PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao

  

Số điện thoại: 0211.3859.298

Email: ttvhtt_vt@vinhphuc.gov.vn

 I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1.1 Chức năng:

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Vĩnh Tường (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách, nguồn thu từ dịch vụ theo quy định của pháp luật; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện; quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng VH&TT và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Trung tâm thực hiện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp truyền thanh; sự nghiệp văn hóa - thể thao; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao nhân các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị trên địa bàn huyện.

Tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh trên hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật;

2. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với đài truyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn;

3. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh; các bản tin, phóng sự truyền hình phát trên sóng của Đài PT-TH tỉnh;

4. Xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin tuyên truyền đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn, lý luận chính trị và đạo đức cách mạng;

5. Tham mưu với UBND huyện và tham gia ý kiến với cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh trên địa bàn;

6. Chủ trì, vận hành, tham mưu UBND huyện các giải pháp tuyên truyền, phát triển Cổng Thông tin – GTĐT huyện, đảm bảo tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Vĩnh Tường trên mạng Internet.

7. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động trực quan, câu lạc bộ, lớp năng khiếu nghệ thuật... Tổ chức các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu TDTT, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp luyện tập cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện;

8. Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân theo quy định của pháp luật;

9. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, TDTT;

10. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

11. Quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách, nguồn thu từ dịch vụ theo quy định của pháp luật; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

 12. Thực hiện một số nhiêm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

II. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 

1. Ông Nguyễn Hồng Cầu – Giám đốc:

Số điện thoại: 0915.189.288

Email: nguyenhongvt@gmail.com. Thư công vụ: caunh@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và một số lĩnh vực cụ thể.

- Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ các lĩnh vực công tác của Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện. Làm chủ tài khoản cơ quan;

-  Chịu trách nhiệm tham mưu, báo cáo các công việc liên quan đến công tác của Trung tâm với UBND huyện; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài PT-TH tỉnh; Trung tâm Văn hóa tỉnh;

- Có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận; sắp xếp bố trí cán bộ, viên chức và lao động theo cơ cấu, chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của cơ quan;

- Điều hành trực tiếp các nhiệm vụ liên quan công tác Biên tập; Phóng viên; Kỹ thuật TTCS; Cổng – Thông tin – GTĐT huyện;

- Điều hành việc xây dựng kế hoạch, định hướng nhiệm vụ tuyên truyền, các hoạt động thể thao, hàng tháng, hàng quý và năm của cơ quan. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, Cổng Thông tin – GTĐT huyện theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đúng định hướng tuyên truyền của huyện; tham mưu các giải pháp củng cố hệ thống truyền thanh cơ sở và đội ngũ cộng tác viên;

- Trực tiếp phụ trách công tác hợp đồng và nội dung quảng cáo trên sóng phát thanh và Cổng Thông tin – GTĐT huyện (nếu có);

- Xây dựng báo cáo năm, báo cáo chuyên đề về các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định;

- Phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của cơ quan;

 

- Tham gia các BCĐ, các tổ công tác của huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện uỷ, UBND huyện phân công.

  2. Ông Hoàng Ngọc Thu  - Phó Giám đốc:

- Số điện thoại: 0983.291.708

- Email: hoangthuttvt@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Thể dục thể thao; Hành chính quản trị.

            Giúp Giám đốc điều hành các công việc sau:

- Điều hành trực tiếp các nhiệm vụ hành chính, quản trị; Thể dục, Thể thao;

- Chịu trách nhiệm tham mưu, báo cáo công việc liên quan đến lĩnh vực thể thao với Giám đốc Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật.

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch, định hướng nhiệm vụ hành chính, quản trị; thể thao hàng tháng, hàng quý và năm của cơ quan.

- Tham gia xây dựng báo cáo công tác tuần, báo cáo hàng tháng, 3 tháng, 9 tháng, tổng kết năm, báo cáo chuyên đề của Trung tâm khi được Giám đốc ủy quyền theo quy định;

- Trực tiếp điều hành nghiệp vụ công tác thể dục, thể thao và các dịch vụ về thể dục, thể thao của Trung tâm; chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện và báo cáo các công việc liên quan đến lĩnh vực hành chính, quản trị được phân công phụ trách. Chịu trách nhiệm trực tiếp tổng thể khi tham mưu tổ chức các hoạt động quản trị hành chính, văn hóa, thể thao của Trung tâm.

- Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc và chỉ đạo tổ chức các hoạt động liên quan đến văn hóa công sở, chỉnh trang vệ sinh khuôn viên cơ quan đảm bảo xanh, sạch, đẹp, văn minh;

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động sự nghiệp thể thao hàng tháng, hàng quý và năm của cơ quan;

- Ký các văn bản thuộc phạm vi phụ trách khi Giám đốc ủy quyền;

- Tham gia các BCĐ, các tổ công tác của huyện; thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

  3. Bà: Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Giám đốc:

 - Số điện thoại: 0983.026.986

 - Email:

            Lĩnh vực phụ trách: Tuyên truyền trực quan; Văn hóa, văn nghệ.

           Giúp Giám đốc điều hành các công việc sau:

- Điều hành trực tiếp nhiệm vụ liên quan đến tuyên truyền trực quan, lưu động; trưng bày triển lãm; văn hóa, văn nghệ;

- Điều hành nghiệp vụ văn hóa quần chúng (bao gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, các lớp năng khiếu...) và các dịch vụ về văn hóa.

- Nghiên cứu nhu cầu và tổ chức các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, xây dựng các đội nghệ thuật quần chúng, các loại hình sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu về nghệ thuật; biên soạn, in ấn các tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về phương pháp công tác văn hóa, văn nghệ cho cán bộ nhà văn hóa xã, phường, thị trấn. Chịu trách nhiệm trực tiếp tổng thể khi tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của Trung tâm.

- Tham mưu, xây dựng báo cáo, kế hoạch, định hướng tuyên truyền trực quan, lưu động; phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ hàng tháng, hàng quý và năm của cơ quan;

- Theo dõi, tổng hợp chế độ chính sách, chế độ đi làm ngày nghỉ của cán bộ, viên chức, người lao động;

- Ký các văn bản thuộc phạm vi phụ trách khi Giám đốc ủy quyền;

- Tham gia các BCĐ, các tổ công tác của huyện; thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 

          III. Các cán bộ, nhân viên nghiệp vụ:  

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email công vụ

Lĩnh vực phụ trách

1

Phạm Trung Hiếu 0945116685 hieupt@vinhphuc.gov.vn Phóng viên; Biên tập viên; Tổ trưởng TGV BBT Cổng TT-GTĐT

 2

Nguyễn Kiều Trang 0977563607  trangnk@vinhphuc.gov.vn Phóng viên; Biên tập viên
3 Nguyễn Trung Thành 0968813969 thanhnt@vinhphuc.gov.vn

Phóng viên; Biên tập viên

4 Đào Thị Thanh Huyền 0944568567  huyendtt@vinhphuc.gov.vn Phóng viên; Phát thanh viên; Kỹ thuật ghi âm phát sóng
5 Hoàng Thị Hằng 0383937369  hanght@vinhphuc.gov.vn Phóng viên; Biên tập viên
6 Lê Thị Phương 0399340996 phuonglt@vinhphuc.gov.vn Phóng viên; Biên tập viên
7 Vũ Văn Xoi  0963206333  xoivv@vinhphuc.gov.vn

Huấn luyện viên

8 Bạch Thị Lợi 0948193015  loibt@vinhphuc.gov.vn

Tuyên truyền viên; phóng viên

9 Nguyễn Thị Huyền 0966243456 huyennt@vinhphuc.gov.vn

Tuyên truyền viên; văn thư

10 Lê Thị Tâm 0868287999  tamlt4@vinhphuc.gov.vn Quản trị Cổng TT-GTĐT huyện

11

 Hoàng Thị Bích Thảo 984995047  thaohtb@vinhphuc.gov.vn

Kế toán

12

Nguyễn Quốc Viện

0858564029

 

Bảo vệ

13 

Nguyễn Văn Thành 0388994460     Bảo vệ

           

 

 

 

Ngày đăng: 09/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục