PHÒNG, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

 

I. Tên cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng

            - Số điện thoại cố định: 02116.255.268

            - Địa chỉ mail công vụ: Kinhtehatang_VT@vinhphuc.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sơ sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; nhà ở, công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

1. Trình UBND huyện dự thảo Quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển công thương, giao thông vận tải, xây dựng, khoa học và công nghệ trên địa bàn; đề án; chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương, giao thông vận tải, xây dựng, khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện.

a, Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn;

b, Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

c, Dự thảo quyết định của UBND huyện về phân loại đường xã theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình và các văn khác về công thương, giao thông vận tải, xây dựng, khoa học và công nghệ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Trình Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ và phân cấp của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hóa trên địa bàn.

4. Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy phép theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND huyện, UBND tỉnh.

5. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương, xây dựng, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở; tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển phong trào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

7. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý. Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của UBND huyện, UBND tỉnh.

9. Làm nhiệm vụ thường trực Ban An toàn giao thông cấp huyện; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn huyện.

10. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về công thương, xây dựng, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ và các dịch vụ công trong các lĩnh vực công thương, xây dựng, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất – kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất -  kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.

12. Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý Nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; tham gia xây dựng quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

13. Chủ trì, phối  hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương, xây dựng, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tổ cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương, xây dựng, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

14. Tham mưu cho UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

15. Tham mưu cho UBND huyện lập chương trình phát triển đô thị; phối hợp trong quá trình lập, thẩm định chương trình phát triển đô thị; tham gia lập đề án công nhận đô thị loại V trên địa bàn.

16. Tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị theo phân cấp của UBND tỉnh.

17. Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt, hoặc tổ chức lập để UBND huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn cấp huyện theo quy định của pháp luật.

18. Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật; thiết kế, dự toán xây dựng công trình, trình các cấp phê duyệt theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh.

19. Tổ chức thực hiện lập quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền của UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc UBND huyện phê duyệt theo phân cấp.

20. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai cac quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

21. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định cảu pháp luật và phân công, phân cấp của UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

22. Tham mưu cho UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện

23. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công thương, xây dựng, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ đối với công chức cấp xã.

24. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

            II. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tân

            - Số điện thoại: 0974.461.032

            - Địa chỉ mail công vụ: TanNV2@vinhphuc.gov.vn

            - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

III. Phó Trưởng phòng: Lương Anh Tài

- Số điện thoại: 0986.077.612

- Địa chỉ mail công vụ: TaiLA2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giao thông, Khoa học và Công nghệ, Quy hoạch, xây dựng, Công thương.

IV. Cán bộ

1. Họ và tên: Khổng Duy Hùng

- Số điện thoại: 0913.352.396

- Địa chỉ mail công vụ: HungKD@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giao thông, xây dựng.

2. Họ và tên: Vũ Văn Tiến

- Số điện thoại: 0396.666.006

- Địa chỉ mail công vụ: TienVV2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công thương, Khoa học và Công nghệ.

3. Họ và tên: Hoàng Sông Lin

- Số điện thoại: 0972.010.836

- Địa chỉ mail công vụ: LinHS@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giao thông, xây dựng.

4. Họ và tên: Lương Đức Dũng

- Số điện thoại: 0918.552.503

- Địa chỉ mail công vụ: DungLD2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Quy hoạch, xây dựng.

5. Họ và tên: Nguyễn Trường Thu

- Số điện thoại: 0982.531.958

- Địa chỉ mail công vụ: ThuNT9@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Quy hoạch, xây dựng..

 

            Phòng Kinh tế và Hạ tầng trân trọng báo cáo UBND huyện./.

 

Ngày đăng: 02/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục