CO QUAN TO CHUC KHAC

Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Tường

 

 

1. Tên cơ  quan: Liên đoàn lao động huyện Vĩnh Tường

- Số điện thoại: 02113.839.061

- Địa chỉ email: congdoanhuyenvinhtuong@gmail.com

2. Họ và tên chức danh đ/c cấp trưởng: Phan Bá Nam

- Số điện thoại: 0978.523.556

- Địa chỉ email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung;  trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, tài chính, văn phòng, thi đua, khen thưởng, CĐCS khối cơ quan cấp huyện , CĐCS khối giáo dục và CĐCS cụm I (03 thị trấn: thị trấn Thổ Tang, thị trấn tứ Trưng, thị trấn Vĩnh Tường); tham gia phụ trách cụm II  khối xã: xã Nghĩa Hưng, Yên Bình, Kim Xá, Chấn Hưng, Đại Đồng, Tân Tiến, Yên Lập, Việt Xuân (đ/c Lượng phụ trách chính).

3. Họ tên, chức danh đồng chí cấp phó: Lê Thị Hòa

- Số điện thoại: 0908.293.235

- Địa chỉ email: Lamhoavp@gmail.com

- Lĩnh Vực phụ trách: Tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch về những nội dung nhiệm vụ được phân công; phụ trách CĐCS cụm 4 khối xã (09 xã: An Tường, Lý Nhân, Ngũ Kiên, Vũ Di, Tuân Chính, Tam Phúc, Phú Đa, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh); phụ trách công tác tài chính công đoàn huyện, làm kế toán cơ quan, theo dõi công tác thi đua của cơ quan LĐLĐ huyện và các nhiệm vụ khác được Chủ tịch phân công.

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, giúp việc cho chủ tịch về những nhiệm vụ được phân công; tổng hợp kết quả và thảo báo cáo tháng, quý và năm của cơ quan LĐLĐ huyện; làm chủ nhiệm UBKT, phụ trách công tác Ban Tuyên giáo, công tác Nữ công  LĐLĐ huyện, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; phụ trách CĐCS cụm III khối xã (08 xã: Tân Phú, Bồ Sao, Lũng Hòa, Cao Đại, Thượng Trưng, Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân) và thực hiện các nhiệm vụm khác do Chủ tịch phân công.

4. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên:

a. Đ/c Trần Duy Lượng:

- Số điện thoại: 0912.532.331

- Địa chỉ mail: tranluongmath2010@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo về những nội dung nhiệm vụ được phân công; phụ trách công việc ban CSPL,theo dõi công tác PTĐV, TL CĐCS; phụ trách CĐCS cụm 2 (8 xã: Nghĩa Hưng, Yên Bình, Kim Xá, Chấn Hưng, Đại Đồng, Tân Tiến, Yên Lập, Việt Xuân ); và các nhiệm vụ khác được chủ tịch phân công.

b. Đ/c Cao Thị Minh Thu:

- Số điện thoại: 0989.623.002

- Địa chỉ mail: minhthu101289@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo về những nội dung nhiệm vụ được phân công; phụ trách công việc văn phòng, đôn đốc thu KPCĐ cụm khối xã, thị trấn (thị trấn Thổ Tang, Tứ Trưng, Vĩnh Tường|), làm công tác thủ quỹ và các nhiệm vụ khác được Chủ tịch phân công.

 

Ngày đăng: 01/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục