CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Kim Xá

 

1.             Đảng uỷ xã Kim Xá

Địa chỉ mail công vụ: DU.Kimxa@vinhphuc.gov.vn

* Họ tên đ.c Bí thư Đảng ủy:

- Họ tên: Nguyễn Công Xuyên

- Số điện thoại: 0399679868

- Địa chỉ mail công vụ…..

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung

* Họ và tên các đ.c Phó bí thư:

- Họ tên : Chu Văn Lâm

- Số điện thoại: 0985569770

- Địa chỉ mail công vụ…..

- Lĩnh vực phụ trách: Phó bí thư thường trực Đảng ủy

- Họ tên: Nguyễn Văn Tân

- Số điện thoại: 0976694871

- Địa chỉ mail công vụ:

- Lĩnh vực phụ trách: Phó bí thư – chủ tịch UBND xã

2. HĐND xã Kim Xá.  

* Họ và tên đ.c Chủ tịch:

- Họ tên: Chu Văn Lâm

- Số điện thoại: 0985569770

- Địa chỉ mail công vụ…..

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

* Họ và tên các đ.c  Phó Chủ tịch:

- Họ tên: Trần Xuân Đậu

- Số điện thoại : 0986708497

- Địa chỉ mail công vụ …..

- Lĩnh vực phụ trách: Phó chủ tịch HĐND xã

3. UBND xã Kim Xá

 Số điện thoại: 02113.825.458

Địa chỉ mail công vụ: Kimxa@vinhphuc.gov.vn

* Họ và tên đ.c Chủ tịch:

- Họ tên, chức danh: Nguyễn Văn Tân

- Số điện thoại: 0976694871

- Địa chỉ mail công vụ: Tannv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch UBND xã theo quy định Luật tổ chức chính quyền địa phương.

 Trực tiếp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch nông thôn, kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch ngân sách; chủ trương đầu tư và quyết định các dự án đầu tư; kế hoạch sử dụng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực

- Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; quản lý địa giới hành chính; những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực.

- Công tác an ninh, quốc phòng; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Thống nhất, cho ý kiến về các dự án, đề án nội dung công việc trình Thường trực Đảng ủy, Ban thường vụ, ban chấp hành Đảng ủy.

Theo dõi, chỉ đạo: BCH Quân sự xã, Công an xã, Tài chính xã. Giữ mối liên hệ thường xuyên với UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể xã.

Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng xã; Chủ tịch HĐNVQS, Chủ tịch HĐGDQP xã, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và TKCN xã, trưởng ban An toàn giao thông và một số Trưởng ban chỉ đạo khác.

* Họ và tên các đ.c Phó Chủ tịch:

- Họ tên : Nguyễn Văn Ngọc

- Số điện thoại: 0328069888

- Địa chỉ mail công vụ: Ngocnv3@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

Phụ trách công tác nội vụ của UBND xã, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các nội dung báo cáo theo quy chế làm việc; trực tiếp ký các văn bản có liên quan.

Giúp Chủ tịch UBND xã chỉ đạo xử lý các nội dung công việc thường xuyên thuộc các lĩnh vực: Công tác Văn phòng,Văn hóa-TB&XH, Y tế , Giáo dục, Bộ phận một cửa, Thống kê, Tư pháp, Các hội đặc thù, …Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn.

Thực hiện ký chứng thực, sao văn bản của tổ chức và cá nhân.

Chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND xã.

* Họ và tên các đ.c Phó Chủ tịch:

- Họ tên : Đỗ Xuân Cường

- Số điện thoại: 0989995954

- Địa chỉ mail công vụ: cuongdx@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Chủ tịch UBND xã theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; Nông nghiệp&PTNT, chăn nuôi, xây dựng Nông thôn mới; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác thủy lợi, đê điều.

Chỉ đạo toàn diện, trực tiếp ký và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã, UBND xã về việc ban hành các văn bản liên quan đến các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND xã.

 

 

 

GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG

 

1. Đặc điểm tình hình vị trí địa lý, diện tích tự nhiên, dân số.

Địa điểm trụ sở: xã Kim xá - huyện Vĩnh Tường.nằm trên Tỉnh lộ 309

Điện thoại: 02113825458.

Kim Xá là xã nằm ở phía Bắc huyện Vĩnh Tường, phía đông giáp xã Yên Bình (huyện Vĩnh Tường), xã Hoàng Lâu ( huyện Tam Dương), phía nam giáp xã Chấn Hưng,Nghĩa Hưng huyện (Vĩnh Tường) phía bắc giáp xã Hoàng Đan ( huyện Tam Dương) phía tây giáp xã Triệu Đề( huyện Lập Thạch). Là một địa phương thuần nông về nông nghiệp, với tổng diện tích đất tự nhiên là: 971,42 ha với 3055 hộ =11909 nhân khẩu, có 08 thôn hành chính, 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Toàn xã có 268 đảng viên.

2. Thuận lợi, khó khăn.

* Về thuận lợi:

Đảng bộ, Chính quyền, các ban ngành,đoàn thể là một tập thể đoàn kết, thống nhất về tư tưởng lãnh,chỉ đạo, sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân trong địa phương, đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Tường, các  cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư, xây dựng, phục vụ thiết thực cho việc giao lưu phát triển, kinh tế, xã hội. nâng cao đời sống dân trí trong nhân dân.

* Về khó khăn:

Kim xá là xã thuần nông, nhân dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế đặc biệt là trong nông nghiệp như: cơ cấu cây trồng, vật nuôi,… chưa được chuyển biến tích cực. Cho nên phần nào ảnh hưởng đến định hướng, công tác phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần vật chất của nhân dân trên địa bàn.

3. Truyền thống địa phương.

Kim xá là địa danh có bề dầy lịch sử đấu tranh cách mạng chống giặc ngoại xâm, là quê hương có truyền thống văn hóa, truyền thống hiếu học, nhân dân có tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương đổi mới và ngày càng phát triển. Là nơi còn lưu giữ và phát huy truyền thống làn điệu Hát Xoan một loại hình văn hóa được công nhận “ Văn hóa phi vật thể ”

4. Những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, AN-QP.

    4.1. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã.

UBND xã bám sát vào Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xây dựng kế hoạch chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức giao ban công tác UBND xã hàng tháng, hàng tuần. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công việc, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến và điều hành công việc, tăng cương kiểm tra hoạt động của cán bộ công chức và chuyên môn.

Năm 2019 xã Kim xá đã được công nhận “ Đạt chuẩn Nông thôn mới”

     4.2. Về kinh tế.

      Tổng giá trị sản xuất năm 2021 là: 553,3 tỷ đổng

     Trong đó:

 Giá trị thu nhập từ ngành nông nghiệp - thủy sản - chăn nuôi là: 100,3 tỷ đồng      

 Giá trị thu nhập từ  ngành CN- XD-TM-DV và xuất khẩu lao động là: 453 tỷ  đồng .

    4.3.Văn hóa xã hội.

4.3.1.Về giáo dục.

Toàn xã có 03 trường học: Trong đó 01 trường Mầm Non, 01 trường Tiểu học và 01 trường THCS. Các trường đã tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp dạy và học, kết hợp giữa nhà trường, phụ huynh học sinh cùng các ban ngành đoàn thể, do đó chất lượng giáo dục được nâng lên, đồng thời giữ vững chỉ Tiêu phổ cập giáo dục.

4.3.2. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Trạm y tế  xã làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông về môi trường, giám sát dịch bệnh, khám chữa  bệnh, chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công tác tiêm phòng định kỳ cho trẻ em trong độ tuổi đúng quy định.

4.3 3. Công tác VHTT.

Làm tốt công tác tuyên truyền tiếp âm đài truyền thanh huyện kịp thời, tập chung tuyên truyền bằng băng zôn, khẩu hiệu, tiếp âm và phát thanh trên hệ thống truyền thanh. nội dung tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực như: Mừng Đảng mừng xuân, các ngày lễ lớn, xây dựng NTM, công tác xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư được thực hiện tốt.

4.3.4.  Công tác chính sách xã hội.

Thực hiện đầy đủ chế độ chi trả trợ cấp, cấp quà nhân dịp các ngày lễ, tết cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng nhiễm chất độc hóa học, đối tượng tù đày và các đối tượng khác, kịp thời, chính xác đúng, đủ theo quy định của Đảng và nhà nước.

 

4.3.5. Quốc phòng - an ninh.

Tiếp tục duy trì công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ trên địa bàn, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tập trung triển khai toàn diện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường, thường xuyên tổ chức ra quân, tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm.

5. Phương hướng nhiệm vụ.

Trên cơ sở và phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Để xây dựng quê hương Kim xá ngày càng giàu đẹp.

- Về sản xuất nông nghiệp; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chủ động thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của cấp trên nhằm đưa ra những chủ trương, chính sách vào trọng hoạt động sản xuất, kinh doanh và trong đời sống của nhân dân.

- Về VH-XH; Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước đưa các nghị quyết của Đảng và các quy định của địa phương vào cuộc sống của nhân dân.

- Quốc phòng-An ninh; Tiếp tục duy trì phát và triển mạnh mẽ hơn nữa trong công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới về trật tự AT-XH.

 

                                                    

 

 

 

 

Ngày đăng: 03/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục