Di sản văn hóa

Mạch nguồn văn hóa Vĩnh Tường. Bài 3: Huy động nguồn lực bảo tồn, phát huy di sản văn hóa

Các dấu tích vật chất phản ánh về lịch sử, văn hóa, xã hội ở Vĩnh Tường đến nay còn lưu giữ là những minh chứng sống động về một miền quê giàu truyền thống, có bề dày lịch sử và văn hóa.

Vĩnh Tường hiện có 239 di tích (gồm 73 đình, 80 chùa, 11 đền, 24 miếu, 04 quán, 25 điếm, 04 nhà thờ họ, 06 nhà thờ công giáo, 01 nhà thờ tổ nghề, 02 lăng mộ, 01 văn chỉ, 04 di tích khảo cổ, 04 di tích lịch sử), trong đó có: 20 di tích xếp hạng cấp quốc gia, chiếm 29.4% số di tích xếp hạng cấp quốc gia của tỉnh Vĩnh Phúc; 54 di tích xếp hạng cấp tỉnh.

 

 

Chùa Tùng Vân tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)

xây dựng cách nay 300 năm - di sản văn hóa quốc gia sau khi được trùng tu-điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn du khách

 

Công tác quản lý, bảo tồn di tích, cổ vật và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới, được các cấp uỷ đảng, chính quyền ở Vĩnh Tường quan tâm, góp phần chống xuống cấp của di tích. Từ năm 2011 đến năm 2015, toàn huyện có 29 di tích, cơ sở thờ tự được tu bổ, tôn tạo và xây dựng với tổng kinh phí trên 150 tỷ đồng (chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ là  hơn 4,4 tỷ đồng, kinh phí xã hội hóa hơn 145 tỷ đồng, kinh phí được hỗ trợ theo chương trình mục tiêu quốc gia cho các di tích là 2,13 tỷ đồng) như: Cụm di tích đình, đền, chùa Diệm Xuân ( xã Việt Xuân) hơn 40 tỷ đồng, chùa Hoà Lạc (xã Tân Cương) hơn 20 tỷ đồng, chùa Tùng Vân (thị trấn Thổ Tang) gần 10 tỷ đồng, chùa Linh Sơn (xã Lũng Hòa), chùa Cao Đại hơn 10 tỷ đồng, đặc biệt là xây dựng đền liệt sỹ huyện Vĩnh Tường sắp hoàn thành với số vốn đầu tư trên 65 tỷ đồng.

 

 

Tượng Đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni từ nguyên khối ngọc xanh tại chùa Tùng Vân (thị trấn Thổ Tang)

đã được sách kỷ lục xác nhận là pho tượng bằng đá quý lớn nhất Việt Nam

 

Cùng với đó, Nhà tưởng niệm liệt sỹ Nguyễn Thái Học, Đài tưởng niệm liệt sỹ Lê Xoay, tượng đài anh hùng liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân, Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm xã Bình Dương, chùa Già Du (xã Vĩnh Sơn) đã được đầu tư tu bổ... Một số lễ hội truyền thống, trò chơi, trò diễn dân gian được gìn giữ và khôi phục như lễ hội đền Ngự Dội (xã Vĩnh Ninh), lễ hội đền Đuông (xã Bồ Sao), lễ hội đình Bích Đại, miếu Đồng Vệ (xã Đại Đồng), hội Rưng (thị trấn Tứ Trưng). Vĩnh Tường cũng đã khôi phục các trò chơi, trò diễn dân gian như cướp bông, gươm (tại lễ hội đền Đuông, xã Bồ Sao), đánh dậm (tại lễ hội đình Tích Lâm, xã Thượng Trưng), trò chơi Dồi đồng , hú đáo (làng Phong Doanh, xã Bình Dương),...

UBND huyện Vĩnh Tường đã giao cho cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn sưu tầm tư liệu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đối với đình Phương Viên, miếu Trúc Lâm (Thổ Tang); quán Đơi (xã Thượng Trưng), chùa Tối và đình Hạ Chuế (xã Kim Xá), đình An Nội (xã Chấn Hưng), đình An Lão (xã Vĩnh Thịnh), đình Quảng Cư, đình Táo (xã Tuân Chính),... Trong năm 2015, huyện Vĩnh Tường vinh dự có 2 di tích được xếp hạng cấp quốc gia (đình Phương Viên, miếu Trúc Lâm - thị trấn Thổ Tang); 3 di tích: Quán Đơi (xã Thượng Trưng), đình An Nội (xã Chấn Hưng), nhà thờ họ Vũ Văn (thị trấn Thổ Tang) đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh.

 

 

Xây dựng chùa Thiên Phúc, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) với nguồn vốn xã hội hóa, dự toán 20 tỷ đồng.

 

Năm 2013, huyện Vĩnh Tường  đã tổ chức cung tiến pho tượng phật ngọc Quan Thế Âm Bồ Tát và Lầu Quan âm ra Chùa Trường Sa Lớn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của đất nước. Sách “Vĩnh Tường- Di sản văn hóa”, “Tài liệu giáo dục lịch sử địa phương huyện Vĩnh Tường” được xuất bản; “Địa chí Vĩnh Tường” đang triển khai, biên soạn và dự kiến xuất bản trong năm 2016.

Mặt khác, Vĩnh Tường đã tổ chức tập huấn cho cán bộ văn hoá cơ sở và người trông coi di tích về công tác quản lý di sản văn hoá; góp phần bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa dân gian truyền thống; duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống, các trò chơi, trò diễn dân gian tiêu biểu, đặc sắc…

Tuy có nhiền chuyển biến tích cực nhưng công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa ở Vĩnh Tường vẫn còn những tồn tại, bất cập. Một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, vai trò, giá trị của việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa. Hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền vận động chưa thực sự phát huy vai trò của mình để vận động nhân dân đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng các thiết chế văn hóa, trong đó có bảo tồn, phát huy di sản văn hóa. Một số địa phương chưa quan tâm đầu tư sơ sở vật chất thiết chế văn hóa và công tác tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích. Công tác quản lý di tích, quản lý và tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa cấp xã, thôn chưa đi vào nền nếp và phát huy di sản văn hóa. Cán bộ cơ sở hầu hết phải kiêm nhiệm nhiều công việc bảo tồn, phát huy di sản, trình độ năng lực có mặt còn chưa đạt yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Việc bảo tồn, tôn tạo di tích tại một số cơ sở ở Vĩnh Tường chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng đang bị xuống cấp, chưa được tu bổ, tôn tạo kịp thời. Căn cứ đăng ký nhu cầu tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa và xác định nguồn vốn của các xã, thị trấn trên địa bàn Vĩnh Tường giai đoạn 2016 – 2020 có 40 di tích có nhu cầu tu bổ với tổng kinh phí là 162 tỷ 270 triệu đồng. Trên cơ sở đó, ngân sách huyện sẽ hỗ trợ đối với các di tích đã xếp hạng và có vốn đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa từ 1 tỷ đồng trở lên là 2 tỷ 150 triệu đồng, còn lại 160 tỷ 120 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trong năm nay và những năm tiếp theo, Vĩnh Tường sẽ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, quản lý, bảo quản các di tích và cổ vật, chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa; làm tốt công tác xã hội hóa trong việc đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi, xây dựng những di tích lịch sử văn hóa còn nền móng hoặc đang xuống cấp.

Vĩnh Tường sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá lịch sử truyền thống, lễ hội, nghệ thuật dân gian. Huyện quan tâm đầu tư xây dựng các kịch bản, phục dựng lại các lễ hội truyền thống, trò chơi, trò diễn dân gian tiêu biểu như: hát xoan, hát cửa đình, trâu rơm bò rạ, dồi đồng đáo, cướp bông, gươm, hú đáo,… Khôi phục loại hình nghệ thuật “Sân khấu chèo cổ” trên địa bàn huyện nhằm khơi dậy nét đẹp văn hóa truyền thống, góp phần gìn giữ và trao truyền, giáo dục truyền thống, củng cố tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

 

Theo Vũ Xuân Bân – Nguyễn Tiến Dũng/vanhien.vn

Đón xem Bài 4: Động lực phát triển kinh tế xã hội

 

Ngày đăng: 31/03/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*