CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Giới thiệu thông tin về xã Phú Đa

 

1. Đảng ủy xã Phú Đa:

* Họ tên đ/c Bí thư Đảng ủy:

- Họ tên, chức danh: Trần Xuân Đình - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Phú Đa.

- Số điện thoại: 0968 060 379.

- Địa chỉ email: xuandinhphuda@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung công tác Đảng.

2. Hội đồng nhân dân xã Phú Đa:

* Họ tên đ/c Phó Chủ tịch:

- Họ tên, chức danh: Hoàng Văn Tấn - Phó Chủ tịch HĐND xã Phú Đa.

- Số điện thoại: 0972 642 113.

- Địa chỉ email: hoangtan08121986@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác HĐND.

3. Ủy ban nhân dân xã Phú Đa:

Địa chỉ email: Phuda@vinhphuc.gov.vn

* Họ tên đ/c Chủ tịch:

- Họ tên, chức danh: Nguyễn Danh Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Phú Đa.

- Số điện thoại: 0984 278 386

- Địa chỉ email công vụ: HongND

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung công tác chính quyền.

* Họ tên đ/c Phó Chủ tịch:

- Họ tên, chức danh: Nguyễn Danh Quyết - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Đa.

- Số điện thoại: 0368 210 185

- Địa chỉ email công vụ: QuyetND2

- Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế

* Họ tên đ/c Phó Chủ tịch:

- Họ tên, chức danh: Trần Đình Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Đa.

- Số điện thoại: 0989 344 363

- Địa chỉ email công vụ: chienTD

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hoá - xã hội

 

 

BÀI VIẾT GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG

 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã Phú Đa cách trung tâm huyện Vĩnh Tường 4 km về phía Tây Nam của huyện với vị trí địa lý như sau:

            - Phía Bắc giáp xã Tam Phúc, xã Ngũ Kiên;

            - Phía Tây giáp xã Vĩnh Thịnh;

            - Phía Nam giáp xã Vĩnh Ninh;

            - Phía Đông giáp xã Đại Tự - huyện Yên Lạc;

Diện tích đất tự nhiên của xã là 643,03 ha. (Trong đó: Đất nông nghiệp 442,94ha chiếm 68,88%, đất phi nông nghiệp là 200,07 ha chiếm 31,11%, đất chưa sử dụng là 0,02 ha chiếm 0,01%).

Nhân khẩu thường trú toàn xã là 6.495 người với 1.724 hộ gia đình, có 07 thôn dân cư (Số liệu tính đến 30/9/2021). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

   Đảng bộ xã luôn quan tâm, chú trọng phát triển kinh tế-xã hội, đời sống nhân dân và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sau khi xã được công nhận đạt chuẩn vào cuối năm 2018.

II.THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1.Thuận lợi

  Phú Đa là xã nằm ở gần trung tâm của huyện Vĩnh Tường, có cầu Vĩnh Thịnh chạy qua, là cửa ngõ với TX. Sơn Tây, Hà Nội tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường, Đảng ủy UBND xã, các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả của UBMTTQ và các ban ngành, đoàn thể; sự đồng thuận của nhân dân.

2. Khó khăn

Tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, vấn đề về môi trường, lao động việc làm.... đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân, phần nào có tác động đến sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

III. TRUYỀN THỐNG ĐỊA PHƯƠNG

Người dân địa phương không chỉ cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất mà còn anh dũng kiên cường trong chống giặc ngoại xâm. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ đầy gian khổ, Đảng bộ và nhân dân xã Phú Đa đã vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp năm 2016.

Là vùng đất cổ, xã có 01 di tích lịch sử cấp Quốc gia là Đền Đá và 01 di tích  cấp tỉnh là Lăng Bảo Trưng. Việc quản lý, bảo tồn, tôn tạo và trùng tu các di tích lịch sử văn hóa của địa phương luôn được  đảng, chính quyền và nhân dân trong xã quan tâm, triển khai và thực hiện tốt, để giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa của nhân dân.

IV. NHỮNG THÀNH TỰU TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG (số liệu tính đến 31/12/2019)

Kinh tế

Giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2019 đạt 211,5 tỷ đồng (Năm 2019, giá trị Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng (TTCN-XD) đạt 119,9 tỷ đồng; giá trị dịch vụ-thương mại đạt 8,7 tỷ đồng; giá trị Nông nghiệp - thủy sản (NN-TS) đạt 162,4 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người 43,21 triệu đồng/ người (10 tháng đầu năm).

Đã thực hiện Dồn thửa đổi ruộng đối với 6/7 thôn với diện tích hơn 390,6ha, chiếm hơn 30 % diện tích đã DTĐR của toàn huyện.

Văn hoá - xã hội

Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa  năm 2021 là 91,8 %.  Số thôn đạt danh hiệu văn hóa là 7/7 = 100%.

   Duy trì  việc thực hiện quy ước văn hóa trong việc cưới, việc tang, mừng thọ.

Trường Mầm non, trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2021 là 30 hộ  = 1,74 %

7/7 thôn dân cư đều có cán bộ y tế thôn để chăm lo sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Trạm y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II: Từ năm 2011-2020.

An ninh, Quân sự

Tình hình an ninh trật tự ổn  định, địa phương được công nhận “An toàn về an ninh trật tự”. Chỉ tiêu về công tác tuyển quân hàng năm và công tác huấn luyện dân quân luôn đạt kết quả tốt. Các thanh niên hăng hái tham gia chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự.

 V. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Phương hướng chung:

Phát huy cao độ nguồn lực sẵn có của địa phương như: đất đai, thị trường, lao động, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, sự phối hợp của các doanh nghiệp. Tập trung chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ trong trồng trọt và chăn nuôi, quan tâm phát triển giáo dục, VH - XH bảo vệ môi trường, giữ vững ANTT, xây dựng Đảng bộ trong sạch, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng xã Phú Đa ngày càng giàu đẹp văn minh nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

Về phát triển kinh tế

Nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 14-15%. Trong đó giá trị sản xuất tiểu thủ Công nghiệp - Xây dựng: 25-30%, Dịch vụ - thương mại: 20-25%, Nông nghiệp - thủy sản: 10-15%; 

   Giá trị thu nhập/1ha canh tác hàng năm bình quân đạt 100-110 triệu đồng;

   Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 65-70 triệu đồng;

   Thu, chi ngân sách hàng năm tăng từ 10-15%;

   Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội  

   Trường Mầm non, Trường THCS phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2

   Trường Tiểu học giữ vững chuẩn Quốc gia mức độ 2 lần 2;

   Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm là 0,1%;

   Phấn đấu 7/7 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa;

   Số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa từ 92,3 % trở lên;

 An ninh, Quân sự

Chủ động nắm bắt, xử lý, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp về an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đến năm 2025 đạt 95%.

Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao. Giải quyết chế độ chính sách hậu phương quân đội đảm bảo đầy đủ, kịp thời

Xã Phú Đa phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; có 01 thôn đạt tiêu chuẩn thôn dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu.

 

 

 

Ngày đăng: 04/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục