BAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ

Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

1.        Tên cơ quan: Hội LHPN huyện Vĩnh Tường

- Số điện thoại cố định: 02113.839.076

- Địa chỉ Email: hoilhpnvinhtuong.vp@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

Chức năng:

1.  Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

2. Đoàn kết, vận động, phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

 Nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc;

2. Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường;

3. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.

 

2. Chủ tịch Hội: Đồng chí Nguyễn Thị Như Hoa

- SĐT: 0976.200.337

- Địa chỉ Email: nhuhoavphu@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc, BTV, BCH về hoạt động phong trào và công tác Hội phụ nữ.

- Theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện phụ trách chung và nhiệm vụ 3 “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân”.

 

 3. Phó Chủ tịch Hội: Đồng chí Trương Việt Hà

- SĐT: 0984.022.586

- Địa chỉ Emai: hahoipnvt@gmail.com 

- Lĩnh vực phụ trách : phụ trách nhiệm vụ 2 “Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường”; Cuộc vận động xây dựng nhà Mái ấm tình thương; Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; hoạt động ủy thác với NHCSXH, hoạt động quỹ TYM, các câu lạc bộ; xây dựng dự thảo báo cáo quý, 6 tháng, năm, báo cáo chuyên đề về lĩnh vực phụ trách và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch.

3Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ:

Đồng chí Trịnh Bích Huệ - Cán bộ Hội LHPN huyện

Số điện thoại: 0984.291.876

Địa chỉ Email: huetrinh1984@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách nhiệm vụ 1 “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào thi đua yêu nước; làm công tác kế toán, theo dõi hoạt động bảo hiểm phụ nữ và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung- Cán bộ Hội LHPN huyện

Số điện thoại: 0982.548.678

Địa chỉ Email: nhungnguyenvphu82@gmail.com

 Lĩnh vực phụ trách: công tác văn thư, văn phòng; theo dõi công tác tôn giáo; tình hình cán bộ, hội viên, quỹ hội của cơ sở; theo dõi công tác thi đua khen thưởng, làm thủ quỹ cơ quan và các nhiệm vụ khác khi Chủ tịch phân công.

 

Ngày đăng: 20/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục