PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Thanh tra huyện

 

 

I. Tên cơ quan: THANH TRA HUYỆN

- Số điện thoại: 02113. 839. 112

- Địa chỉ Email: thanhtravinhtuong@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ: (theo quy định tại Điều 15 của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc Ban hành quy định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Tường) như sau:

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về chuyên ngành và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND huyện kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được UBND huyện hoặc Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, thị trấn.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

6. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn.

7. Về thanh tra:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND xã, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND xã, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

b) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND huyện giao;

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện và của Chủ tịch UBND huyện.

8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Hướng dẫn UBND xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND huyện;

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện khi được giao;

d) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch UBND xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND huyện;

e) Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

9. Về phòng, chống tham nhũng:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của UBND xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện;

b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;

c) Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh;

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra huyện

II. Chánh Thanh tra huyện: Khổng Đình Trưởng

1. Số điện thoại: 0868730568

2. Địa chỉ Email: truongkdvt20677@gmail.com

3.Lĩnh vực phụ trách: - Phụ trách chung, điều hành toàn diện các hoạt động của Thanh tra huyện và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

II. Phó Chánh Thanh tra huyện:

1.  Tống Duy Ninh

- Số điện thoại: 0965.868.869

- Địa chỉ Email: linhduong.tong6@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: theo dõi hoạt động của các đơn vị thuộc khối kinh tế, xây dựng của huyện, ngân sách các xã, thị trấn; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Quyết định, Kết luận Thanh tra, giải quyết KN-TC và các văn bản chỉ đạo của các có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật đối với tập thể, các cá nhân trong huyện; thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được giao và theo dõi.

2. Hoàng Hà Anh

- Số điện thoại: 0962.993.729

- Địa chỉ Email: hoanganh12369@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:  theo dõi nắm bắt các hoạt động thuộc lĩnh vực  Nông nghiệp và Tài nguyên & MT; công tác phòng, chống tham nhũng, việc kê khai thu nhập, tài sản hằng năm theo quy định; theo dõi các hoạt động khối văn xã của huyện; thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được giao và theo dõi.

III. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên

1. Lê Hà Duy

- Số điện thoại: 0974.490.617

- Địa chỉ Email: lehaduy.bqlda@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: theo dõi các hoạt động của khối doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân trên địa bàn huyện; đôn đốc việc thực hiện các Quyết định, Kết luận Thanh tra, giải quyết KN-TC và các văn bản chỉ đạo của các có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật đói với tập thể, các cá nhân trong huyện; tham gia Ban tiếp công và Tổ 3626 của huyện, theo dõi giải quyết đơn thư KNTC đối với các xã đã được phân công.

 

 

2. Hoàng Thị Hà

- Số điện thoại: 0984.959.532

- Địa chỉ Email: hahthy88@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Kế toán cơ quan, thực hiện các  nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

 3. Lê Minh Thắng

- Số điện thoại: 0966.696.608

- Địa chỉ Email: lmt.k2vt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác phòng, chống tham nhũng, việc kê khai thu nhập, tài sản hằng năm theo quy định, theo dõi giải quyết đơn thư KNTC đối với các xã đã được phân công.

4. Nguyễn Văn Thi

- Số điện thoại: 0916.236.486

- Địa chỉ Email: chinhthidesignt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác tin học văn phòng cơ quan Thanh tra, Quản lý lưu trữ hồ sơ thanh tra theo quy định; theo dõi giải quyết đơn thư KNTC đối với các xã đã được phân công.

5. Bùi Thị Hạnh

- Số điện thoại: 0983.178.036

- Địa chỉ Email: buihanh.hch@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Văn thư cơ quan; theo dõi tổng hợp đơn thư KN-TC, quản lý lưu trữ hồ sơ giải quyết KN-TC theo quy định, chủ trì dự thảo báo cáo định kỳ và đột suất.

 

 

Ngày đăng: 27/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục