PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Phòng Tư pháp

 

1. Tên cơ quan: Phòng Tư Pháp huyện Vĩnh Tường

 - Số điện thoại cố định: 02113.839.650

 - Địa chỉmail công vụ:tuphap_vt@vinhphuc.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Phòng Tư pháp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực chuyên ngành và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tư pháp; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của HĐND và UBND  huyện trong lĩnh vực tư pháp.

2. Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở các xã, thị trấn.

5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a) Phối hợp Dự thảo quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND huyện chủ trì dự thảo;

b) Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND huyện; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND huyện theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

6. Về theo dõi thi hành pháp luật:

a) Xây dựng và trình UBND huyện ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương;

c) Tổng hợp, đề xuất với UBND huyện về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện.

7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

a) Giúp HĐND và UBND huyện tự kiểm tra văn bản do HĐND và UBND huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND xã, thị trấn ban hành;

b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã, thị trấn theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch UBND huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và của UBND xã, thị trấn.

9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:

a) Xây dựng, trình UBND huyện ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

b) Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND xã, thị trấn trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện;

d) Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở.

10. Phối hợp với phòng văn hóa thông tin, các cơ quan liên quan kiểm tra, kiến nghị việc xử lý Hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm các quyền con người, quyền công dân.

11. Giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định.

12. Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

a) Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn;

b) Giúp UBND huyện thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật; đề nghị UBND huyện quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND xã, thị trấn cấp trái với quy định của pháp luật;

c) Quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định;

d) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật.

13. Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

14. Về chứng thực:

a) Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc UBND xã, thị trấn trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

b) Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

15. Về bồi thường nhà nước:

a) Đề xuất, trình UBND huyện xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn UBND xã, thị trấn thực hiện việc giải quyết bồi thường;

c) Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp UBND xã, thị trấn có trách nhiệm giải quyết bồi thường.

16. Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

17. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;

b) Đề xuất với UBND huyện kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

d) Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương.

18. Giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

19. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn; các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

20. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

21. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng: Lê Văn Minh

Số điện thoại: 02113.839.650

Địa chỉ Email: minhlv@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung các công việc của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Giám đốc Sở Tư pháp về  toàn bộ hoạt động tư pháp của Phòng tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn;

- Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm, trình UBND huyện ký ban hành;

- Phụ trách công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và công tác tài chính của Phòng. 

3. Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó: Cao Thu Minh

Số điện thoại: 02113.839.650

Email: Minhct@vinhphuc.gov.vn

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Phòng và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu, đề xuất dự thảo xây dựng, ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực tư pháp; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp;

- Phụ trách công tác: Chứng thực; hộ tịch; theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn; quản lý thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; Phổ biến giáo dục pháp luật; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; hòa giải cơ sở… và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực tư pháp

-  Theo dõi các số liệu thống kê liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

-  Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách và các văn bản khác khi được Trưởng phòng uỷ quyền; Tham gia Ban chỉ đạo, Tổ công tác, Tổ rà soát… của huyện, dự hội nghị và các nhiệm vụ khác khi được Huyện ủy, UBND huyện, Trưởng phòng phân công. 

4. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên:

1. Nguyễn Thị Hồng

- Số điện thoại: 02113.839.650

- Địa chỉmail công vụ: hongnt@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phổ biến giáo dục pháp luật; Công tác Văn bản QPPL, bồi thường nhà nước; Chuẩn tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý và Công tác Hương ước, quy ước; hòa giải cơ sở… và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực tư pháp; Dự thảo kế hoạch, chương trình, báo cáo có liên quan đến công việc được giao.

2. Ngô Thị Kim Thoa

- Số điện thoại: 02113.839.650

- Địa chỉmail công vụ:thoantk@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chứng thực; hộ tịch; Nuôi con nuôi, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn; quản lý thi hành luật xử lý vi phạm hành chính… và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực tư pháp; Dự thảo kế hoạch, chương trình, báo cáo có liên quan đến công việc được giao.

 

Ngày đăng: 25/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục