Thông tin cần biết

Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc UBND huyện Vĩnh Tường năm 2018.

KẾ HOẠCH

Thi tuyn chc danh lãnh đạo quản lý cấp phòng

thuộc UBND huyện Vĩnh Tường năm 2018.

 
 
 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

2. Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Công văn số 1039-CV/TU ngày 07/11/2017 về việc thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

3. Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành, thị.

4. Công văn số 4053/UBND-TH1 ngày 06/06/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc bổ nhiệm, thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

5. Quyết định số 118-QĐ/HU ngày 01/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

6. Căn cứ Công văn số 1343/SNV – CCVC ngày 14/9/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc Về việc thẩm định kế hoạch thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc UBND huyện Vĩnh Tường.

7. Căn cứ Công văn số 1386/SNV – CCVC ngày 24/9/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc Về việc thi tuyển và bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND huyện Vĩnh Tường.

UBND huyện Vĩnh Tường ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc UBND huyện năm 2018, cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát hiện, lựa chọn, trọng dụng những người có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, đáp ứng các yêu cầu của vị trí lãnh đạo, quản lý để bổ nhiệm vào vị trí Phó Trưởng phòng Nội vụ, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Phó Trưởng phòng Kinh tế  và Hạ tầng.

- Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm và giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và của các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển;

- Bảo đảm tính khách quan, minh bạch, công khai, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh trong quá trình tổ chức triển khai thi tuyển lãnh đạo, quản lý;

- Bảo đảm sự kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Nội dung thi phải bám sát, phù hợp với yêu cầu về chuyên môn, lãnh đạo, quản lý của từng vị trí thi tuyển; cách thức thi phải tạo được môi trường để người dự thi thể hiện được năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất cá nhân trong chuyên môn và quản lý; bảo đảm lựa chọn được người thực sự có đức, có tài, gắn với tiêu chuẩn của từng chức danh lãnh đạo, quản lý và phù hợp với yêu cầu công việc của từng vị trí bổ nhiệm.

III. CÁC CHỨC DANH THI TUYỂN

1. 01 Phó Trưởng Nội vụ.

2. 01 Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. 01 Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng.

IV. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Đối tượng đăng ký tham gia dự thi

a) Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch tại chỗ của chức danh thi tuyển đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

b) Công chức không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm nhưng thuộc các cơ quan của Huyện ủy, UBND huyện; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

2. Đối tượng được đề cử tham gia dự thi

a) Công chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển) nhưng đáp ứng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển được tập thể lãnh đạo UBND huyện đề cử và được Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường đồng ý bằng văn bản.

b) Trường hợp đối tượng được đề cử tham gia dự thi phải có thời gian công tác tối thiểu 03 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc).

c) Công chức trong nguồn quy hoạch vào chức danh cần thi tuyển, đủ điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm phải đăng ký dự thi (trừ đối tượng quy hoạch đã được sử dụng); nếu không đăng ký dự thi vào chức danh quy hoạch thì không được đăng ký dự thi vào các chức danh khác.

Đối tượng quy định tại Điểm 1 Mục này được quyền không đăng ký tham gia dự thi trong các trường hợp sau:

- Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

- Cán bộ, công chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

V. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII):

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật; thuyết phục và tổ chức nhân dân thực hiện. Có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Gương mẫu về đạo đức, lối sống. Có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ.

- Có kiến thức về khoa học lãnh đạo và quản lý. Đã học tập có hệ thống ở các trường của Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân; trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả.

b) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định của tỉnh và Quyết định số 118-QĐ/HU ngày 01/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường và các quy định về tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh cần tuyển.

- Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đã qua lớp bồi dưỡng chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương với ngạch chuyên viên trở lên.

- Được cơ quan sử dụng công chức đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Trong diện quy hoạch chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với vị trí cần thi tuyển đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường phê duyệt hoặc được tập thể lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện đề cử.

- Biết sử dụng ít nhất một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trình độ B.

- Biết sử dụng máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông vào công tác lãnh đạo quản lý và chuyên môn nghiệp vụ;

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

- Không quá 45 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi.

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

c) Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

a) Chức danh Phó Trưởng phòng Nội vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành, chuyên ngành: Tổ chức, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, quản lý nhân lực, giáo dục và đào tạo, quản trị, khoa học quản lý, lao động tiền lương, luật, kinh tế và các ngành, chuyên ngành thuộc nhóm ngành khoa học xã hội phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp ngành, chuyên ngành đào tạo khác phải có thời gian công tác trong ngành Nội vụ từ 02 năm trở lên.

b) Chức danh Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành, chuyên ngành: Kế toán, kế toán - tài chính, quản trị, giáo dục và đào tạo, khoa học quản lý, lao động tiền lương, việc làm, an toàn lao động, bảo hiểm, công tác xã hội, luật, kinh tế và các chuyên ngành thuộc nhóm ngành khoa học xã hội phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp ngành, chuyên ngành đào tạo khác phải có thời gian công tác trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội từ 02 năm trở lên.

c) Chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành, chuyên ngành: Xây dựng, Kiến trúc, Quy hoạch, Kiến trúc công trình, Quy hoạch đô thị, Công trình giao thông, Hạ tầng đô thị, kỹ thuật điện và các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu): Được đăng trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện Vĩnh Tường, website: vinhtuong.vinhphuc.gov.vn

2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 do Bộ Nội vụ ban hành, được cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi trong đó có ghi nhận xét đánh giá;

3. Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của tập thể đơn vị, lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức, viên chức và xác nhận của lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền);

4. Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;

5. Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi người dự thi đang công tác;

6. Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

7. Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

8. Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh thi tuyển;

9. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi);

10. Trường hợp người tham gia dự thi (đăng ký tham gia dự thi hoặc được đề cử tham gia dự thi) không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm.

VII. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI

- Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 24/9/2018 đến hết ngày 19/10/2018 (20 ngày làm việc).

- Thời gian thẩm định hồ sơ: Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 30/10/2018 (07 ngày làm việc).

- Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: Từ ngày 31/10/2018 đến ngày 20/11/2018 (15 ngày làm việc).

- Thời gian tổ chức thi viết: Từ ngày 21/11/2018 - 25/11/2018.

- Thời gian công bố điểm thi viết: Ngày 30/11/2018

- Thời gian công bố chủ đề cụ thể của Đề án: Ngày 30/11/2018

* Trường hợp có đơn phúc khảo bài thi viết:

+ Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi viết: Từ ngày 3/12/2018 - 07/12/2018 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

+ Thời gian công bố điểm chấm phúc khảo: Ngày 11/12/2018

+ Thời gian nộp Đề án: Đến 17h00 ngày 14/12/2018.

+ Thời gian thi trình bày Đề án ngày: Từ ngày 17/12/2018 - 23/12/2018 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

* Trường hợp không có đơn phúc khảo bài thi viết:

+ Thời gian nộp Đề án: Đến 17h00 ngày 14/12/2018.

+ Thời gian thi trình bày Đề án: Từ ngày 17/12/2018 - 23/12/2018 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

VIII. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

1. Thi viết

a) Nội dung thi: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự thi; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự thi; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

b) Cơ cấu điểm thi: Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp người dự thi có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên, nhưng có 02 thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm bài thi viết dưới 50 điểm thì Thư ký Hội đồng thi tuyển phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định việc chấm lại đối với bài thi này.

c) Thời gian thi: 180 phút.

2. Thi trình bày Đề án

a) Nội dung thi: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

b) Chủ đề cụ thể của Đề án đối với từng chức danh thi tuyển sẽ được thông báo công khai trên cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện;

c) Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: (1) Xây dựng đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm;

d) Thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án 30 - 40 phút;

e) Thành phần những người tham dự phần thi trình bày Đề án của người dự thi, gồm:

- Toàn bộ Hội đồng thi tuyển.

- Lãnh đạo đơn vị, đại diện công đoàn, đại diện đoàn thanh niên và công chức của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển được quyền đăng ký tham dự và chất vấn người dự thi.

f) Đề án của người dự thi được in, đóng quyển theo kích thước giấy in khổ A4, tối thiểu 20 trang - tối đa 30 trang, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, căn dòng Exactly 18, cách đoạn trước và sau 6pt, số lượng 11 quyển và nộp cho Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển trong 15 ngày từ khi nhận được thông báo của Hội đồng thi tuyển.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc UBND huyện Vĩnh Tường năm 2018 đảm bảo đúng quy định, Chủ tịch UBND huyện thành lập hội đồng thi tuyển và giao các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Hội đồng thi tuyển

- Thành lập Tổ giúp việc, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban giám sát,…theo quy định để thực hiện tốt các nội dung thi.

- Thông báo kết quả thi đến người dự thi;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi.

2. Phòng Nội vụ huyện

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung, thời gian của kế hoạch này đảm bảo việc thi tuyển nghiêm túc, công bằng, chất lượng theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo, phổ biến rộng rãi các thông tin liên quan đến việc tổ chức thi tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin giao tiếp điện tử và trên hệ thống truyền thanh của huyện;

- Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch huyện lập dự trù kinh phí tổ chức thi tuyển báo cáo Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp và thanh quyết toán đúng quy định của Nhà nước.

- Tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ người dự thi; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức thi.

- Tham mưu với UBND huyện thành lập Hội đồng thi tuyển, Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển;

- Hoàn chỉnh hồ sơ người trúng tuyển, báo cáo Thường trực Huyện ủy xem xét trước khi trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với người trúng tuyển.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Căn cứ đề xuất của Hội đồng thi tuyển, tham mưu với Chủ tịch UBND huyện quyết định cấp kinh phí tổ chức thi tuyển cho Hội đồng thi tuyển đảm bảo đúng quy định để hoàn thành nhiệm vụ.

4. Các đơn vị có chức danh thi tuyển: Tạo điều kiện để người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tìm hiểu, tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi và các vấn đề khác liên quan đến vị trí thi tuyển;

5. Các đơn vị có người tham gia dự thi: Tạo điều kiện về thời gian để người dự thi làm các thủ tục, chuẩn bị Đề án, tham gia dự thi tuyển đầy đủ.

6. Các cơ quan, đơn vị liên quan: Có trách nhiệm phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội đồng thi tuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc UBND huyện Vĩnh Tường năm 2018. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị  và cá nhân liên quan phản ánh về Phòng Nội vụ huyện (ĐT: 0211.3.818.581) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết./.

 

Mẫu đơn đăng ký dự thi chức danh lãnh đạo, quản lý Tải về tại đây

 

 

Ngày đăng: 26/09/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*