PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Phòng Nông nghiệp và PTNT

1. Tên cơ quan: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Vĩnh Tường

- Số điện thoại: 02113.839.115

- Địa chỉ mail công vụ: nnptnt.vinhtuong@vinhphuc.gov.vn

* Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Nông nghiệp & PTNT là cơ quan chuyên  môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về: Nông nghiệp &PTNT; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn;

Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phát triển nông thôn, phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm để UBND huyện trình HĐND cùng cấp thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành NN&PTNT thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.

Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông  nghiệp; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.

Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thuỷ lợi trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản;

Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.

Quản lý về công tác khuyến nông,  khuyến ngư  và các dự án phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện theo quy định.

Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.

Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của phòng cho công chức cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng, chống thiên tai và TKCN; xây dựng Nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

1. Trưởng phòng:  Nguyễn Thanh Bằng

  - Số điện thoại: 0912069675

  - Địa chỉ mail công vụ: Bangnt@vinhphuc.gov.vn

  - Lĩnh vực phụ trách

Phụ trách chung; chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp & PTNT trên địa bàn huyện theo quy định; thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy chế làm việc của Phòng; chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Sở Nông nghiệp & PTNT và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng theo  quyền hạn và tổ chức bộ máy được giao;

Trực tiếp phụ trách công tác Thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai &Tìm kiếm cứu nạn.

2. Phó trưởng phòng:  Hà Văn Minh

  - Số điện thoại: 0915014085

  - Địa chỉ mail công vụ: MinhHV2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác phát triển sản xuất nông nghiệp: Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; công tác khuyến nông; cơ chế chính sách khuyến khích phát triển, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất thuộc lĩnh vực trồng trọt; Quản lý chất lượng giống cây trồng, chất lượng vật tư nông nghiệp; chương trình mục tiêu và các dự án liên quan đến lĩnh vực phụ trách

Cùng với Trưởng phòng theo dõi các lĩnh vực: Thủy lợi; đê điều; Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

3. Phó Trưởng phòng: Lê Thị Lý

- Số điện thoại: 0988418388

- Địa chỉ mail công vụ: Lylt@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản, chất lượng về con giống, thức ăn chăn nuôi; phòng chống dịch bệnh về chăn nuôi, thủy sản; cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi, thuỷ sản; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; chương trình mục tiêu và các dự án liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y, thủy sản; công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong sản xuất chăn nuôi, thủy sản; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn

Công tác phát triển nông thôn, gồm: Chương tình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; chính sách về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển ngành nghề, làng nghề, cơ giới hoá, xúc tiến thương mại; công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn; các dự án liên quan đến lĩnh vực phụ trách

4. Cán bộ, chuyên viên:

  4.1. Nguyễn Thị Thảo

  - Số điện thoại: 0975893077

  - Địa chỉ mail công vụ: ThaoNT7@vinhphuc.gov.vn

  - Lĩnh vực phụ trách: Chăn nuôi, thú y, thủy sản

 4.2. Ông: Tô Hữu Đồng:

  - Số điện thoại: 0912910720

  - Địa chỉ mail công vụ: DongTH@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác quản lý HTX, phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, công tác xây dựng Nông thôn mới.

4.3. Bà: Nguyễn Thị Hạnh:

  - Số điện thoại: 01664870961

  - Địa chỉ mail công vụ: HanhNT3@vinhphuc.gov.vn

  - Lĩnh vực phụ trách: Trồng trọt, hành chính kiêm thủ quỹ của phòng

4.4. Bà: Lê Thị Hồng Xuân

  - Số điện thoại: 01699672655

  - Địa chỉ mail công vụ: XuanLTH@vinhphuc.gov.vn

  - Lĩnh vực phụ trách: Kế toán phòng Nông nghiệp

 

Ngày đăng: 28/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục