Quy hoạch đô thị

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu phố thương mại truyền thống Shophouse Thổ Tang, tại thị trấn Thổ Tang, xã Tân Tiến và xã Lũng Hòa - huyện Vĩnh Tường.

UỶ BAN NHÂN DÂN

  TỈNH VĨNH PHÚC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số          /QĐ-UBND

               Vĩnh Phúc, ngày          tháng  10   năm 2017

                                                    

                                                     QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu phố thương mại truyền thống Shophouse Thổ Tang, tại thị trấn Thổ Tang, xã Tân Tiến

và xã Lũng Hòa - huyện Vĩnh Tường.

 
 

 

                                                 UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ban hành ngày 16/9/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010; Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh phúc v/v ban hành quy định quản lý QHXD và kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Thông báo số 641-TB/TU ngày 06/01/2017 của Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về việc lập quy hoạch và thực hiện dự án khu phố thương mại truyền thống Shophouse Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ Thông báo số 132/TB-UBND ngày 04/8/2017 ; Thông báo số 566-TB/HU ngày 09/8/2017 V/v thông qua đồ án quy hoạch của Huyện ủy Vĩnh Tường; Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (trong đó điều chỉnh: Cụm công nghiệp Tân Tiến từ 18ha còn 13,831ha) của UBND tỉnh;

    Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 856/TTr-SXD ngày 15/8/2017,

                                               QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (QHCTXD) TL1/500, gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phố thương mại truyền thống Shophouse Thổ Tang, tại thị trấn Thổ Tang, xã Tân Tiến và xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư bước lập quy hoạch: Công ty Cổ phần Đầu tư An Huy- Tự bỏ vốn thực hiện.

3. Vị trí, địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch:

Tại thị trấn Thổ Tang, xã Tân Tiến và xã Lũng Hòa:

- Phía Đông giáp khu dân cư hiện có và ĐT 304.

- Phía Tây Bắc giáp đường 27m từ ĐT 304 đi xã Lũng Hòa.

- Phía Tây giáp đường giao thông của cụm kinh tế xã hội Tân Tiến.

- Phía Nam giáp đường giao thông của cụm kinh tế xã hội Tân Tiến.

4. Quy mô, tính chất quy hoạch:

4.1. Tính chất: Là khu nhà dịch vụ, thương mại kết hợp ở (shophouse). Được tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hiện đại, thống nhất và có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần chỉnh trang và hoàn thiện cảnh quan đô thị khu vực thị trấn Thổ Tang, xã Tân Tiến và xã Lũng Hòa.

4.2. Quy mô lập quy hoạch:

- Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là 3,8495 ha.

- Quy mô dân số khoảng 656 người.

5. Nội dung quy hoạch.

5.1 Tổng mặt bằng sử dụng đất

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

Ghi chú

1

Đất hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, ở)

25.579,5

66,45

 

2

Rãnh thoát nước

83,5

0,22

 

3

Đất cây xanh, vườn hoa kết hợp với bãi đỗ xe tĩnh

690,5

1,79

 

4

Đất giao thông

12.141,5

31.54

 

5

Tổng cộng

38.495,0

100

 

- Chi tiết sử dụng đất gồm:

+ Đất thương mại, dịch vụ, ở hỗn hợp có tổng diện tích 25.579,5m2. Gồm 07 lô kí hiệu DO-A, DO-B, DO-C, DO-D, DO-E, DO-F, DO-G. Trong đó có 164 ô đất sử dụng mục đích thương mại, dịch vụ, ở hỗn hợp, diện tích mỗi ô từ 86,5m2 đến 384m2.

+ Đất rãnh thoát nước diện tích 83,5m2.

+ Đất cây xanh vườn hoa có diện tích 690,5m2, lô đất có kí hiệu CX-01.

5.2 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị.

- Mật độ xây dựng: Đối với các ô đất sử dụng mục đích thương mại, dịch vụ, ở hỗn hợp tối đa 100%; đối với lô đất cây xanh tối đa 5%.

 - Chiều cao công trình Nhà thương mại, dịch vụ, ở hỗn hợp tối đa 05 tầng (khoảng 16,5m).

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trên cơ sở hài hòa với kiến trúc và cảnh quan khu vực; kiến trúc công trình hiện đại phù hợp với loại hình và công năng công trình trong khu vực.

5.3 Giao thông, chỉ giới xây dựng.

- Hệ thống đường gồm: Mặt cắt 1-1 (đường từ ĐT.304 đi xã Lũng Hòa)                    B = 27m (5,0m + 7,5m + 2,0m + 7,5m + 5,0m); mặt cắt 2-2, B = 20,0m (5,0m + 10,0m + 5,0m); mặt cắt 3-3 (trong cụm kinh tế xã hội Tân Tiến, nằm giáp phạm vi ranh giới quy hoạch) B= 18,5m (4,0m + 10,5m + 4,0m); mặt cắt 4-4, B = 16,5m (3,0m + 10,5m + 3,0m); mặt cắt 5-5, B = 11,5m (2,0m + 7,5m + 2,0m).

- Đối với tuyến đường giao thông mặt cắt 3-3, B = 18,5m (4,0m + 10,5m + 4,0m) và bao gồm cả hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác nằm tiếp giáp với phía Tây và phía Nam ranh giới quy hoạch đã được đầu tư xây dựng thuộc cụm công nghiệp được sử dụng chung

- Bãi đỗ xe tĩnh: được sử dung kết hợp với đất cây xanh, phần lòng đường chung tiếp giáp với phạm vi dự án và các bến xe tập trung hiện có của cụm công nghiệp Tân Tiến, Thổ Tang, Lũng Hòa hoặc các bến xe khác tập trung khác thuộc địa bàn.

5.4 Chuẩn bị kỹ thuật khu đất:

- San nền: Khu đất quy hoạch hiện trang đã được san nền để thực hiện dự án.

- Thoát nước mưa: Tuân thủ theo quy hoạch chung thị trấn Thổ Tang, thoát về rãnh hiện có phía Nam của khu đất quy hoạch; sử dụng các tuyến rãnh D600 đặt dưới lòng đường; khoảng cách các hố ga thu nước mưa bố trí trung bình 30m đến 40m.

5.5 Cấp nước:

- Nhu cầu dự kiến là 177m3/ng.đ, nguồn nước dài hạn dự kiến lấy từ nhà máy nước Sông Lô.

- Bố trí mạng đường ống theo mạng nhánh phân phối, sử dụng các đường ống D40, D50, D110 cung cấp nước cho các hộ sử dụng nước. Hệ thống trụ cứu hỏa sử dụng nước từ đường ống D110 đặt trên vỉa hè, khoảng cách tối đa 150m một trụ

5.6 Cấp điện và chiếu sáng:

- Nguồn điện lấy từ lưới điện trung thế 22KV lộ 471-E25.5 hiện có đang cấp điện cho khu vực.

- Cấp điện cho khu vực quy hoạch, dự kiến xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 560KVA.

- Mạng điện hạ thế 0,4KV lấy từ trạm biến áp, đi ngầm trong hào kỹ thuật đặt trên vỉa hè. Bố trí chiếu sáng dọc các tuyến giao thông, hình thức chiếu sáng dùng đèn có hiệu suất quang cao, chóa đèn có độ kín khít lớn. Xây mới các đèn chiếu sáng trang trí tại khu vực cây xanh.

5.7 Thông tin liên lạc:

Quy mô được tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng trước mắt và lâu dài được đầu tư đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác; xây dựng hệ thống cáp thông tin liên lạc phục vụ các mạng truyền hình, bưu điện, internet…

5.8 Thoát nước thải, vệ sinh môi trường và nghĩa trang.

- Thoát nước thải: Nước thải của các đơn vị sử dụng nước sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sẽ được thu bằng hệ thống cống thoát nước D250, B400 đặt sau nhà và dưới vỉa hè. Giai đoạn trước mắt thoát theo hệ thống thoát nước mưa, giai đoạn sau thoát về trạm xử lý tại thị trấn Thổ Tang theo quy hoạch.

- Vệ sinh môi trường: Chất thải rắn được phân loại tại nguồn, được thu gom hàng ngày, sử dụng xe chuyên dụng chuyên chở đến khu xử lý chung của khu vực.

- Nghĩa trang: Sử dụng nghĩa trang chung của địa phương.

5.8 Các biện pháp bảo vệ môi trường.

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước thải, nước mưa; thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng, thu gom triệt để lượng chất thải phát sinh hàng ngày;

- Xây dựng quy chế, quy định về vệ sinh môi trường khu vực; giáo dục dân cư trong khu nhà ở có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế gây ô nhiễm, thực hiện tốt các chương trình vệ sinh cộng đồng.

5.9 Các hạ tầng xã hội khác

Do tính chất và phạm vi ranh giới, quy mô nhỏ của dự án. Các công trình hạ tầng xã hội như nhà văn hóa, trường mầm non được sử dụng chung tại các thôn Bắc Cường, Lá Sen thuộc thị trấn Thổ Tang trong bán kính phục vụ khoảng 0,5km.

       Chi tiết tại hồ sơ đồ án QHCT TL1/500 đã được Sở Xây dựng thẩm định

Điều 2. Tổ chức thực hiện:  

1.  Chủ đầu tư quy hoạch (Công ty Cổ phần đầu tư An Huy) có trách nhiệm phối hợp Sở Xây dựng và chính quyền địa phương công bố công khai quy hoạch chi tiết được điều chỉnh theo quy định;

2.  Giao Sở Xây dựng chủ trì trienr khai việc lựa chọn, giao chủ đầu tư dự án sau khi quy hoạch chi tiết được duyệt thực hiện theo quy định của pháp luật, giao Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành: Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý các khu công nghiệp; UBND Vĩnh Tường, UBND: thị trấn Thổ Tang, xã Tân Tiến và xã Lũng Hòa - huyện Vĩnh Tường; Công ty Cổ phần đầu tư An Huy  và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

 

-  Như Điều 3;

-  CPCT UBND tỉnh;

-  CPVP UBND tỉnh;

- CV CN1,  NC1, NN2;

- L­ưu VT (16b).

            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                  KT. CHỦ TỊCH

                 PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                     

 

                                                                                   Vũ Chí Giang                                                               

 

Văn bản gốc xem tại đây

 

Ngày đăng: 21/10/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục