công văn 133/NV-TCCB

Tải bảng biểu tại đây: Bảng tổng hợp

Ngày đăng: 09/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*