Di sản văn hóa

Mạch nguồn văn hóa Vĩnh Tường: Bài 4: Động lực phát triển kinh tế xã hội

Cổng Thông tin – GTĐT huyện Vĩnh Tường trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của đồng chí Vũ Đức Kim - Huyện ủy viên, Trưởng phòng VHTT huyện Vĩnh Tường về mạch nguồn văn hóa là động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Đồng chí Vũ Đức Kim

 

Phóng viên (PV): Vĩnh Tường là huyện lớn nhất của Vĩnh Phúc, xin đồng chí cho biết huyện phát huy truyền thống văn hóa, trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội trong năm 2016 và những năm tới?

Đồng chí Vũ Đức Kim: Là vùng đất cổ với dân số trên 21 vạn người, gồm 26 xã và 03 thị trấn, Vĩnh Tường là huyện đồng bằng nằm về phía Tây Nam tỉnh Vĩnh Phúc có truyền thống văn hiến, yêu nước và cách mạng, đã sinh ra nhiều người con ưu tú làm vẻ vang lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc như Lê Thị Ngọc Chinh, Ả Lã, Song Nga thời Hai Bà Trưng; Đội Cấn, Nguyễn Thái Học, Lê Xoay thời kỳ chống Pháp; Nguyễn Viết Xuân thời chống Mỹ... Trong thi cử khoa bảng thời phong kiến, Vĩnh Tường có 23 tiến sĩ, 250 cử nhân nho học... Huyện Vĩnh Tường có truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động, học tập, công tác; các phong trào phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm của huyện trong những năm qua luôn được duy trì ở mức tăng trưởng khá. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, tạo điều kiện cho đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Trên địa bàn huyện hiện nay có 239 di tích lịch sử văn hoá. Trong đó có 20 di tích xếp hạng cấp quốc gia; 54 di tích xếp hạng cấp tỉnh; 07 làng nghề truyền thống được UBND tỉnh cấp bằng công nhận. Hàng trăm làn điệu dân ca, ca dao, thành ngữ, tục ngữ được lưu truyền trong các thôn làng. Đặc biệt, có đình Thổ Tang, chùa Hoa Dương, đền đá Phú Đa, cụm di tích đình An Tường là những di tích có nghệ thuật kiến trúc trạm khắc gỗ và đá đặc sắc, tiêu biểu của miền Bắc thế kỷ XVI - XVIII.

Văn hóa Vĩnh Tường mang đầy đủ các đặc trưng của văn hoá làng xã vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng được thể hiện qua phong tục tập quán, các thiết chế đình, đền, chùa, miếu, quy ước, hương ước làng, các lễ hội, sinh hoạt văn hoá cộng đồng, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực tự cường, phòng chống thiên tai, giặc dã…

Trong năm 2016 và những năm tới, để phát huy truyền thống văn hóa của quê hương Vĩnh Tường, coi đó là động lực phát triển kinh tế xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ tích cực tham mưu, giúp Huyện ủy, UBND huyện có những chỉ đạo cụ thể:

+ Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết Trung ương 5 (Khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, trong đó tập trung xây dựng, phát triển văn hóa và con người Vĩnh Tường theo hướng toàn diện: hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Vĩnh Tường tiếp tục  xác định văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của cộng đồng và của toàn xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, là động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện phát triển.

+ Hai là, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và thông tin; tiếp tục khơi dậy, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương; hạn chế văn hóa phẩm độc hại xâm nhập vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng, xây dựng GĐVH, LVH, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa gắn với thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

+ Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; chú trọng việc phát huy, bảo tồn, khôi phục giá trị các di sản văn hóa truyền thống của quê hương với mục đích làm cho văn hóa truyền thống của ông cha thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào cộng đồng dân cư để các giá trị văn hóa truyền thống thực sự trở thành nền tảng tinh thần bền vững của xã hội, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

PV: Từ kết quả và những kinh nghiệm trong những năm qua, Vĩnh Tường sẽ huy động nguồn lực để đầu tư phát triển văn hóa thông tin, góp phần nâng cao đời sống nhân dân như thế nào?

Đồng chí Vũ Đức Kim: Để phát triển văn hóa thông tin, trong những năm tới, huyện Vĩnh Tường sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực từ Nhà nước và cộng đồng, nhất là nguồn xã hội hóa để thực hiện tốt “Đề án phát triển Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2016 - 2020”. Trên cơ sở nguồn lực từ Nhà nước và cộng đồng, huyện sẽ tập trung vào việc xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan; xây các thiết chế văn hóa; bảo tồn, tôn tạo di tích và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hóa, thể thao trong cộng đồng dân cư. Cụ thể:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông qua các chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước, qua hệ thống thiết chế văn hóa, CLB để vận động quần chúng nhân dân thực hiện; biến chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng thành những kết quả cụ thể nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, trực tiếp xây dựng nền tảng tinh thần cho xã hội.

Duy trì, đẩy mạnh và có bước phát triển sâu rộng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa, đi đôi với xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy ước, hương ước, phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

Huy động các nguồn lực bảo tồn và phát huy tốt giá trị của các di tích, lễ hội, trò diễn dân gian truyền thống đặc sắc của quê hương; quảng bá rộng rãi các sản phẩm, sản vật của vùng đất, con người Vĩnh Tường đến mọi miền Tổ quốc để mọi người hiểu rộng, sâu hơn về văn hóa, về vùng đất và con người Vĩnh Tường năng động, thân thiện, hiếu khách.

PV: Xin đồng chí cho biết, cái khó nhất đối với Vĩnh Tường trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa? Đồng chí có kiến nghị gì về vấn đề này?

Đồng chí Vũ Đức Kim: Theo quan điểm của cá nhân tôi, cái khó nhất trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của Vĩnh Tường hiện nay đó là yếu tố con người, chính là việc nâng cao về ý thức và kiến thức của người dân. Bởi lẽ, Di sản văn hóa là do con người sáng tạo, gìn giữ và lưu truyền, song, chính con người chúng ta do chưa có ý thức cao trong việc bảo tồn di sản văn hóa hoặc có ý thức nhưng lại thiếu kiến thức về bảo tồn cũng là nguyên nhân quan trọng làm cho di sản văn hóa bị mai một dần (con người với tư cách là chủ thể sáng tạo văn hóa và chủ sở hữu tài sản văn hóa). Tuy nhiên, vấn đề nâng cao về ý thức và kiến thức của người dân về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế đang diễn ra sâu rộng như hiện nay không phải là một sớm, một chiều mà là cả một quá trình lâu dài.

Để làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, ngành VHTT huyện Vĩnh Tường tích cực tham mưu cho cấp ủy và chính quyền tập trung làm tốt một số nội dung:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Gắn trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân, đề cao vai trò của nhân dân trong việc tham gia quản lý di sản văn hóa. Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm những hành vi cố ý vi phạm di sản văn hóa.

2. Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đối với các di sản văn hóa vật thể tiến hành rà soát, kiện toàn, bảo quản bằng công nghệ hiện đại, phục vụ tốt công tác bảo tồn và tra cứu. Đối với di sản văn hóa phi vật thể thì biến lễ hội thành hoạt động văn hóa thường niên, kết hợp với các hoạt động du lịch. Duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống bằng nhiều hình thức và đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm.

3. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa mà là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội và các tầng lớp nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng nguồn đầu tư khai khác về tiềm năng trong xã hội tham gia bảo tồn và phát huy di sản văn hóa theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

4. Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Kết hợp giữa đầu tư, tôn tạo di tích với khai thác phát triển du lịch. Phát huy vai trò của hệ thống thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, giáo dục kiến thức về Luật di sản văn hóa đến từng người, từng gia đình.

5. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý, chuyên môn làm nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa. Mở các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở về lĩnh vực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Kiến nghị:

- Đề nghị Trung ương, tỉnh, các cấp, các ngành quan tâm đầu tư kinh phí để bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa, phục dựng các lễ hội và trò chơi dân gian truyền thống đặc sắc để bảo tồn nét văn hóa truyền thống.

- Đề nghị Trung ương, tỉnh xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn, qua đó tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững.

- Đề nghị các cơ quan chuyên ngành, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học quan tâm điền dã, khảo sát lập hồ sơ khoa học bảo tồn các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cho Vĩnh Tường nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Các cấp, các ngành cần trú trọng phát triển con người, vì con người là trung tâm của quá trình phát triển. Di sản văn hóa phải được gắn với con người và cộng đồng dân cư địa phương, coi việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân trong xã hội là mục tiêu hoạt động.

PV. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Theo Vũ Xuân Bân và Nguyễn Tiến Dũng/vanhien.vn

 

 

 

Ngày đăng: 01/04/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*