CÁC XÃ, THỊ TRẤN

XÃ LÝ NHÂN

 

 

1. Đảng uỷ xã Lý Nhân

Số điện thoại cố định : Không

Địa chỉ mail công vụ: du.lynhan@vinhphuc.gov.vn

 * Họ tên đ.c Bí thư Đảng ủy:

- Họ tên, chức danh: Bùi Thanh Bình – HUV, Bí Thư Đảng uỷ xã

- Số điện thoại: 0982757989

- Địa chỉ mail công vụ: BINHBT2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: PhỤ trách chung ( Công tác Đảng )

* Họ và tên các đ.c Phó bí thư:

- Họ tên chức danh……

- Số điện thoại….

- Địa chỉ mail công vụ…..

- Lĩnh vực phụ trách......

2. HĐND xã Lý Nhân Số điện thoại……Địa chỉ mail công vụ: Không

 * Họ và tên đ.c Chủ tịch:

- Họ tên, chức danh: Nguyễn Minh Quang – UVBTV ĐU, Chủ tịch HĐND xã

- Số điện thoại: 0982384738

- Địa chỉ mail công vụ: QuangNM@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, Công tác Chính quyền ( HĐND)

* Họ và tên các đ.c  Phó Chủ tịch:

- Họ tên chức danh: Trần Thị Hồng Huyên – PCT HĐND xã

- Số điện thoại : 0975113179

- Địa chỉ mail công vụ : HuyenTTH@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên trách HĐND xã

3. UBND xã Lý Nhân  Số điện thoại 02113 838 870

Địa chỉ mail công vụ: Lynhan@vinhphuc.gov.vn

* Họ và tên đ.c Chủ tịch:

- Họ tên, chức danh: Nguyễn Xuân Toàn – PBT ĐU, Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại: 0988558808

- Địa chỉ mail công vụ: ToanNX @vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung ( Công tác chính quyền UBND xã)

* Họ và tên các đ.c Phó Chủ tịch:

1.  PCT UBND xã

- Họ tên chức danh: Nguyễn Minh Nghĩa – ĐUV, PCT UBND xã

- Số điện thoại: 0975396807

- Địa chỉ mail công vụ: NghiaNM@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thường trực UBND, Địa chính – Xây dựng, LĐTB&XH

2. PCT UBND xã

- Họ tên chức danh: Trần Hùng Mạnh – ĐUV, PCT UBND xã

- Số điện thoại: 0981528199

- Địa chỉ mail công vụ: ManhTH3@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: VHXH, Tư pháp, Y tế, GD, NN&PTNT.

 

 

 

BÀI VIẾT GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ 

 

- Đặc điểm tình hình vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, dân số; cơ quan, đơn vị.

Địa diểm trụ sở: UBND xã Lý Nhân nằm trên địa phận thôn Bàn Mạch xã Lý Nhân huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc.

Số điện thoại: 02113838870

Vị trí địa lý: Xã Lý Nhân là xã đồng bằng trung du nằm cách trung tâm huyện Vĩnh Tường khoảng 4km ở phía tây nam huyện Vĩnh Tường, giáp với các xã Tuân chính, An tường, Tân Phú, Thượng trưng và xã Minh Châu - Ba Vì - Hà Nội, xã có 3 làng nghề truyền thống là Rèn thôn Bàn Mạch, Mộc thôn Vân Giang và Văn Hà được UBND tỉnh công nhận  năm 2006.

Diện tích tự nhiên: diện tích tự nhiên là 287,3 ha, đất canh tác 137,66 ha, dân số hiện nay có 1737 hộ gồm 5542 khẩu, trong đó lao động làm nghề truyền thống là 2177 lao động, số hộ gia đình văn hóa được công nhận năm 2020 là 96,1%, hộ nghèo năm 2021 là 0,8%, cận nghèo là 1,55%. Y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phát huy chuẩn quốc gia về y tế xã. DS-KHHGĐ giảm  mức thấp nhất số người sinh con thứ 3. Hạ tỷ lệ sinh thấp hơn mức huyện giao.

1. Thuận lợi: UBND xã Lý Nhân luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy - UBND huyện và Đảng ủy xã Lý Nhân; sự giám sát của HĐND xã và sự phối hợp đồng bộ với các tổ chức chính trị xã hội trong nhiệm kỳ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt cả về tinh thần và vật chất.

Đội ngũ cán bộ, công chức đồng đều, trẻ và  đảm bảo chất lượng, số lượng theo quy định.

            2. Khó khăn: Xã Lý Nhân qua đại hội Đảng bộ năm 2020 cán bộ lãnh đạo chủ chốt còn trẻ và mới. Một số cán bộ, công chức còn chưa chủ động trong công việc, dẫn đến chất lượng hoàn thành công việc cấp trên giao có hiệu quả chưa cao, còn phải đôn đốc.

Là xã có 3 làng nghề truyền thống nhưng nhân dân sản xuất chủ yếu vẫn là thủ công với máy móc nhỏ, diện tích sản xuất hẹp ( với mật độ dân số đông và sản xuất tại gia đình ), hiện nay xã chỉ có 1 khu Làng nghề được xây dựng năm 2003 với diện tích……….ha,  nên ảnh hưởng đến sản xuất, môi trường khu dân cư ( tiếng ồn, bụi than, bụi đá mài, bụi gỗ, bụi sơn..vv). Thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống còn bấp bênh bởi sản phẩm thường có giá thành cao, mẫu mã chưa đa dạng, chưa theo kịp thị hiếu người tiêu dùng; việc đăng ký thương hiệu hàng hóa và kiểu dáng sản phẩm từ 3 làng nghề truyền thống chưa được quan tâm đầu tư, hỗ trợ.

- Những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; trong công tác giáo dục hiện nay (tính trong 5 năm qua, số liệu đến cuối năm 2021);

Sau năm 2015, xã Lý Nhân tiến hành về đích chương trình xây dựng NTM, hoàn thiện hệ thống điện, đường, trường , trạm đạt chuẩn theo quy định đã được Chủ tịch tỉnh tặng Cờ thi đua; giai đoạn từ 2017 -  2019 xã thực hiện thành công, công tác DTĐR trên địa bàn đã xóa bỏ được tình trạng ruộng đồng manh mún, nhỏ lẻ thay vào đó là những thửa ruộng lớn, rất thuận lợi cho sản xuất, tạo niềm tin cho nông dân đầu tư tiền của để cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; giai đoạn 2015 – 2021 chính quyền các cấp cũng đã tạo điều kiện xây dựng nhiều các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp nghề mộc, nghề rèn tư nhân do vậy sản xuất thủ công nghiệp có bước phát triển nhanh, mạnh.

Kinh tế của xã tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, quy mô sản xuất không ngừng được nâng lên.

- Nhịp độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016 -2021 đạt 9,1% (đạt mục tiêu đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; mục tiêu 9 - 10%).  

Trong đó:

-          Nông nghiệp - Thủy sản tăng: 7,2%.

-          Công nghiệp - Xây dựng tăng: 11,3%.

-          Thương mại- Dịch vụ tăng: 8,8%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển Công nghiệp - xây dựng  và Dịch vụ, giảm tỷ trọng Nông nghiệp - Thủy sản.Cụ thể cơ cấu kinh tế năm 2021 với giá trị sản xuất ước đạt 960,500 tỷ đồng/:

Giá trị sản xuất Nông nghiệp - Thủy sản năm 2021 ước đạt 38.420 tỷ, chiếm 4.0%  cơ cấu kinh tế.

   Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng năm 2021 đạt 729.280 tỷ, chiếm 76%  cơ cấu kinh tế.

   Giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ thu nhập khác, năm 2021 đạt 144.075 tỷ đồng, chiếm 15,0 %  cơ cấu kinh tế;

            Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 35 triệu/người/năm, năm 2021 ước đạt 54.05 triệu/người/năm. Tăng so đầu nhiệm kỳ 19.05 triệu đồng = 54.4%.

Nhịp độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm tăng ổn định. Kinh tế phát triển theo hướng tăng cơ cấu ngành công nghiệp - xây dựng và Dịch vụ, giảm tỷ trọng Nông nghiệp thủy sản, đúng định hướng và đạt mục tiêu đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

*Giáo dục - đào tạo

- Giáo dục tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư tốt hơn. Chất lượng giáo dục được nâng lên; Đội ngũ giáo viên được đào tạo theo hướng chuẩn hóa. Phương pháp dạy và học luôn được đổi mới; trật tự, kỷ cương trong nhà trường được giữ vững. Xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển. Chất lượng giáo dục từ Mầm Non, Tiểu học đến THCS đều được đánh giá đạt chất lượng tốt, hàng năm đều được xếp loại tiên tiến xuất sắc và được xếp tốp đầu của huyện. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đạt 100% cả 03 trường. Xã đã đạt phổ cập mẫu giáo 5 tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS lên học THPT, bổ túc THPT có học nghề đạt 100%. Chất lượng học sinh giỏi các cấp luôn ở mức cao, 05 năm liên tục có học sinh giỏi cấp Quốc gia. Số học sinh thi đỗ vào các Trường Đại học, Cao đẳng trong nhiệm kỳ là 128 em. Trong nhiệm kỳ có trường Mầm non chuẩn quốc gia mức độ 2, trường Tiểu học và trường THCS vẫn duy trì chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Công tác khuyến học, khuyến tài đã trở thành phong trào sâu rộng từ các dòng họ, các thôn làng. 05 năm qua công tác khuyến học đã huy động sự hảo tâm đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học đạt 107,1 triệu đồng. Trích khen thưởng cho học sinh giỏi, học sinh đạt giải, giáo viên có thành tích trong giảng dạy và học sinh đỗ vào các trường Đại học với số tiền 104,8 triệu đồng.

*Văn hoá, thông tin, thể thao

- Văn hoá, thể thaothông tin có bước phát triển mới; công tác quản lý nhà nước được tăng cường, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục phát triển sâu, rộng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Đến cuối năm 2019, toàn 95,7% gia đình, 100% thôn đạt tiêu chuẩn văn hoá, 33% số thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa cấp tỉnh. Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ đến thôn bước đầu được quan tâm đầu tư. Việc bảo tồn các giá trị văn hoá các di tích lịch sử được chú trọng, trong 05 năm đã xây dựng, tôn tạo và tu bổ đình Vân Giang với tổng kinh phí là 7,8 tỷ đồng, nguồn kinh phí chủ yếu do Nhân dân đóng góp. Phong trào luyện tập thể dục thể thao quần chúng có bước phát triển mới, toàn xã hiện có 16 Câu lạc bộ Văn hóa Văn nghệ - Thể dục thể thao của thôn và các Đoàn thể.

* Công tác lao động, việc làm, giảm nghèo; các chính sách ASXH

 - Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 1,24% so với năm 2015 là 2,96%, giảm 1,72% đạt mục tiêu đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

* Công tác Quốc phòng

- Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Quân sự - Quốc phòng: Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự - quốc phòng. Chủ động xây dựng kế hoạch tuyển quân, kế hoạch công tác quân sự - quốc phòng; kế hoạch củng cố xây dựng biên chế lực lượng dân quân, dự bị động viên, kế hoạch huấn luyện dân quân; kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu hàng năm.

* Công tác an ninh - trật tự

- Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cấp ủy, chính quyền đã chủ động xây dựng nghị quyết và kế hoạch chuyên đề công tác kịp thời đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Làm tốt công tác giáo dục, quản lý đối tượng, tiến hành gọi hỏi và răn đe các đối tượng thuộc diện quản lý trong các dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Lực lượng công an đã chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, khu vực phức tạp, khiếu kiện đông người; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết ổn định tình hình an ninh nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời mở nhiều đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Từ đó góp phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị, ANTT trên địa bàn xã.

- Phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới;

            Chính quyền địa phương thường xuyên cập nhập các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước để phối hợp và tham mưu kịp thời cho Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tuyên truyền kịp thời, thường xuyên đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Bám sát Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lý Nhân lần thứ XXVI, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết.

Các chỉ tiêu về kinh tế

- Nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm: 10 - 12%, trong đó:

+ Nông nghiệp - Thuỷ sản: 2 - 4%;

+ Công nghiệp - Xây dựng: 15 - 17%;

+ Dịch vụ: 13 - 15%.

- Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt khoảng 1.250.500 triệu đồng.

- Cơ cấu kinh tế:

+ Nông nghiệp - Thủy sản: 4%;

+ Công nghiệp - Xây dựng: 83%;

+ Dịch vụ: 13%.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 70 triệu đồng.

- Giá trị sản xuất bình quân/ha đất sản xuất (bao gồm trồng trọt và chăn nuôi) theo giá thực tế đạt: 130 triệu đồng/ ha.

2.2. Các chỉ tiêu về Văn hóa - Xã hội

- Tỷ lệ sinh hàng năm từ 1,7 - 1,8%, trong đó: Tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 20%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 85%.

- Giải quyết việc làm bình quân mỗi năm: 120 - 150 người, trong đó đi xuất khẩu lao động từ 15 - 20 người/ năm.

- Giảm hộ nghèo hàng năm từ  0,2 - 0,25%.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi dưới 3%.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2: 100%.

- Tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT đến năm 2025 đạt 100%.

2.3. Các chỉ tiêu về Môi trường

- Tỷ lệ hộ dân đưa sản xuất ra ngoài khu dân cư tại các điểm đã được quy hoạch đạt 50%.

- Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch và nhà vệ sinh tự hoại đạt 100%.

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đạt 100%.

- Tỷ lệ rãnh thoát nước thải trong khu dân cư được đạy nắp đạt 100%.

- Kèm theo ảnh chụp toàn cảnh của trụ sở hành chính hoặc khung cảnh đẹp của địa phương, đơn vị (nếu có).

 

 

 

Ngày đăng: 03/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục